Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Διδακτικές επισημάνσεις-ευχές

        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                      Τρίπολη 18/12/2013                                                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.:  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
                                                                                         Προς: Τις σχολικές μονάδες Δ/                                                                                                                  θμιας Εκ/σης: Αρκαδίας, Λακωνίας,                                                                                                         Μεσσηνίας, Ηλείας, Ζακύνθου
                                                                                        Κοινοποίηση:
                                                                                       1.Τμήματα Επιστημονικής και παιδαγωγικής                                                                                             καθοδήγησης, Περ. Πελοποννήσου, Δυτ.                                                                                                Ελλάδος, Ιονίων Νήσων.
                                                                                        2. Δ/νσεις Δ.Ε.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΡ.ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 
Καλογεράκης Ευτύχιος
            Τηλ.:6977 695654 e-Mailekaloger@sch.gr
            Ιστότοπος:Google- Κριτική Θεολογία

Πληροφορίες: κ. Ρέππα Ε.
Τηλ.:       2710 233 312
Fax:         2710 230 268

ΘΕΜΑ: Διδακτικές επισημάνσεις-ευχές. 
Κύριοι-ες  Καθηγητές-ες.
        Επειδή κατά τις επισκέψεις παιδαγωγικής και διδακτικής καθοδήγησης,  στα σχολεία των περιοχών ευθύνης μας, γίναμε αποδέκτες προβληματισμών και αγωνίας, παρακαλούμε τους κ. Καθηγητές που διδάσκουν τα Θρησκευτικά της Α΄Λυκείου, να προγραμματίσουν την ύλη έγκαιρα και να διδάσκουν αναλυτικά μόνο τα κεφάλαια, που έχουν προταθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Να επισημαίνουν  τα σπουδαιότερα σημεία και τις τυχόν ερωτήσεις, που είναι δυνατόν να προκύψουν.
    Οι διδάσκοντες στη Β΄ Λυκείου να μην παραλείψουν να διδάξουν και τις άλλες θρησκείες, που περιέχονται στην ύλη και να τις συμπεριλάβουν αναλογικά στην εξεταστέα ύλη του Ιουνίου, για να αποκτήσουν οι μαθητές, εικόνα και άποψη για την παγκόσμια θρησκειολογική κατάσταση και δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας με τους αλλόθρησκους στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.
    Καταλήγοντας, εύχομαι ολόψυχα σε σας και τις οικογένειές σας, καλή δύναμη και τις θερμότερες ευχές μου για την ενανθρώπιση της Αλήθειας και της Ζωής, χαρούμενο δε, ευτυχισμένο και αποδοτικό το νέο έτος.

                             Ο   ΣΧΟΛΙΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΛΟΓΩΝ
    ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ
    
                                         ΕΥΤΥΧΙΟΣ  Σ.  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

   
    
 
             
              


Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Τα θέματα των εξετάσεων της Α΄Λυκείου στα Θρησκευτικά σύμφωνα με την 30631/Γ2 της 04/03/14 εγκλ. του Υπουργ.Παιδείας για τον Ιούνιο 2014
Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα «Θρησκευτικά» περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:
α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.
Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25).
Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.
β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές.
Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα. Συγκεκριμένα: το πρώτο θέμα από την πρώτη ομάδα και το πρώτο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από την τράπεζα θεμάτων. Το δεύτερο θέμα από την πρώτη ομάδα και το δεύτερο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης.

Παρατηρήσεις και επισημάνσεις για τα θέματα των Θρησκευτικών,  περιόδου Ιουνίου 2013

       Τα περισσότερα θέματα  πληρούσαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, αλλά μερικά παρουσίαζαν  τυπικές και ουσιαστικές παρατυπίες-παραλήψεις όπως:
      1. Όλα τα θέματα σε Λύκειο, να είναι ανοικτού τύπου –ανάπτυξης και κανένα κλειστού τύπου (σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, διάταξης, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού κ.λ.π.), ενώ και τα δύο είδη είναι απαραίτητα και επιδιώκουν  διαφορετικούς στόχους.
      2. Κανένα θέμα στη Β΄ Λυκείου από τις άλλες θρησκείες, που αποτελεί σημαντικό μέρος της ύλης, που σημαίνει ότι δεν διδάχθηκε ή υποτιμήθηκε η σημασία του.
      3. Καμία ερώτηση κλειστού τύπου σε θέματα Γυμνασίου, ενώ πρέπει να εξοικειώνονται και με αυτού του τύπου τα θέματα.
      4. Μεγάλα θέματα για την απάντηση των οποίων δεν επαρκούσε το δίωρο, ενώ σε άλλα σχολεία πολύ μικρά, που για την απάντηση αρκούσαν 15 λεπτά.
      5. Τα θέματα σε μερικά σχολεία δεν ήταν συμμετρικά, ενώ έπαιρναν την ίδια βαθμολογία. Άλλα χρειαζόταν μεγάλη απάντηση και άλλα πολύ μικρή.
       6. Τα θέματα δεν ήταν ισομερώς κατανεμημένα σ’ όλη την ύλη. Πολλές ερωτήσεις από το ίδιο κεφάλαιο ενώ από άλλα καμία.
       7. Η διατύπωση κάποιων θεμάτων δεν ήταν σύντομη, σαφής και περιεκτική, αλλά μεγάλης έκτασης με πλατειασμούς και ασάφειες που δυσχέραινε την κατανόησή της από τους μαθητές.
   8. Κάποια θέματα περιείχαν πολλά υποερωτήματα σε μία πρόταση χωρίς να διακρίνεται με σαφήνεια το ένα από το άλλο.
     9. Υπήρχαν θέματα που αφορούσαν λεπτομέρειες της ύλης και όχι τα σημαντικά και ουσιώδη, που  να είναι χρήσιμα, σύγχρονα, ενδιαφέροντα.
   10. Πολλά θέματα ήθελαν αποστήθιση, και απουσίαζαν οι ερωτήσεις που καλλιεργούν την κριτική και δημιουργική σκέψη, τις συγκρίσεις και τα συμπεράσματα.
     11. Σε θέματα Λυκείου, υπήρχε μόνο μία ερώτηση ανάπτυξης, ενώ παίρνει το 50% της βαθμολογίας και σε άλλα 4 ερωτήσεις ανάπτυξης, που αποτελεί υπερβολή.
    12. Τα θέματα κάποιων σχολείων δεν ήταν διαβαθμισμένης βαρύτητας. Απουσίαζαν συχνά τα πολύ εύκολα για να ενθαρρυνθούν οι αδύνατοι μαθητές ή τα αυξημένης δυσκολίας για να καταξιωθούν οι πολύ διαβασμένοι. Υπήρχαν σχολεία με όλα τα θέματα πολύ εύκολα και άλλα με όλα τα θέματα πολύ δύσκολα.
                 Ο   ΣΧΟΛΙΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΛΟΓΩΝ         ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                                                            

                              ΕΥΤΥΧΙΟΣ  Σ.  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-τελευταίο προεδρικό διάταγμα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 240
5 Νοεμβρίου 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 152
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου
329 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι−
βάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες
Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλι−
είας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86), σε συνδυασμό με το
άρθρο 32 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και Λειτουργία
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνι−
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ−
γελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄
24), την παράγραφο 24 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193),
β) των άρθρων 24 έως και 27, της παραγράφου 1 το
άρθρου 34 και του άρθρου 37 του ν. 682/1977 «Περί
Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών
Οικοτροφείων» (Α΄ 244) και της παραγράφου 7 του άρ−
θρου 62 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρω−
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 167) και
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη.
3. Την υπ’ αριθμ. 308/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (στο εξής «εκπαιδευτικοί»),
στους οποίους περιλαμβάνονται και όσοι υπηρετούν ως:
α) περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης,
β) συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού,
γ) προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής – παιδα−
γωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων
εκπαίδευσης,
δ) σχολικοί σύμβουλοι,
ε) διευθυντές διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης,
στ) διευθυντές σχολικών μονάδων και Σχολικών Ερ−
γαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.),
ζ) προϊστάμενοι ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων και
νηπιαγωγείων,
η) υποδιευθυντές σχολικών μονάδων,
θ) διευθυντές και υποδιευθυντές των Περιφερειακών
Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.),
ι) προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών
Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.),
ια) υπεύθυνοι λειτουργίας και παιδαγωγική ομάδα λει−
τουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Κ.Π.Ε.),
ιβ) υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατο−
λισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσα−
νατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.),
ιγ) προϊστάμενοι των αυτοτελών γραφείων νομικής
υποστήριξης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαί−
δευσης, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί.
ιδ) προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμά−
των των διευθύνσεων εκπαίδευσης
ιε) υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
ιστ) υπεύθυνοι αγωγής υγείας,
ιζ) υπεύθυνοι πολιτιστικών θεμάτων,
ιη) υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων,
ιθ) υπεύθυνοι στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων
(Σ.Σ.Ν.),
κ) υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι στα Κέντρα Πλη−
ροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.),
κα) υπεύθυνοι των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών
Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.),
κβ) υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων Σ.Ε.Κ. και Σχολι−
κών Εργαστηρίων (Σ.Ε.) και
κγ) οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης Σ.Ε.Κ. και
Σ.Ε.
4107
4108 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
2. Η αξιολόγηση διακρίνεται, ανάλογα με τη φύση του
έργου που αξιολογείται, σε διοικητική και εκπαιδευτική.
Ως διοικητική ορίζεται η αξιολόγηση των ενεργειών και
αποτελεσμάτων που συνθέτουν το υπηρεσιακό έργο
διοίκησης, οργάνωσης και αξιολόγησης προσωπικού
και δομών με τις εκπαιδευτικές του προεκτάσεις και
ως εκπαιδευτική ορίζεται η αξιολόγηση των ενεργειών
και αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την άσκηση του
παιδαγωγικού, διδακτικού, επιμορφωτικού έργου και
την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη. Εκπαι−
δευτική αξιολόγηση συνιστά η αξιολόγηση των εκπαι−
δευτικών τάξης επί των κριτηρίων που προβλέπονται
στις περιπτώσεις α), β), γ) και ε) της παραγράφου 10
του άρθρου 3, ενώ η αξιολόγηση της περίπτωσης δ)
συνιστά διοικητική αξιολόγηση.
3. Οι αξιολογητές που επιτελούν τη διοικητική αξιο−
λόγηση ονομάζονται διοικητικοί και οι αξιολογητές που
επιτελούν την εκπαιδευτική αξιολόγηση εκπαιδευτικοί.
4. Η χρονική περίοδος για την οποία ο εκπαιδευτικός
αξιολογείται ονομάζεται αξιολογητέα περίοδος και το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο διενεργείται η αξιολό−
γηση, σε πρώτο βαθμό, ονομάζεται αξιολογική περίοδος.
5. Εφεξής, όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε σχο−
λικές μονάδες νοούνται και οι ολιγοθέσιες σχολικές
μονάδες και τα νηπιαγωγεία, καθώς και τα Σ.Ε.Κ.
Άρθρο 2
Σκοπός της αξιολόγησης και γενικές αρχές
1. Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι
η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του
διοικητικού τους έργου μέσω της άμεσης σύνδεσής της
με την επιμόρφωση, προς όφελος των ιδίων, των μαθη−
τών και της κοινωνίας.
2. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συμ−
βάλλει:
α) στην ολοκληρωμένη αποτύπωση των δεδομένων
που προκύπτουν από την αξιολόγηση της σχολικής μο−
νάδας και του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό
του με στόχο τη βελτίωσή του,
β) στη διαπίστωση της ποιότητας των δομών και των
λειτουργιών και των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού
και διοικητικού τους έργου,
γ) στη διάχυση των καλών πρακτικών στα σχολεία
όλης της χώρας, ως βασικού συντελεστή υποστήριξης
των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της επιμόρφωσης
και της ανατροφοδότησης του έργου τους και
δ) στην παροχή κινήτρων για τη διαρκή επιστημονική
και επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των στελεχών
και των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο και της διά βίου
μάθησης.
ε) στη διεκπεραίωση των διοικητικο−υπηρεσιακών
διαδικασιών που απαιτεί η λειτουργικότητα του εκπαι−
δευτικού συστήματος.
3. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διενεργείται επί
συγκεκριμένων κριτηρίων που σχετίζονται με τη φύση
του εκπαιδευτικού έργου και την υπαλληλική ιδιότητα.
4. Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέση στελέχους
των περιπτώσεων α έως κγ της παρ. 1 του άρθρου 1
δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα αξιολογητή, αν δεν
έχουν προηγουμένως επιμορφωθεί σχετικώς.
5. Με απόφαση του υπουργού καθορίζεται το περι−
εχόμενο και η διαδικασία της εν λόγω επιμόρφωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Άρθρο 3
Κριτήρια διοικητικής και εκπαιδευτικής
αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας
Για κάθε αξιολογούμενο ισχύουν κριτήρια αξιολό−
γησης και συντελεστής βαρύτητας ανά κατηγορία ως
ακολούθως:
1. Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι συ−
ντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού αξιολογούνται
με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού
έργου, η οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο. (Συ−
ντελεστής βαρύτητας 2).
β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας
και της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Εποπτεία, έλεγχος και αξιολόγηση εκπαιδευτικών
της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης ή του γραφείου
συντονιστή αντίστοιχα.
ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτο−αξιολόγησης
της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης ή του οικείου
γραφείου συντονιστή, αντίστοιχα, υλοποίηση των προ−
γραμματισθεισών δράσεων και τεκμηρίωση των απο−
τελεσμάτων.
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκηση
διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική δομή (Συντελεστής
βαρύτητας 1).
δ) Κατηγορία ΙV – Επιστημονική και επαγγελματική
ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συ−
ντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
2. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής –
παιδαγωγικής καθοδήγησης στις περιφερειακές διευ−
θύνσεις εκπαίδευσης αξιολογούνται με τα ακόλουθα,
ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού
έργου, η οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο που
σχετίζεται με την οργάνωση και στήριξη του έργου
των σχολικών συμβούλων. (Συντελεστής βαρύτητας 1,5)
β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας
και της αξιολόγησης των σχολικών συμβούλων, η οποία
περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο. (Συντελεστής βα−
ρύτητας 1,50).
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκηση
διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική δομή (Συντελεστής
βαρύτητας 1).
δ) Κατηγορία ΙV – Επιστημονική και επαγγελματική
ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συ−
ντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
3. Οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούνται με τα ακόλου−
θα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού
έργου στην περιφέρειά τους ή/και στη διεύθυνση ή υπο−
διεύθυνση των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4109
(ΠΕΚ), η οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο. (Συ−
ντελεστής βαρύτητας 1).
β) Κατηγορία ΙΙ − Άσκηση έργου επιστημονικής – παι−
δαγωγικής καθοδήγησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής
κριτήρια: (Συντελεστής βαρύτητας 1,5).
αα) Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, προγραμματισμός και
υλοποίησή του.
ββ) Μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων διαπαιδαγώ−
γησης των μαθητών στη σχολική μονάδα.
γ) Κατηγορία ΙΙΙ− Άσκηση του έργου της εποπτείας και
της αξιολόγησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής
βαρύτητας 1,5):
αα) Ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών και διαδι−
κασίες αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού.
ββ) Διαδικασίες υποστήριξης και επιμόρφωσης που
συνδέονται με την αξιολόγηση αλλά και πέραν αυτής.
δ) Κατηγορία IV – Επιστημονική και επαγγελματική
ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συ−
ντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
4. Οι διευθυντές διευθύνσεων εκπαίδευσης αξιολο−
γούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα,
κριτήρια:
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού
έργου που περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο. (Συντε−
λεστής βαρύτητας 2).
β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας
και της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Έλεγχος και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτο−αξιολόγησης
των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, υλοποίηση
των προγραμματισθεισών δράσεων και τεκμηρίωση των
αποτελεσμάτων.
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκηση
διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική δομή. (Συντελεστής
βαρύτητας 1).
δ) Κατηγορία ΙV− Επιστημονική και επαγγελματική
ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συ−
ντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
5. Οι διευθυντές σχολικών μονάδων και Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) αξιολογούνται με τα
ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού
έργου, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντε−
λεστής βαρύτητας 1,5):
αα) Υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου.
ββ) Οργάνωση του έργου του συλλόγου διδασκόντων.
β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας
και της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Διοικητική αξιολόγηση εκπαιδευτικών.
ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτο−αξιολόγησης της
σχολικής μονάδας, υλοποίηση των προγραμματισθεισών
δράσεων και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Σχολικό κλίμα και παιδαγωγική της
σχολικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ., η οποία περιλαμβάνει
το ομώνυμο κριτήριο. (Συντελεστής βαρύτητας 0,50).
δ) Κατηγορία IV− Προγραμματισμός Διδασκαλίας και
Διεξαγωγή διδασκαλίας και αξιολόγηση μαθητών, η
οποία ενσωματώνει τα κριτήρια των κατηγοριών ΙΙ και
ΙΙΙ της παραγράφου 10 περί εκπαιδευτικών τάξης του
παρόντος άρθρου και αξιολογείται με βάση τα αντί−
στοιχα κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1).
ε) Κατηγορία V − Επιστημονική και επαγγελματική
ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συ−
ντελεστής βαρύτητας 1).
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
6. Οι προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), οι υπεύθυνοι
των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
(ΚΕ.ΣΥ.Π.) και οι προϊστάμενοι των αυτοτελών γραφείων
νομικής υποστήριξης αξιολογούνται με τα ακόλουθα,
ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητι−
κού και οργανωτικού έργου, η οποία περιλαμβάνει το
ομώνυμο κριτήριο. (Συντελεστής βαρύτητας 1,5).
β) Στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση της επο−
πτείας, της αξιολόγησης του προσωπικού που υπηρετεί
στις δομές ευθύνης τους, όπου προβλέπεται, και, κυρίως,
της αυτο−αξιολόγησης των δομών ευθύνης τους και του
προγραμματισμού δράσεων βελτίωσης και τεκμηριω−
μένης αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους, η οποία
περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο. (Συντελεστής βα−
ρύτητας 1,5).
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκηση
διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική δομή (Συντελεστής
βαρύτητας 1).
δ) Κατηγορίας ΙV – Επιστημονική και επαγγελματική
ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συ−
ντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
7. Οι υπεύθυνοι των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκ−
παίδευσης (Κ.Π.Ε.) αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά
κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού
έργου, η οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο. (Συ−
ντελεστής βαρύτητας 1).
β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και
της αξιολόγησης των μελών της παιδαγωγικής ομάδας
και αυτο−αξιολόγησης του Κ.Π.Ε., η οποία περιλαμβάνει
τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Έλεγχος και αξιολόγηση μελών της παιδαγωγικής
ομάδας των εκπαιδευτικών.
ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτο−αξιολόγησης των
υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, προγραμματισμού
και υλοποίησης δράσεων βελτίωσης και τεκμηριωμένης
αποτίμησης των αποτελεσμάτων, που περιλαμβάνει το
ομώνυμο κριτήριο.
γ) Κατηγορία ΙΙΙ –Άσκηση έργου προγραμματισμού,
οργάνωσης και υλοποίησης της επιστημονικής – παιδα−
γωγικής καθοδήγησης και της επιμόρφωσης, η οποία πε−
ριλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 2).
αα) Προγραμματισμός της καθοδήγησης και επιμόρφω−
σης των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης μαθητών.
ββ) Υλοποίηση υποστήριξης και επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης μαθητών.
4110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
δ) Κατηγορία ΙV − Επιστημονική και επαγγελματική
ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συ−
ντελεστής βαρύτητας 1).
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
8. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμά−
των των διευθύνσεων εκπαίδευσης, οι υπεύθυνοι περι−
βαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών
θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, οι υπεύθυνοι
των Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), οι υπεύθυνοι
και τεχνικοί υπεύθυνοι στα Κέντρα Πληροφορικής και
Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), οι υπεύθυνοι Σχο−
λικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) και
οι υπεύθυνοι στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων
(Σ.Σ.Ν.) αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία
αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Η κατηγορία Ι – Άσκηση οργανωτικού έργου, η
οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο. (Συντελεστής
βαρύτητας 1).
β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση έργου επιστημονικής – παι−
δαγωγικής ενημέρωσης, καθοδήγησης ή/και επιμορφω−
τικής στήριξης των εκπαιδευτικών, η οποία περιλαμβάνει
τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 2):
αα) Προγραμματισμός έγκαιρης ενημέρωσης, καθοδή−
γησης ή/και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
ββ) Υλοποίηση ενημέρωσης, υποστήριξης ή/και επι−
μόρφωσης των εκπαιδευτικών.
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Άσκηση έργου αυτο−αξιολόγησης,
προγραμματισμού και υλοποίησης δράσεων βελτίωσης
και τεκμηριωμένης αποτίμησης των αποτελεσμάτων.
δ) Κατηγορία ΙV – Επιστημονική και επαγγελματική
ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συ−
ντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
9. Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, οι ανα−
πληρωτές υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε., οι υπεύθυνοι τομέων
εργαστηρίων και οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυν−
σης Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά
κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού
έργου, η οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο που
σχετίζεται, κυρίως, με τον τρόπο υποστήριξης του έρ−
γου του διευθυντή και αναπλήρωσής του (Συντελεστής
βαρύτητας 1):
β) Οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, οι υπεύθυνοι
τομέων εργαστηρίων και οι υπεύθυνοι εργαστηρίων
κατεύθυνσης Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. πέραν της αξιολόγησης
στο ανωτέρω κριτήριο, υπόκεινται και σε εκπαιδευτική
αξιολόγηση όπως οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε
σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέ−
πονται στις περιπτώσεις α), β), γ) και ε) της επόμενης
παραγράφου.
10. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μο−
νάδες αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία
αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Κατηγορία Ι – Εκπαιδευτικό περιβάλλον, η οποία
περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτη−
τας 0,75):
αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες.
ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη.
γγ) Οργάνωση της σχολικής τάξης.
β) Κατηγορία ΙΙ – Σχεδιασμός, προγραμματισμός και
προετοιμασία της διδασκαλίας, η οποία περιλαμβάνει
τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 0,50):
αα) Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών
των μαθητών για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της
διδασκαλίας.
ββ) Στόχοι και περιεχόμενο.
γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Διεξαγωγή της διδασκαλίας και
αξιολόγηση των μαθητών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,25):
αα) Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία.
ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
γγ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης.
δδ) Εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των
μαθητών.
δ) Κατηγορία IV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια,
η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής
βαρύτητας 1,50):
αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις.
ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας
και στην αυτο – αξιολόγησή της.
γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.
ε) Κατηγορία V – Επιστημονική και επαγγελματική
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, η οποία περιλαμβάνει τα
εξής κριτήρια: (Συντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
11. Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιολό−
γησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι ίδιοι με τους
συντελεστές της προηγούμενης παραγράφου που αφο−
ρά στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.
12. Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στην Κ.Υ.
ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες ή σε δομές του Υ.ΠΑΙ.Θ.
και δεν ασκούν διοικητικά καθήκοντα αξιολογούνται με
τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Κατηγορία I – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.
Περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο που σχετίζεται με
την τήρηση των τυπικών υπαλληλικών υποχρεώσεων και
τη συμμετοχή στη λειτουργία της οργανικής μονάδας
ή υπηρεσίας καθώς και στην αυτο – αξιολόγησή της.
(Συντελεστής βαρύτητας 3):
β) Κατηγορία ΙΙ – Επιστημονική και επαγγελματική
ανάπτυξη. Περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής
βαρύτητας 2):
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
Άρθρο 4
Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης
1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:
α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αξιολο−
γούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από
δύο Γεν. Διευθυντές του Υπουργείου και στα κριτήρια
της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του
Ι.Ε.Π.
β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολο−
γούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από
τον αρμόδιο για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
στο εξωτερικό Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. και
στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον
Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4111
γ) Οι προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής –
παιδαγωγικής καθοδήγησης (ΕΠΚΑ) αξιολογούνται στα
κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τους περιφε−
ρειακούς διευθυντές εκπαίδευσης και στα κριτήρια της
εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.
δ) Οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούνται στα κριτήρια
της διοικητικής αξιολόγησης από τους περιφερειακούς
διευθυντές και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολό−
γησης από τους προϊσταμένους ΕΠΚΑ. H αξιολόγηση
των διευθυντών και υποδιευθυντών των Περιφερεια−
κών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) πραγματοποιείται
στο πλαίσιο της αξιολόγησης στην οποία υπόκεινται
ως σχολικοί σύμβουλοι, οπότε συνυπολογίζεται στους
τομείς άσκησης των καθηκόντων ευθύνης τους και η
ποιότητα του προσφερόμενου έργου στο Π.Ε.Κ.
ε) Oι διευθυντές διεύθυνσης εκπαίδευσης αξιολογού−
νται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από
τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης και στα
κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον προ−
ϊστάμενο ΕΠΚΑ.
στ) Οι προϊστάμενοι των αυτοτελών γραφείων νομικής
υποστήριξης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητι−
κής αξιολόγησης από τους περιφερειακούς διευθυντές
εκπαίδευσης και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιο−
λόγησης από τον προϊστάμενο ΕΠΚΑ.
ζ) Οι προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), οι υπεύθυνοι
τω Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και
οι υπεύθυνοι των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσα−
νατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) αξιολογούνται στα κριτήρια της
διοικητικής αξιολόγησης από τους οικείους περιφερει−
ακούς διευθυντές εκπαίδευσης και στα κριτήρια της
εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον προϊστάμενο ΕΠΚΑ.
η) Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι διευθυ−
ντές Σ.Ε.Κ. αξιολογούνται στα κριτήρια της κατηγορίας
Ι του άρθρου 10 παρ. 1 του παρόντος από τους διευθυ−
ντές εκπαίδευσης και στα κριτήρια των κατηγοριών ΙΙ,
ΙΙΙ, ΙV και V του άρθρου 10 του παρόντος οι διευθυντές
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αξιο−
λογούνται από τους οικείους σχολικούς συμβούλους,
ενώ οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αξιολογούνται στα κριτήρια των κατηγοριών ΙΙ, ΙΙΙ και V
του άρθρου 10 του παρόντος από τους σχολικούς συμ−
βούλους παιδαγωγικής ευθύνης και από τους σχολικούς
συμβούλους ειδικότητας στα κριτήρια της κατηγορίας
IV του άρθρου 10 του παρόντος.
θ) Οι προϊστάμενοι ολιγοθεσίων Δ.Σ. και οι προϊστά−
μενοι Νηπιαγωγείων αξιολογούνται στα κριτήρια της
κατηγορίας Ι του άρθρου 10 του παρόντος από τους
διευθυντές εκπαίδευσης και στα κριτήρια των κατηγο−
ριών ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V του άρθρου 10 του παρόντος από
τους οικείους σχολικούς συμβούλους με τους συντελε−
στές βαρύτητας που προβλέπονται για τους διευθυντές
σχολικής μονάδας.
ι) Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων αξιο−
λογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης
από τους διευθυντές της σχολικής μονάδας και στα
κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης σύμφωνα με
όσα προβλέπονται παρακάτω (περίπτωση ιβ) για τους
εκπαιδευτικούς της σχολικής τάξης.
ια) Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θε−
μάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, οι υπεύθυνοι περι−
βαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών
θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, οι υπεύθυνοι
Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π., οι υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν., οι υπεύθυνοι
και τεχνικοί υπεύθυνοι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και οι υπεύθυνοι
των Ε.Κ.Φ.Ε. αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής
αξιολόγησης από τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης
και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από
σχολικό σύμβουλο που ορίζεται, για κάθε μία από τις
παραπάνω περιπτώσεις φορέων, από τον περιφερειακό
διευθυντή.
ιβ) Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής τάξης, οι υπεύθυνοι
τομέων εργαστηρίων και οι υπεύθυνοι Σ.Ε. της επαγ−
γελματικής εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια
της διοικητικής αξιολόγησης από τους διευθυντές των
οικείων σχολικών μονάδων και των ΣΕΚ, αντίστοιχα,
και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης οι
εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τους
οικείους σχολικούς συμβούλους, οι εκπαιδευτικοί Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους σχολικούς συμβού−
λους ειδικότητας και οι υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων
και οι υπεύθυνοι Σ.Ε. από σχολικούς συμβούλους παι−
δαγωγικής ευθύνης των ΣΕΚ, που ορίζονται από τον
περιφερειακό διευθυντή.
ιγ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι εκπαι−
δευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στο Ι.Ε.Π. και
σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι οποίες
ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολογούνται, αντίστοι−
χα, από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. και από τους προϊστα−
μένους των οικείων οργανικών μονάδων στις οποίες
έχουν τοποθετηθεί, αν πρόκειται για υπηρεσία που
υπάγεται απ’ ευθείας σε περιφερειακή διεύθυνση εκπαί−
δευσης, και από τους διευθυντές εκπαίδευσης σε κάθε
άλλη περίπτωση. Αν η αποκεντρωμένη υπηρεσία στην
οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί δεν διαρθρώνεται
σε υποκείμενες οργανικές μονάδες ή οι προϊστάμενοι
των μονάδων αυτών δεν έχουν οριστεί ή ελλείπουν οι
εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από τον προϊστάμενο της
αποκεντρωμένης υπηρεσίας.
ιδ) Οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων
αξιολογούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην
παράγραφο (η') του παρόντος άρθρου.
2. Η διοικητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που
υπηρετούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες
διενεργείται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας
στην οποία υπηρετεί περισσότερες ώρες και σε πε−
ρίπτωση ισοκατανομής ωρών από τον αρχαιότερο εκ
των διευθυντών.
3α. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
διενεργείται από τους σχολικούς συμβούλους στην υπη−
ρεσιακή περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι σχολικές
μονάδες. Αν οι αξιολογούμενοι υπηρετούν σε περισ−
σότερες από μία σχολικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν
σε υπηρεσιακές περιφέρειες περισσότερων σχολικών
συμβούλων, αξιολογούνται από τους οικείους σχολι−
κούς συμβούλους της περιφέρειας όπου υπηρετούν τις
περισσότερες ώρες.
3β. Οι εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων της ειδι−
κής αγωγής, των τμημάτων ένταξης και παράλληλης
στήριξης αξιολογούνται από τους οικείους σχολικούς
συμβούλους ειδικής αγωγής.
4. Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν
με απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού αξιολογούνται
από τον συντονιστή εκπαίδευσης με τις διαδικασίες και
4112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
τα κριτήρια του παρόντος. Στις περιπτώσεις όπου στη
σχολική μονάδα προΐσταται διευθυντής ασκεί κανονικά
το έργο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα προ−
βλεπόμενα κριτήρια.
5. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στην
Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., στο Ι.Ε.Π. ή σε άλλες υπηρεσίες και
φορείς εκπαίδευσης και ασκούν διοικητικά καθήκοντα,
αξιολογούνται όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι των υπηρε−
σιών και των φορέων αυτών.
Άρθρο 5
Ποιοτικός χαρακτηρισμός
και κλίμακα βαθμολόγησης
1. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται στο σύ−
νολό του, καθώς και ξεχωριστά για κάθε κατηγορία
κριτηρίων και κάθε επιμέρους κριτήριο που αναφέρεται
στο προηγούμενο άρθρο. Για την αξιολόγηση χρησι−
μοποιείται τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα. Η έντα−
ξη του αξιολογούμενου σε βαθμίδα της περιγραφικής
κλίμακας συνεπάγεται τον ποιοτικό του χαρακτηρισμό
ως ακολούθως: «ελλιπής», «επαρκής», «πολύ καλός» ή
«εξαιρετικός».
2. Δεδομένου ότι ένας ποιοτικός χαρακτηρισμός καλύ−
πτει φάσμα περιπτώσεων, ο αξιολογητής, μετά την κα−
τάταξη του αξιολογούμενου σε κάποια από τις τέσσερις
βαθμίδες της ποιοτικής κλίμακας, προβαίνει στην ακριβή
τοποθέτησή του εντός του φάσματος με τη χρήση αριθ−
μητικού βαθμολογικού δείκτη από 100βαθμη κλίμακα.
Η αντιστοίχιση τετράβαθμης ποιοτικής κλίμακας και
εκατοντάβαθμης αριθμητικής κλίμακας έχει ως εξής:
α) «ελλιπής»: 0 έως 30 βαθμοί,
β) «επαρκής»: 31 έως 60 βαθμοί
γ) «πολύ καλός»: 61 έως 80 βαθμοί και
δ) «εξαιρετικός»: 81 έως 100 βαθμοί.
3. Ο αξιολογητής στην οικεία έκθεση αξιολόγησης
αναγράφει για κάθε αξιολογούμενο κριτήριο τον ποιο−
τικό χαρακτηρισμό και τη βαθμολογία του αξιολογού−
μενου. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επιμέρους
κριτηρίων κάθε κατηγορίας αποτελεί τη βαθμολογία
της οικείας κατηγορίας κριτηρίων, από την οποία προ−
κύπτει ο αντίστοιχος γενικός ποιοτικός χαρακτηρισμός
στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η τελική βαθμολογία για
το σύνολο του έργου του αξιολογούμενου εκπαιδευτι−
κού, από την οποία προκύπτει και ο αντίστοιχος γενικός
ποιοτικός χαρακτηρισμός στο σύνολο των κριτηρίων,
υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16.
Άρθρο 6
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός
των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης
και των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού
(άρθρο 3, παρ. 1)
1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού
και οργανωτικού έργου οι περιφερειακοί διευθυντές
εκπαίδευσης και οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξω−
τερικού εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας
ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπείς, εφόσον δεν φροντίζουν επαρκώς για
την οργάνωση, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία
των οργανικών μονάδων και των υπηρεσιών των οποί−
ων προΐστανται, δεν μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα
χρονοδιαγράμματα παροχής υπηρεσιών και ασκούν
πλημμελώς την εκπαιδευτική πολιτική.
ββ) Επαρκείς, εφόσον φροντίζουν σε ικανοποιητικό
βαθμό για την οργάνωση, ομαλή και αποτελεσματική
λειτουργία των οργανικών μονάδων και των υπηρεσιών
των οποίων προΐστανται, παρακολουθούν και ενισχύουν
το έργο τους, οι μεν περιφερειακοί διευθυντές, των
σχολικών συμβούλων, οι δε συντονιστές, των διευθυντών
και των εκπαιδευτικών, μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα
χρονοδιαγράμματα παροχής υπηρεσιών και υλοποιούν
με επιτυχή τρόπο την εκπαιδευτική πολιτική.
γγ) Πολύ καλοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπουν και
προλαβαίνουν τις εντάσεις και τις δυσλειτουργίες και
διαμεσολαβούν για την επίλυση των προβλημάτων με
οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα και
παρέχουν πλαίσιο για ανάπτυξη πρωτοβουλιών.
δδ) Εξαιρετικοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, δημιουργούν
εξαιρετικό οργανωτικό κλίμα, ενώ παράλληλα, ειση−
γούνται καινοτόμες και εκπαιδευτικά σημαντικές και
εφαρμόσιμες ιδέες και προτείνουν στους ανωτέρους
τους τρόπους για τη βέλτιστη υλοποίησή τους.
2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έργου
της εποπτείας και της αξιολόγησης, οι περιφερειακοί
διευθυντές εκπαίδευσης και οι συντονιστές εκπαίδευσης
του εξωτερικού αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο της εποπτείας, ελέγχου και αξιολό−
γησης των εκπαιδευτικών της οικείας διοικητικής τους
περιφέρειας εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπείς, εφόσον δεν εποπτεύουν επαρκώς και
αξιοποιούν πλημμελώς τις κείμενες διατάξεις για την
αξιολόγηση των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν
σε οργανικές μονάδες των υπηρεσιών τους καθώς και
των στελεχών της εκπαίδευσης, όπως είναι, για τους
μεν περιφερειακούς διευθυντές, οι προϊστάμενοι επι−
στημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, οι σχολικοί
σύμβουλοι και οι διευθυντές εκπαίδευσης, για τους δε
συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού, οι διευθυντές
και οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων.
ββ) Επαρκείς, εφόσον εποπτεύουν, ελέγχουν, συ−
ντονίζουν, ανατροφοδοτούν και στηρίζουν ανάλογα,
και αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς
υπαλλήλους που υπηρετούν σε μονάδες των υπηρεσιών
τους καθώς και τα στελέχη της εκπαίδευσης που προ−
ΐστανται υποκείμενων υπηρεσιών, με αποτελεσματικό
τρόπο, αξιοποιώντας τεκμήρια από τον φάκελο που
προσκομίζει ο αξιολογούμενος και από άλλες πρόσφο−
ρες υπηρεσιακές πηγές (πρακτικά, έγγραφα, εισηγήσεις
κ.λπ.), και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια
που απορρέουν από τον ρόλο και τις αρμοδιότητές τους
και προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
γγ) Πολύ καλοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπουν και
προλαβαίνουν τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος
της εποπτείας και αξιολόγησης και διαμεσολαβούν με
οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα
για να τις διευθετήσουν.
δδ) Εξαιρετικοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, προβαίνουν
σε μετα−αξιολογικές αναλύσεις της διαδικασίας αξιολό−
γησης και αναζητούν και εισηγούνται στους ανωτέρους
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4113
τους πιο αποτελεσματικές ή καινοτόμες μεθόδους για
την καλύτερη υλοποίησή της.
β) Στο κριτήριο της οργάνωσης της διαδικασίας αυτο−
αξιολόγησης των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται,
προγραμματισμού και υλοποίησης δράσεων και τεκμη−
ριωμένης αποτίμησής τους οι αξιολογούμενοι εντάσ−
σονται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού
χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπείς, εφόσον δεν μεριμνούν επαρκώς και
εμπρόθεσμα για την αυτο−αξιολόγηση των υπηρεσιών
τους ή/και δεν τεκμηριώνουν την αποτίμηση των απο−
τελεσμάτων.
ββ) Επαρκείς, εφόσον οργανώνουν με αποτελεσμα−
τικό τρόπο την αυτο−αξιολόγηση των υπηρεσιών που
προΐστανται, προγραμματίζουν και υλοποιούν δράσεις
με τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα.
γγ) Πολύ καλοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπουν και
προλαμβάνουν τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος
της αυτο−αξιολόγησης και διαμεσολαβούν με οξύνοια,
αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις
διευθετήσουν.
δδ) Εξαιρετικοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, αναζητούν,
εφαρμόζουν και εισηγούνται στους ανωτέρους τους
πιο αποτελεσματικές ή καινοτόμες μεθόδους για την
καλύτερη υλοποίηση της διαδικασίας της αυτο−αξιολό−
γησης των υπηρεσιών τους.
3. Στην κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκη−
ση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική δομή ο περιφε−
ρειακός διευθυντής και ο συντονιστής υπόκεινται σε
εκπαιδευτική αξιολόγηση και εντάσσονται σε βαθμίδα
περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως
εξής:
αα) ελλιπείς, εφόσον δεν αντιλαμβάνονται τις παι−
δαγωγικές προεκτάσεις των διοικητικών πράξεων και,
επιπλέον, δεν φροντίζουν επαρκώς και αποτελεσματικά
για την καλλιέργεια συνεργατικού − παιδαγωγικού κλί−
ματος, δεν ενθαρρύνουν τους διευθυντές Διευθύνσεων
και τους λοιπούς προϊσταμένους εκπαιδευτικών δομών
της Περιφέρειας, τους διοικητικούς υπαλλήλους στο να
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να υλοποιούν καινο−
τομίες ή δεν προλαμβάνουν ή δεν αμβλύνουν εντάσεις
στις εποπτευόμενες μονάδες και διοικητικές δομές.
ββ) επαρκείς, εφόσον συνυπολογίζουν στις διοικη−
τικές του πράξεις και τις παιδαγωγικές προεκτάσεις
και, επιπλέον, φροντίζουν επαρκώς και αποτελεσμα−
τικά για την καλλιέργεια συνεργατικού−παιδαγωγικού
κλίματος, ενθαρρύνουν τους διευθυντές Διευθύνσεων
και τους λοιπούς προϊσταμένους εκπαιδευτικών δομών
της διεύθυνσης και διοικητικούς υπαλλήλους στο να
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και καινοτομίες και δη−
μιουργούν ή προλαμβάνουν ή αμβλύνουν εντάσεις στις
εποπτευόμενες μονάδες και διοικητικές δομές.
γγ) πολύ καλοί, εφόσον πλέον των προϋποθέσεων της
ανωτέρω υποπερίπτωσης προσδίδουν όραμα, υψηλές
προσδοκίες και ιδιαίτερη ταυτότητα καινοτομίας στις
εποπτευόμενες εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές και
ενθαρρύνουν την παιδαγωγική οπτική των θεμάτων και
στηρίζουν διοικητικά και οργανωτικά τις θεσμοθετημέ−
νες και εκπαιδευτικές καινοτομίες.
δδ) εξαιρετικοί, εφόσον πλέον των προϋποθέσεων
των δύο ανωτέρω υπο−περιπτώσεων, στηρίζουν τις επο−
πτευόμενες εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές και δια−
σφαλίζουν τη γενικότερη αποτελεσματικότητά τους σε
τομείς αιχμής της ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής.
4. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Επιστημονικής
και επαγγελματικής ανάπτυξης, οι περιφερειακοί διευ−
θυντές εκπαίδευσης και οι συντονιστές εκπαίδευσης
του εξωτερικού αξιολογούνται με κριτήρια τα οποία
διακρίνονται σε (α) κριτήρια τυπικών προσόντων και
επιστημονικής ανάπτυξης και (β) κριτήρια επαγγελμα−
τικής ανάπτυξης, τα οποία διακρίνονται σε (β1) κριτή−
ρια επιμόρφωσης, (β2) κριτήρια άσκησης καθηκόντων
ευθύνης και (β3) κριτήρια γενικής επιστημονικής και
εκπαιδευτικής δράσης.
α) Στα κριτήρια των τυπικών προσόντων και της επι−
στημονικής ανάπτυξης, οι αξιολογούμενοι εκπαιδευτικοί
εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτι−
κού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Επαρκείς, δεδομένου ότι είχαν όλα τα εκ του
νόμου απαιτούμενα προσόντα για διορισμό, βάσει των
οποίων και διορίστηκαν.
ββ) Πολύ καλοί, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό
τους δύο (2) τουλάχιστον από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
i) έχουν δεύτερο ή και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο
πτυχίο αλλοδαπής,
ii) έχουν πτυχίο Μετεκπαίδευσης Διδασκαλείου Δη−
μοτικής Εκπαίδευσης,
iii) έχουν δίπλωμα σπουδών από αναγνωρισμένο δη−
μόσιο φορέα σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη,
τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη ή την τε−
χνολογία,
iv) διαθέτουν πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. οποιουδήποτε
επιπέδου,
v) γνωρίζουν μία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύμφω−
να με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999(
Φ.Ε.Κ. Α΄ 186), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13
παρ. 19 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141)».
γγ) Εξαιρετικοί, εφόσον, συντρέχουν στο πρόσωπό
τους α) δύο (2), τουλάχιστον, από τις προϋποθέσεις
της προηγούμενης υποπερίπτωσης και επιπλέον είναι
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή β) είναι κάτοχοι διδα−
κτορικού διπλώματος με εμφανή τη συνεχή παρακολού−
θηση των επιστημονικών εξελίξεων μέσω συνεδρίων,
εισηγήσεων, δημοσιεύσεων κ.λπ.
β) Στα κριτήρια της επαγγελματικής ανάπτυξης, οι
αξιολογούμενοι εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού με βάση τα εξής
υποκριτήρια: (β1) υποκριτήρια επιμόρφωσης, (β2) υπο−
κριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και (β3) υπο−
κριτήρια γενικής εκπαιδευτικής δράσης. Τα επιμέρους
υποκριτήρια περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
β1) επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση:
i) Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαί−
δευσης (ΣΕΛΔΕ) ή Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ).
ii) Ετήσια επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΑΕΙ, ΠΑΚΕ,
κ.λπ.).
iii) Εξάμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα.
iv) Τρίμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΠΕΚ, ΕΚ−
ΔΔΑ, κ.λπ.).
v) Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης.
vi) Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα 30
ωρών και άνω.
4114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
vii) Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα έως
30 ώρες.
viii) Επιμορφωτικές ημερίδες στελεχών εκπαίδευσης,
αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών φορέων, Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., ή
επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών.
β2) άσκηση καθηκόντων ευθύνης.
i) Άσκηση καθηκόντων στελέχους εκπαίδευσης.
ii) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Πε−
ριφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ).
iii) Άσκηση καθηκόντων μέντορα.
iv) Συμμετοχή σε προγράμματα του Υπουργείου (π.χ.
ΣΕΠΠΕ).
i) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών
ή Υπευθύνου μαθητικών θεμάτων.
ii) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου ΚΕΔΔΥ ή ΚΠΕ.
iii) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου προγραμμάτων
(Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολι−
τισμού κ.λπ.).
iv) Άσκηση καθηκόντων ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ή ΕΚΦΕ.
v) Άσκηση καθηκόντων διευθύνοντος συμβούλου ή
μέλους Δ.Σ. σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το
Υ.ΠΑΙ.Θ.
vi) Μέλος υπηρεσιακού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Επι−
λογής προσωπικού.
vii) Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξε−
τάσεων, ή Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου Πανελλα−
δικών Εξετάσεων, Μέλος Επιτροπής Βαθμολογικού ή
Πρόεδρος Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Πανελλαδικών
Εξετάσεων ή βαθμολογητής/εξεταστής, ή μέλος γραμ−
ματείας κέντρου.
v) Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια επιστημονικών
σωματείων ή ενώσεων της ειδικότητάς τους.
vi) Μέλος Σχολικής Επιτροπής, Δημοτικής Επιτροπής
ή Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας.
β3) Γενική Επιστημονική και εκπαιδευτική δράση
i) Συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν το σχολείο
στην ευρύτερη κοινωνία ή εκπαιδευτική κοινότητα π.χ.
δράσεις Αριστείας.
ii) Συμμετοχή σε δειγματικές διδασκαλίες των ΠΕΚ ή
επιμορφωτικές ημερίδες δημοσίων φορέων.
iii) Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές ημε−
ρίδες ως εισηγητής/επιμορφωτής.
iv) Επιμορφωτής σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προ−
γράμματα σε φορείς όπως ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΠΕΚ, ΕΚΔΔΑ, ΠΙ,
ΟΕΠΕΚ. ΙΕΠ κ.λπ.
v) Διδασκαλία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ (ν. 407).
vi) Συμμετοχή σε δημοσιευμένες εκπαιδευτικές έρευ−
νες.
vii) Εισήγηση σε Επιστημονικά Συνέδρια με πρακτικά.
viii) Δημοσίευση άρθρων σε Επιστημονικά Περιοδικά
με κριτές.
ix) Συμμετοχή σε ομάδες σύνταξης Προγραμμάτων
Σπουδών.
x) Μέλος οργανωτικής ή επιστημονικής επιτροπής επι−
στημονικών ημερίδων ή συνεδρίων οργανωμένων από
Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., επιστημονικές ενώσεις και επιμορφωτικούς
φορείς.
xi) Μέλος συγγραφής Διδακτικών εγχειριδίων ή σχο−
λικού εποπτικού υλικού.
xii) Συμμετοχή σε ομάδες κρίσης Διδακτικών εγχειρι−
δίων ή σχολικού εποπτικού υλικού.
xiii) Συγγραφέας Βιβλίου, Επιμελητής βιβλίου ή πρα−
κτικών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές.
xiv) Συμμετοχή στην υλοποίηση ενός (1), τουλάχιστον,
καινοτόμου προγράμματος σε συνεργασία ή υπό την
εποπτεία ή αιγίδα ελληνικών ή διεθνών επιστημονικών
φορέων.
αα) Ελλιπείς, εφόσον έχουν κάτω των έξι (6) από τα
προαναφερόμενα στοιχεία ανεξαρτήτως υποκριτηρίου.
ββ) Επαρκείς, εφόσον συνολικά έχουν έξι (6) τουλάχι−
στον από τα προαναφερόμενα στοιχεία ανεξαρτήτως
υποκριτηρίου.
γγ) Πολύ καλοί, εφόσον συνολικά έχουν επτά (7) του−
λάχιστον από τα προαναφερόμενα στοιχεία προερχό−
μενα από δύο (2) τουλάχιστον επιμέρους υποκριτήρια ή
οκτώ (8) συνολικά στοιχεία ανεξαρτήτως υποκριτηρίων,
που δηλώνουν συνεχή φροντίδα για την επαγγελματική
ανάπτυξη.
δδ) Εξαιρετικοί, εφόσον συνολικά έχουν εννέα (9) του−
λάχιστον από τα προαναφερόμενα στοιχεία προερχό−
μενα από τα τρία (3) επιμέρους υποκριτήρια ή δεκατρία
(13) συνολικά στοιχεία ανεξαρτήτως υποκριτηρίων. Στη
συνολική αξιολογική αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη το
ενδιαφέρον των αξιολογουμένων για συνεχή επαγγελ−
ματική ενημέρωση, όπως αυτό προκύπτει από το σύνολο
των παραστατικών.
Άρθρο 7
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός
των προϊσταμένων τμημάτων επιστημονικής –
παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών
διευθύνσεων εκπαίδευσης (άρθρο 3, παρ. 2)
1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού
και οργανωτικού έργου που αφορά στην οργάνωση και
στήριξη του έργου των σχολικών συμβούλων ο αξι−
ολογούμενος προϊστάμενος τμήματος επιστημονικής
– παιδαγωγικής καθοδήγησης εντάσσεται σε βαθμίδα
περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως
εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και έγκαι−
ρα για την οργάνωση, την επικοινωνία, την υποστήριξη
και την παρακολούθηση του έργου των σχολικών συμ−
βούλων και αντβαποκρίνεται πλημμελώς στις ανάγκες
που ανακύπτουν στο έργο των σχολικών συμβούλων.
ββ) Επαρκής, εφόσον οργανώνει, παρακολουθεί και
ενισχύει το έργο των σχολικών συμβούλων, επικοινωνεί
συχνά, φροντίζει να ανταποκρίνεται άμεσα και απο−
τελεσματικά στις ανάγκες των σχολικών συμβούλων,
μεριμνά ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα πα−
ροχής υπηρεσιών και υλοποιεί με επιτυχή τρόπο την
εκπαιδευτική πολιτική.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, στηρίζει εμπρά−
κτως μέσω του συντονισμού των Σχολικών Συμβούλων
τις θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές καινοτομίες, προ−
βλέπει και προλαβαίνει εντάσεις και δυσλειτουργίες
και διαμεσολαβεί με οξύνοια, αποφασιστικότητα και
αποτελεσματικότητα και παρέχει πλαίσιο για ανάπτυξη
πρωτοβουλιών.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, συμβάλλει
στη δημιουργία αποδοτικού οργανωτικού κλίματος και,
παράλληλα, εισηγείται καινοτόμες και εκπαιδευτικά ση−
μαντικές και εφαρμόσιμες ιδέες και προτείνει στους
ανωτέρους του τρόπους για τη βέλτιστη υλοποίησή
τους.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4115
2. Στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έρ−
γου της εποπτείας και της αξιολόγησης των σχολικών
συμβούλων ο αξιολογούμενος προϊστάμενος τμήματος
επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης εντάσσεται
σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτη−
ρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν εποπτεύει επαρκώς και
έγκαιρα και αξιοποιεί πλημμελώς και χωρίς τεκμηρίωση
τις κείμενες διατάξεις για την αξιολόγηση των σχολικών
συμβούλων της περιφέρειάς του.
ββ) Επαρκής, εφόσον εποπτεύει, συντονίζει, ανατρο−
φοδοτεί και στηρίζει ανάλογα και αξιολογεί τους σχο−
λικούς συμβούλους της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης με αποτελεσματικό τρόπο και με τη
χρήση τεκμηρίων, από τον φάκελο που προσκομίζει ο
αξιολογούμενος και από άλλες πρόσφορες υπηρεσιακές
πηγές (πρακτικά, έγγραφα, εισηγήσεις κ.λπ.), σύμφωνα
με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που απορρέουν από
τον ρόλο και τις αρμοδιότητές του και προβλέπονται
στις κείμενες διατάξεις.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει και προ−
λαβαίνει τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος επο−
πτείας και αξιολόγησης και διαμεσολαβεί με οξύνοια,
αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις
διευθετήσει.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, προβαίνει σε
μετα−αξιολογικές αναλύσεις των διαδικασιών εποπτείας
και αξιολόγησης, αναζητεί και εισηγείται στους ανωτέ−
ρους του πιο αποτελεσματικές ή καινοτόμες μεθόδους
για την καλύτερη υλοποίησή της.
3. Στην κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκη−
ση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική δομή ο προϊστά−
μενος ΕΠΚΑ υπόκειται σε εκπαιδευτική αξιολόγηση και
εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποι−
οτικού χαρακτηρισμού σύμφωνα με τα κριτήρια της
παραγράφου 3 του άρθρου 6 προσαρμοσμένα στους
ρόλους και το πλαίσιο λειτουργίας του.
4. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Επιστημονικής
και επαγγελματικής ανάπτυξης, ο προϊστάμενος ΕΠΚΑ
αξιολογείται με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του
άρθρου 6.
Άρθρο 8
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός
των σχολικών συμβούλων και διευθυντών
και υποδιευθυντών Περιφερειακών Επιμορφωτικών
Κέντρων (ΠΕΚ) (άρθρο 3, παρ. 3)
1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητι−
κού και οργανωτικού έργου στην περιφέρειά τους ή/
και στη διεύθυνση ή υποδιεύθυνση των Περιφερειακών
Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) ο σχολικός σύμβουλος
εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτι−
κού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και έγκαι−
ρα για την οργάνωση, την επικοινωνία, την υποστήριξη
και την παρακολούθηση του έργου των σχολικών μονά−
δων, των διευθυντών και των εκπαιδευτικών τους στον
βαθμό που ο αριθμός των σχολικών μονάδων και των
γεωγραφικών αποστάσεων το επιτρέπει.
ββ) Επαρκής, εφόσον συνεργάζεται αποτελεσματικά
με τις υπηρεσίες και με τα άλλα στελέχη εκπαίδευσης
και, παράλληλα, οργανώνει, παρακολουθεί και ενισχύ−
ει το έργο των σχολικών μονάδων, επικοινωνεί συχνά,
φροντίζει να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσμα−
τικά στις ανάγκες τους, μεριμνά ώστε να τηρούνται τα
χρονοδιαγράμματα παροχής υπηρεσιών και υλοποιεί με
επιτυχή τρόπο την εκπαιδευτική πολιτική στον βαθμό
που ο αριθμός των σχολικών μονάδων και των γεωγρα−
φικών αποστάσεων το επιτρέπει.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, στηρίζει εμπράκτως
τις θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές καινοτομίες, προ−
βλέπει και προλαβαίνει εντάσεις και δυσλειτουργίες
σε θέματα διοικητικά και οργανωτικά και τα επιλύει με
αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα και παρέχει
πλαίσιο για ανάπτυξη πρωτοβουλιών.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, συμβάλλει
στη δημιουργία αποδοτικού οργανωτικού κλίματος,
όπου μεταξύ αυτού και των σχολικών μονάδων αλλά
και μεταξύ των σχολικών μονάδων της περιφέρειάς του
επικρατεί πνεύμα, επικοινωνίας, συνεργασίας, σύμπνοιας
και παραδειγματικής αποτελεσματικότητας.
2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση έργου
επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης οι σχολικοί
σύμβουλοι αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, του
προγραμματισμού και της υλοποίησης, ο αξιολογούμε−
νος σχολικός σύμβουλος εντάσσεται σε βαθμίδα περι−
γραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και έγκαι−
ρα για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του
εκπαιδευτικού έργου και δεν μεριμνά ώστε να τηρούνται
τα χρονοδιαγράμματα και οι εκπαιδευτικές προϋποθέ−
σεις για την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος
σπουδών (και του ωρολογίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαί−
δευση) στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχει την
παιδαγωγική ευθύνη.
ββ) Επαρκής, εφόσον φροντίζει επαρκώς για τον σχε−
διασμό και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έρ−
γου και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ
παράλληλα μεριμνά ώστε να τηρούνται τα χρονοδια−
γράμματα και οι εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την
αποτελεσματική εφαρμογή του αναλυτικού προγράμ−
ματος σπουδών (και του ωρολογίου στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση) στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχει
την παιδαγωγική ευθύνη.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, αναλαμβάνει τις
ανάλογες πρωτοβουλίες και με γνώμονα τις ιδιαιτερό−
τητες κάθε σχολικής μονάδας καθοδηγεί, προβλέπει
και αποτρέπει τις δυσλειτουργίες και διαμεσολαβεί με
οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα
και ενθαρρύνει και στηρίζει εμπράκτως την ανάληψη
πρωτοβουλιών και την υλοποίηση θεσμοθετημένων εκ−
παιδευτικών καινοτομιών.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, δημιουργεί
εξαιρετικό κλίμα επικοινωνίας, οργάνωσης και συνερ−
γασίας με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων,
4116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
και, παράλληλα, εισηγείται καινοτόμες και εκπαιδευτικά
εφαρμόσιμες ιδέες και προτείνει στους ανωτέρους του
τρόπους για τη βέλτιστη υλοποίησή τους.
β) Στο κριτήριο της μελέτης και αντιμετώπισης θεμά−
των διαπαιδαγώγησης των μαθητών, ο αξιολογούμενος
σχολικός σύμβουλος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφι−
κής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν μεριμνά ή ασχολείται πλημ−
μελώς με ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και
αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και σχολικής
ζωής στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχει την
παιδαγωγική ευθύνη.
ββ) Επαρκής εφόσον μεριμνά ή ασχολείται ικανο−
ποιητικά με ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και
αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και σχολικής
ζωής στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχει την
παιδαγωγική ευθύνη.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, αναλαμβάνει τις
ανάλογες πρωτοβουλίες και με γνώμονα τις ιδιαιτερό−
τητες κάθε σχολικής μονάδας υποστηρίζει, καθοδηγεί
και ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους
εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων παιδαγωγικής
ευθύνης του, που αποβλέπουν στην αναβάθμιση του
επιπέδου της μάθησης, της διαπαιδαγώγησης, της συ−
μπεριφοράς και της σχολικής ζωής των μαθητών, ώστε
να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως
φαινόμενα ανάρμοστης συμπεριφοράς, σχολικής βίας
και διακρίσεων, αλλά και μορφών υποκουλτούρας που
αναιρούν την ουσία της παιδείας.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, εργάζεται
σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς σε καινοτόμα
προγράμματα σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των μα−
θητών, την προαγωγή κοινωνικής και πολιτικής παιδείας
και την πρόληψη φαινομένων σχολικής βίας.
3. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ – Άσκηση του έρ−
γου της εποπτείας, και της αξιολόγησης και της επι−
μόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι σχολικοί σύμβουλοι
αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο της ανάλυσης των επιμορφωτικών
αναγκών και των διαδικασιών αξιολόγησης ο αξιολο−
γούμενος σχολικός σύμβουλος εντάσσεται σε βαθμίδα
περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως
εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν ανιχνεύει και δεν αναλύει τις
ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιφέρειάς του
και αξιολογεί πλημμελώς και χωρίς τεκμηρίωση τους
εκπαιδευτικούς.
ββ) Επαρκής, εφόσον ανιχνεύει και αναλύει τις ανά−
γκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών των σχολικών
μονάδων ευθύνης του, και παράλληλα εποπτεύει σε τα−
κτά χρονικά διαστήματα και παρακολουθεί το έργο των
εκπαιδευτικών, ώστε η αξιολόγησή τους να επιτελείται
με δικαιοσύνη, επάρκεια και αποτελεσματικότητα και να
στηρίζεται σε τεκμήρια από τον φάκελο που προσκομί−
ζει ο αξιολογούμενος και από άλλες πρόσφορες υπη−
ρεσιακές πηγές (πρακτικά, έγγραφα, εισηγήσεις κ.λπ.).
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσε−
ων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει και
προτείνει λύσεις για τυχόν δυσλειτουργίες του συστή−
ματος της αξιολόγησης και διαμεσολαβεί με οξύνοια,
αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις
διευθετήσει και παράλληλα αναλαμβάνει την κατάρτι−
ση και την υλοποίηση προληπτικών παρεμβάσεων που
ανταποκρίνονται στις διαπιστωμένες ανάγκες και αντι−
σταθμίζουν τις ελλείψεις μαθητών και εκπαιδευτικών.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, προβαίνει σε
μετα−αξιολογικές αναλύσεις των επιμορφωτικών ανα−
γκών, αναζητεί και εισηγείται στους ανωτέρους του
πιο αποτελεσματικές ή καινοτόμες μεθόδους για την
καλύτερη υλοποίησή της.
β) Στο κριτήριο της διαδικασίας υποστήριξης και επι−
μόρφωσης των εκπαιδευτικών, που συνδέεται με την
αξιολόγηση, αλλά και πέραν αυτής, ο αξιολογούμενος
σχολικός σύμβουλος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγρα−
φικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον ανταποκρίνεται πλημμελώς στις
επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και δεν φρο−
ντίζει επαρκώς για την υποστήριξη και την επιμόρφωσή
τους.
ββ) Επαρκής, εφόσον αναλύει και μελετά τα δεδομένα
της αξιολογικής διαδικασίας, προκειμένου με επαρκή και
αποτελεσματικό τρόπο να καλύψει τις επιμορφωτικές
ελλείψεις των εκπαιδευτικών των σχολείων της περιφέ−
ρειάς του και με παρόμοιο τρόπο αξιοποιεί τα ευρήμα−
τα από τη μέθοδο ανάλυσης αναγκών, προκειμένου να
ανταποκριθεί επαρκώς στα αιτήματα και τις ανάγκες
για επιμόρφωση που δηλώνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, εντάσσει στις επι−
μορφωτικές πρωτοβουλίες του τη στήριξη των θεσμο−
θετημένων εκπαιδευτικών καινοτομιών, τη διάχυση των
καλών πρακτικών που έχει εντοπίσει, προβλέπει και
προλαμβάνει τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της
επιμόρφωσης, διαμεσολαβεί με οξύνοια, αποφασιστικό−
τητα και αποτελεσματικότητα για να τις διευθετήσει και
παρέχει στις σχολικές μονάδες πλαίσιο ενθάρρυνσης
πρωτοβουλιών.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, αναζητεί και
εφαρμόζει καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθόδους
επιμόρφωσης και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών,
όπως είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση, η χρήση των
ΤΠΕ ή/και συνεργατικών εργαλείων για την εξατομίκευ−
ση της επιμόρφωσης, που να προσιδιάζουν καλύτερα
στις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων, τις ιδιαί−
τερες ανάγκες των εκπαιδευτικών και τη φύση των
θεσμοθετημένων εκπαιδευτικών καινοτομιών.
4. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Επιστημονικής
και επαγγελματικής ανάπτυξης, ο σχολικός σύμβουλος
αξιολογείται με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του
άρθρου 6.
Άρθρο 9
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός
των διευθυντών εκπαίδευσης
(άρθρο 3, παρ. 4)
1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού
και οργανωτικού έργου, ο αξιολογούμενος διευθυντής
εκπαίδευσης εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλί−
μακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς για την
οργάνωση, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4117
οργανικών μονάδων και των υποκείμενων αποκεντρω−
μένων υπηρεσιών των οποίων προΐστανται και ιδιαίτερα
εφόσον ασκεί πλημμελώς ή παραμελεί τη διοικητική
καθοδήγηση και εποπτεία των σχολικών μονάδων που
ανήκουν στην αρμοδιότητά του.
ββ) Επαρκής, εφόσον φροντίζει ικανοποιητικά για την
οργάνωση, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των
οργανικών μονάδων και των υποκείμενων αποκεντρω−
μένων υπηρεσιών των οποίων προΐσταται και ιδιαίτε−
ρα εφόσον ασκεί συστηματικά και αποτελεσματικά τη
διοικητική καθοδήγηση, τον έλεγχο και την εποπτεία
των σχολικών μονάδων που ανήκουν στην αρμοδιότητά
του. Επίσης εφόσον μεριμνά για τη συστηματική και
αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιακών οργάνων
(ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ) και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Συ−
νεργάζεται με την αυτοδιοίκηση για τον συντονισμό και
την επίλυση προβλημάτων που αφορούν την εύρυθμη
λειτουργία της εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει και προ−
λαβαίνει τις εντάσεις και τις δυσλειτουργίες, διαμεσο−
λαβεί για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων
υλικών και ανθρώπινων πόρων και για την επίλυση των
προβλημάτων με οξύνοια, αποφασιστικότητα και απο−
τελεσματικότητα και παρέχει πλαίσιο για ανάπτυξη
πρωτοβουλιών.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, δημιουργεί
αποδοτικό οργανωτικό κλίμα, ενώ, παράλληλα, ειση−
γείται καινοτόμες και εκπαιδευτικά σημαντικές και
εφαρμόσιμες ιδέες και προτείνει στους ανωτέρους του
λειτουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους για τη
βέλτιστη υλοποίησή τους.
2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έρ−
γου της εποπτείας και της αξιολόγησης, οι διευθυντές
εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο της εποπτείας, ελέγχου και αξιολό−
γησης των εκπαιδευτικών της οικείας διεύθυνσης ο
αξιολογούμενος διευθυντής εκπαίδευσης εντάσσεται
σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρα−
κτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν εποπτεύει, δεν ελέγχει και
δεν αξιολογεί επαρκώς και με τεκμηριωμένο τρόπο τους
εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπάλληλους της διεύ−
θυνσης που προΐσταται καθώς και τους εκπαιδευτικούς
και διοικητικούς υπάλληλους που υπηρετούν στις υπο−
κείμενες υπηρεσίες της περιφέρειάς του.
ββ) Επαρκής, εφόσον εποπτεύει, ελέγχει, συντονίζει,
ανατροφοδοτεί και στηρίζει ανάλογα και αξιολογεί
τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους της
διεύθυνσης που προΐσταται καθώς και των υποκειμέ−
νων υπηρεσιών της περιφέρειάς του, με επαρκή και
αποτελεσματικό τρόπο, αξιοποιώντας τεκμήρια από
τον φάκελο που προσκομίζει ο αξιολογούμενος και
από άλλες πρόσφορες υπηρεσιακές πηγές (πρακτικά,
έγγραφα, εισηγήσεις κ.λπ.) σύμφωνα με τις διαδικασίες
και τα κριτήρια που απορρέουν από τον ρόλο και τις
αρμοδιότητές του.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει και προ−
λαβαίνει τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της
αξιολόγησης και διαμεσολαβεί με οξύνοια, αποφασιστι−
κότητα και αποτελεσματικότητα για να τις διευθετήσει.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, προβαίνει σε
μετα−αξιολογικές αναλύσεις των διαδικασιών εποπτεί−
ας και αξιολόγησης και αναζητεί και εισηγείται στους
ανωτέρους του πιο αποτελεσματικές ή και καινοτόμες
μεθόδους για την καλύτερη υλοποίησή της.
β) Στο κριτήριο της οργάνωσης και διεξαγωγής της
αυτο−αξιολόγησης της διεύθυνσης της οποίας προΐστα−
ται, ο αξιολογούμενος διευθυντής εκπαίδευσης εντάσ−
σεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού
χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν μεριμνά επαρκώς και εμπρό−
θεσμα για την αυτο−αξιολόγηση της υπηρεσίας στην
οποία προΐσταται.
ββ) Επαρκής, εφόσον οργανώνει και υλοποιεί επαρκώς
με τεκμηριωμένα αποτελεσματικό τρόπο την αυτο−αξι−
ολόγηση της υπηρεσίας στην οποία προΐσταται.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει και προ−
λαμβάνει τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της
αυτο−αξιολόγησης, διαμεσολαβεί με οξύνοια, αποφασι−
στικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις διευθε−
τήσει και παρέχει πλαίσιο ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων αναζητεί και
εισηγείται στους ανωτέρους του πιο αποτελεσματικές
ή και καινοτόμες μεθόδους για την καλύτερη υλοποίηση
της διαδικασίας της αυτο−αξιολόγησης της υπηρεσίας
του.
3. Στην κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκη−
ση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική δομή ο διευθυ−
ντής διεύθυνσης υπόκειται σε εκπαιδευτική αξιολόγη−
ση και εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας
ποιοτικού χαρακτηρισμού σύμφωνα με τα κριτήρια της
παραγράφου 3 του άρθρου 6 προσαρμοσμένα στους
ρόλους και στο πλαίσιο λειτουργίας του.
4. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Επιστημονικής και
επαγγελματικής ανάπτυξης, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί−
ται με κριτήρια τα οποία διακρίνονται σε (α) κριτήρια
τυπικών προσόντων και επιστημονικής ανάπτυξης και
(β) σε κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία
διακρίνονται σε (β1) κριτήρια επιμόρφωσης, (β2) κριτήρια
άσκησης καθηκόντων ευθύνης και (β3) κριτήρια γενικής
επιστημονικής και εκπαιδευτικής δράσης.
α) Στα κριτήρια των τυπικών προσόντων και της επι−
στημονικής ανάπτυξης, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός
εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτι−
κού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Επαρκής, δεδομένου ότι είχε όλα τα εκ του νόμου
απαιτούμενα προσόντα για διορισμό, βάσει των οποίων
και διορίστηκε.
ββ) Πολύ καλός, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό
του δύο (2) τουλάχιστον, από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
i) έχει δεύτερο ή και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή ανα−
γνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής.
ii) έχει πτυχίο Μετεκπαίδευσης Διδασκαλείου Δημο−
τικής Εκπαίδευσης.
iii) έχει δίπλωμα σπουδών από αναγνωρισμένο δημόσιο
φορέα σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη, τον πο−
λιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη ή την τεχνολογία.
iv) διαθέτει πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. οποιουδήποτε
επιπέδου.
4118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
v) γνωρίζει μία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999.
γγ) Εξαιρετικός, εφόσον, συντρέχουν στο πρόσωπό
του α) δύο (2), τουλάχιστον, από τις προϋποθέσεις της
προηγούμενης υποπερίπτωσης και επιπλέον είναι κάτο−
χος μεταπτυχιακού τίτλου ή β) είναι κάτοχος διδακτορι−
κού διπλώματος με εμφανή τη συνεχή παρακολούθηση
των επιστημονικών εξελίξεων μέσω συνεδρίων, εισηγή−
σεων, δημοσιεύσεων κ.λπ.
β) Στα κριτήρια της επαγγελματικής ανάπτυξης, ο
αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα
περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού με
βάση τα εξής κριτήρια: (β1) κριτήρια επιμόρφωσης, (β2)
κριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και (β3) κριτήρια
γενικής εκπαιδευτικής δράσης, όπως αυτά παρατίθε−
νται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6. Με βάση αυτά
κρίνεται ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον έχει κάτω των τεσσάρων (4) από
τα προαναφερόμενα ανεξαρτήτως υποκριτηρίου.
ββ) Επαρκής, εφόσον συνολικά έχει τέσσερα (4) του−
λάχιστον από τα προαναφερόμενα ανεξαρτήτως υπο−
κριτηρίου.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον συνολικά έχει πέντε (5) του−
λάχιστον από τα προαναφερόμενα προερχόμενα από
δύο (2) τουλάχιστον επιμέρους υποκριτήρια ή επτά (7)
συνολικά ανεξαρτήτως υποκριτηρίων, που δηλώνουν
συνεχή φροντίδα για την επαγγελματική ανάπτυξη.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον συνολικά έχει επτά (7) του−
λάχιστον από τα προαναφερόμενα, προερχόμενα από
τους δύο (2) επιμέρους υποτομείς, ή έντεκα (11) συνολι−
κά κριτήρια ανεξαρτήτως υποκριτηρίων. Στη συνολική
αξιολογική αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη το ενδιαφέ−
ρον του αξιολογούμενου για συνεχή επαγγελματική
ενημέρωση, όπως αυτό προκύπτει από το σύνολο των
παραστατικών.
Άρθρο 10
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός
των διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) (άρθρο 3, παρ. 5)
1. Στα κριτήρια της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού
και οργανωτικού έργου, οι διευθυντές σχολικών μονά−
δων ή Σ.Ε.Κ. αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο του τρόπου υλοποίησης του νομοθε−
τικού πλαισίου ο αξιολογούμενος διευθυντής σχολικής
μονάδας εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας
ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον αρκείται στην τυπική και διεκπε−
ραιωτική τήρηση του ισχύοντος νομοθετικού και ευρύ−
τερου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των σχολικών
μονάδων χωρίς να αξιοποιεί ούτε κατ’ ελάχιστον τις
δυνατότητες αποδοτικής οργάνωσης και διοίκησης.
ββ) Επαρκής, εφόσον τηρεί απαρέγκλιτα το προβλε−
πόμενο σχολικό ωράριο και το ωρολόγιο πρόγραμμα,
συγκαλεί τακτικά τα συλλογικά όργανα, αξιοποιεί απο−
δοτικά τις δυνατότητες οργάνωσης και διοίκησης, με−
ριμνά ιδιαίτερα για την υγιεινή και την ασφάλεια των
μαθητών καθώς και για την τακτική και έγκαιρη ενημέ−
ρωση των γονέων και, γενικώς, αξιοποιεί δημιουργικά
τις δυνατότητες του νομοθετικού πλαισίου.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, εκτός των προϋποθέσεων
της προηγούμενης περίπτωσης, ασκεί με δημοκρατικό
τρόπο τη διευθυντική του εξουσία, ενημερώνει τα μέλη
του συλλόγου διδασκόντων για κάθε θεσμική αλλαγή
και παρέχει ανάλογες διευκρινίσεις, παρακολουθεί την
ορθή εφαρμογή των εγκυκλίων, στηρίζει εμπράκτως
τις θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές καινοτομίες, εμπλέ−
κει ενεργά τα μέλη του συλλόγου στις δράσεις του
σχολείου, παρέχοντας πεδίο πρωτοβουλιών εντός του
θεσμικού πλαισίου.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, εισηγείται καινο−
τομικές ή άλλων ειδών προσεγγίσεις που θεωρεί ότι
μπορούν να βελτιώσουν την εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου και την καλύτερη εφαρμογή των εγκυκλίων.
β) Στο κριτήριο της οργάνωσης του έργου του συλλό−
γου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ο αξιολογούμε−
νος διευθυντής σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. εντάσσεται
σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτη−
ρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον διαχειρίζεται πλημμελώς ή με
ακατάλληλο τρόπο τους υλικούς και ανθρώπινους πό−
ρους της σχολικής μονάδας.
ββ) Επαρκής, εφόσον μεριμνά για την οργάνωση του
αρχείου της σχολικής μονάδας και τη γραμματειακή
λειτουργία της, την ανταπόκρισή της στις υπηρεσιακές
υποχρεώσεις, την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων
καθώς και για την ορθολογική και δίκαιη κατανομή και
τον συντονισμό του μη διδακτικού έργου των εκπαι−
δευτικών.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον μεριμνά για πρόβλεψη έγκαι−
ρης διευθέτησης και διεκπεραίωσης του μη διδακτικού
έργου που έχουν αναλάβει οι εκπαιδευτικοί, και συνερ−
γάζεται με όλους τους εκπαιδευτικούς και τοπικούς
φορείς με σκοπό την καλύτερη και πιο αποδοτική λει−
τουργία της σχολικής μονάδας.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, μεριμνά για την
αξιοποίηση των εκπαιδευτικών με βάση τις ιδιαίτερες
κλίσεις και ικανότητές τους και διοικεί αποκεντρωτικά,
εκχωρώντας αρμοδιότητες, εκτός από τον υποδιευθυντή
και σε άλλους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας,
προς τους οποίους παρέχει ρητές οδηγίες και κατευ−
θύνσεις και το έργο των οποίων στηρίζει συστηματικά.
2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έργου
της εποπτείας και της αξιολόγησης, οι διευθυντές των
σχολικών μονάδων ή Σ.Ε.Κ. αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο αξιολόγησης της υπηρεσιακής συνέ−
πειας και επάρκειας του εκπαιδευτικού, ο αξιολογούμε−
νος διευθυντής της σχολικής μονάδας εντάσσεται σε
βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρι−
σμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν τεκμηριώνει και δεν θεμε−
λιώνει την αξιολογική του κρίση με επίσημα στοιχεία,
όπως είναι τα πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων ή/
και με συμπληρωματικά στοιχεία, όπως ο προσωπικός
φάκελος που τηρεί και καταθέτει ο εκπαιδευτικός.
ββ) Επαρκής, εφόσον τεκμηριώνει την αξιολογική του
κρίση αξιοποιώντας αποδεικτικά στοιχεία, όπως είναι
τα πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων και τεκμήρια
που προσκομίζει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και σχε−
τίζονται με τη συνέπεια και το εν γένει μη διδακτικό
έργο κάθε εκπαιδευτικού, περιγράφει τις διαδικασίες
αξιολόγησης και επιχειρηματολογεί για την τελική του
βαθμολογική αποτίμηση και, παράλληλα, ενημερώνει
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4119
εγκαίρως τους προϊσταμένους του, σχολικό σύμβουλο
και διευθυντή εκπαίδευσης, για τις ανάγκες των εκπαι−
δευτικών.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, ενημερώνει εγκαί−
ρως τους ανωτέρους του, σχολικό σύμβουλο και διευθυ−
ντή εκπαίδευσης, όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα
αλλά και για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της σχολι−
κής του μονάδας και, επίσης, καταθέτει προτάσεις και
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επίλυση προβλημά−
των και την έμπρακτη στήριξη των προγραμματισμένων
δράσεων της σχολικής μονάδας.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των προηγούμενων υποπεριπτώσεων, καταθέτει τις
προσωπικές του απόψεις και προτάσεις για αποτελε−
σματικές βελτιωτικές παρεμβάσεις στο έργο των εκ−
παιδευτικών της σχολικής του μονάδας και διασφαλίζει
ενδοσχολικές ευκαιρίες για επιμορφώσεις, δράσεις και
διασχολικές συνεργασίες που μπορεί να οδηγήσουν
στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
β) Στο κριτήριο οργάνωσης των διαδικασιών αυτο−αξι−
ολόγησης της σχολικής μονάδας, προγραμματισμού και
υλοποίησης των δράσεων και τεκμηρίωσης των αποτε−
λεσμάτων, ο αξιολογούμενος διευθυντής της σχολικής
μονάδας ή Σ.Ε.Κ. εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν μεριμνά με συστηματικό και
έγκυρο τρόπο για την τήρηση των προδιαγραφών και
των διαδικασιών αυτο–αξιολόγησης της σχολικής μο−
νάδας.
ββ) Επαρκής, εφόσον μεριμνά με συστηματικό και
έγκυρο τρόπο για την τήρηση των προδιαγραφών και
των διαδικασιών αυτο–αξιολόγησης της σχολικής μο−
νάδας και, επίσης, εφόσον συγκαλεί τον σύλλογο διδα−
σκόντων, τον κατευθύνει οργανωμένα και τον καθοδηγεί
στη διαδικασία αξιολόγησης των υποδομών της σχολι−
κής μονάδας, των σχολικών βιβλίων και της αποτύπωσης
των αναγκών και των προβλημάτων, στη χάραξη και
υλοποίηση δράσεων, στην ανάθεση ρόλων και αρμοδι−
οτήτων και στην τεκμηρίωση της τελικής αποτίμησης
της όλης λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, επιπλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει, προ−
λαμβάνει και διαχειρίζεται με πνεύμα δημοκρατικό τις
δυσκολίες και τις πιθανές τριβές, αντιπαραθέσεις και
αρνήσεις κατά τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγούμενων υποπεριπτώσεων, καταθέτει τις
προσωπικές του απόψεις και προτάσεις στον σύλλογο
διδασκόντων, σε ομοτίμους του και στους ανωτέρους
του για αποτελεσματικές βελτιωτικές παρεμβάσεις στο
έργο της αυτο−αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
3. Στην κατηγορία ΙΙΙ – Σχολικό κλίμα και παιδαγωγική
της σχολικής μονάδας που περιλαμβάνει το ομώνυμο
κριτήριο, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ.,
πέραν της αξιολόγησης στα διοικητικά κριτήρια, υπό−
κειται και σε εκπαιδευτική αξιολόγηση και εντάσσεται
σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτη−
ρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και απο−
τελεσματικά για την καλλιέργεια ανοικτού σχολικού
κλίματος, δεν ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στο να
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και καινοτομίες και δη−
μιουργεί ή δεν προλαμβάνει ή δεν αμβλύνει εντάσεις
στη σχολική μονάδα.
ββ) Επαρκής, εφόσον εστιάζει στην ανάπτυξη ανοικτού
παιδαγωγικού κλίματος στο σχολείο, στην παιδαγωγι−
κή και διδακτική στήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο
τους, στη στήριξη των μαθητών του σχολείου σε εκ−
παιδευτικό, ψυχολογικό και παιδαγωγικό επίπεδο, στην
πρόληψη εντάσεων μεταξύ των μαθητών και μεταξύ
των εκπαιδευτικών και στην αποτροπή φαινομένων εν−
δοσχολικής βίας.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον πλέον των προϋποθέσεων
της ανωτέρω υποπερίπτωσης προσδίδει όραμα, υψηλές
προσδοκίες και ιδιαίτερη ταυτότητα καινοτομίας στη
σχολική μονάδα, την οποία μετατρέπει σε «κοινότητα
που μαθαίνει» και φροντίζει για την άμεση και ουσια−
στική επικοινωνία με τους γονείς και για τη συνεργασία
μαζί τους με στόχο την προαγωγή του επιπέδου των
διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της εκπαι−
δευτικής κοινότητας.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον πλέον των προϋποθέσεων
των δύο ανωτέρω υπο−περιπτώσεων, στηρίζει τη διδα−
σκαλία και τη μάθηση που αποφέρει υψηλές επιδόσεις
εκ μέρους των μαθητών και διασφαλίζει τη γενικότερη
αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας.
4. Στα κριτήρια της κατηγορίας IV – Προγραμματισμός
Διδασκαλίας και Διεξαγωγή διδασκαλίας και αξιολό−
γηση μαθητών έχουν ενσωματωθεί τα κριτήρια των
παραγράφων 2 (κατηγορία ΙΙ) και 3 (κατηγορία ΙΙΙ) του
άρθρου 14 και ο διευθυντής σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ
αξιολογείται ανάλογα.
5. Στα κριτήρια της κατηγορίας V – Επιστημονικής και
επαγγελματικής ανάπτυξης, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί−
ται με κριτήρια τα οποία διακρίνονται σε (α) κριτήρια
τυπικών προσόντων και επιστημονικής ανάπτυξης και
(β) σε κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία
διακρίνονται σε (β1) κριτήρια επιμόρφωσης, (β2) κριτήρια
άσκησης καθηκόντων ευθύνης και (β3) κριτήρια γενικής
επιστημονικής και εκπαιδευτικής δράσης.
α) Στα κριτήρια των τυπικών προσόντων και της επι−
στημονικής ανάπτυξης, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός
εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτι−
κού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Επαρκής, δεδομένου ότι είχε όλα τα εκ του νόμου
απαιτούμενα προσόντα για διορισμό, βάσει των οποίων
και διορίστηκε.
ββ) Πολύ καλός, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό
του δύο (2) τουλάχιστον, από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
i) έχει δεύτερο ή και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή ανα−
γνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής.
ii) έχει πτυχίο Μετεκπαίδευσης Διδασκαλείου Δημο−
τικής Εκπαίδευσης.
iii) είναι κάτοχος διπλώματος σπουδών από αναγνω−
ρισμένο δημόσιο φορέα σε αντικείμενα που αφορούν
στην τέχνη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη
ή την τεχνολογία.
iv) διαθέτει πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. οποιουδήποτε
επιπέδου.
v) γνωρίζει μία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999.
γγ) Εξαιρετικός, εφόσον, συντρέχουν στο πρόσωπό
του α) δύο (2), τουλάχιστον, από τις προϋποθέσεις της
προηγούμενης υποπερίπτωσης και επιπλέον είναι κάτο−
χος μεταπτυχιακού τίτλου ή β) είναι κάτοχος διδακτορι−
4120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
κού διπλώματος με εμφανή τη συνεχή παρακολούθηση
των επιστημονικών εξελίξεων μέσω συνεδρίων, εισηγή−
σεων, δημοσιεύσεων κ.λπ.
β) Στα κριτήρια της επαγγελματικής ανάπτυξης, ο
αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα
περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού με
βάση τα εξής υποκριτήρια: (β1) υποκριτήρια επιμόρφω−
σης, (β2) υποκριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και
(β3) υποκριτήρια γενικής εκπαιδευτικής δράσης, όπως
αυτά παρατίθενται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6.
Με βάση αυτά κρίνεται ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον έχει κάτω των τριών (3) από τα
προαναφερόμενα ανεξαρτήτως υποκριτηρίου.
ββ) Επαρκής, εφόσον συνολικά έχει τρία (3) τουλά−
χιστον από τα προαναφερόμενα ανεξαρτήτως υποκρι−
τηρίου.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον συνολικά έχει τέσσερα (4)
τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα προερχόμενα
από δύο τουλάχιστον επιμέρους υποκριτήρια ή επτά
(7) συνολικά ανεξαρτήτως υποκριτηρίων, που δηλώνουν
συνεχή φροντίδα για την επαγγελματική ανάπτυξη.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον συνολικά έχει έξι (6) του−
λάχιστον από τα προαναφερόμενα προερχόμενα από
τα τρία επιμέρους υποκριτήρια ή δέκα (10) συνολικά
κριτήρια ανεξαρτήτως υποκριτηρίων. Στη συνολική
αξιολογική αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη το ενδιαφέ−
ρον του αξιολογούμενου για συνεχή επαγγελματική
ενημέρωση, όπως αυτό προκύπτει από το σύνολο των
παραστατικών.
Άρθρο 11
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των
προϊσταμένων των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.),
των υπευθύνων και αναπληρωτών υπευθύνων
των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.),
των υπευθύνων των Κέντρων Συμβουλευτικής
και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), των προϊσταμένων
των γραφείων νομικής υποστήριξης
(άρθρο 3, παρ. 6 και 7)
Α. Οι προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι υπεύθυνοι των
ΚΕ.ΣΥ.Π. και οι προϊστάμενοι των γραφείων νομικής
υποστήριξης αξιολογούνται στα παρακάτω κριτήρια:
1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικη−
τικού και οργανωτικού έργου, ο αξιολογούμενος του
παρόντος άρθρου εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και
εγκαίρως για την επικοινωνία, οργάνωση, υποστήριξη
και παρακολούθηση του έργου όσων υπηρετούν στην
υπηρεσία ή οργανική μονάδα που προΐσταται, ενώ αντα−
ποκρίνεται πλημμελώς στις ανάγκες που ανακύπτουν
στο έργο τους.
ββ) Επαρκής, εφόσον επικοινωνεί συχνά, παρακολου−
θεί και ενισχύει το έργο όσων υπηρετούν στην υπηρεσία
ή οργανική μονάδα που προΐσταται, φροντίζει να αντα−
ποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες
τους, μεριμνά ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα
παροχής υπηρεσιών και υλοποιεί με επιτυχή τρόπο την
εκπαιδευτική πολιτική.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει και προ−
λαμβάνει εντάσεις και δυσλειτουργίες και διαμεσολαβεί
με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα
και παρέχει πλαίσιο για ανάπτυξη πρωτοβουλιών.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων συμβάλλει στη
δημιουργία αποδοτικού οργανωτικού κλίματος και, πα−
ράλληλα, εισηγείται καινοτόμες και εκπαιδευτικά σημα−
ντικές και εφαρμόσιμες ιδέες και προτείνει στους ανω−
τέρους του τρόπους για τη βέλτιστη υλοποίησή τους.
2. Στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έργου
της εποπτείας, της αξιολόγησης του προσωπικού που
υπηρετεί στις δομές ευθύνης τους, όπου προβλέπεται,
και, κυρίως, της αυτο−αξιολόγησης των δομών ευθύνης
τους, και του προγραμματισμού δράσεων βελτίωσης και
τεκμηριωμένης αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους, ο
αξιολογούμενος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν εποπτεύει επαρκώς και αξιο−
ποιεί πλημμελώς τις κείμενες διατάξεις για την αξιολό−
γηση και την αυτο−αξιολόγηση της δομής ευθύνης του.
ββ) Επαρκής, εφόσον εποπτεύει, ελέγχει, συντονίζει,
ανατροφοδοτεί και στηρίζει ανάλογα και αξιολογεί
όσους υπηρετούν στη δομή ευθύνης του και φροντίζει
επαρκώς τις διαδικασίες αυτο−αξιολόγησης της δομής
ευθύνης του, προγραμματισμού δράσεων βελτίωσης και
τεκμηριωμένης αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει και προ−
λαβαίνει τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της
εποπτείας, αξιολόγησης και αυτο−αξιολόγησης και δι−
αμεσολαβεί με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτε−
λεσματικότητα για να τις διευθετήσει.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, προβαίνει σε
μετα−αξιολογικές αναλύσεις των διαδικασιών εποπτείας,
αξιολόγησης και αυτο−αξιολόγησης, αναζητεί και ειση−
γείται στους ανωτέρους του πιο αποτελεσματικές ή
καινοτόμες μεθόδους για την καλύτερη υλοποίησή της.
3. Στην κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκη−
ση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική δομή ο αξιολο−
γούμενος υπόκειται σε εκπαιδευτική αξιολόγηση και
εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποι−
οτικού χαρακτηρισμού σύμφωνα με τα κριτήρια της
παραγράφου 3 του άρθρου 6 προσαρμοσμένα στους
ρόλους και στο πλαίσιο λειτουργίας του.
4. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Επιστημονική και
επαγγελματική ανάπτυξη τα στελέχη του παρόντος
άρθρου αξιολογούνται όπως οι διευθυντές σχολικών
μονάδων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του
άρθρου 10.
Β. Ο υπεύθυνος και ο αναπληρωτής υπεύθυνος των
ΚΠΕ αξιολογούνται στα παρακάτω κριτήρια.
1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού
και οργανωτικού έργου, ο υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. αξιολο−
γείται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του κεφα−
λαίου Α, περί των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και ΚΕ.ΣΥ.Π., με προσαρμογή
στον ρόλο και στο πλαίσιο του Κ.Π.Ε.
2. Στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έργου
της εποπτείας και της αξιολόγησης των μελών της παι−
δαγωγικής ομάδας που υπηρετούν στο Κ.Π.Ε., ο υπεύθυ−
νος του Κ.Π.Ε. αξιολογείται σύμφωνα με την παράγραφο
2 του άρθρου 10 προσαρμοσμένη στο πλαίσιο του Κ.Π.Ε.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4121
3. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ – Άσκηση έργου
προγραμματισμού, οργάνωσης και υλοποίησης της επι−
στημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης και της επι−
μόρφωσης, ο υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. αξιολογείται ως εξής:
α) Στο κριτήριο του προγραμματισμού της επιμόρ−
φωσης των εκπαιδευτικών και εκπαίδευσης μαθητών,
ο υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. εντάσσεται σε βαθμίδα περι−
γραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και εγκαί−
ρως για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του
ειδικού εκπαιδευτικού έργου και δεν μεριμνά ώστε να
τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και οι εκπαιδευτικές
προϋποθέσεις για την αποτελεσματική παροχή της ει−
δικής εκπαιδευτικής δημόσιας υπηρεσίας για την οποία
είναι αρμόδιος.
ββ) Επαρκής, εφόσον φροντίζει επαρκώς για τον σχε−
διασμό και τον προγραμματισμό του ειδικού εκπαιδευτι−
κού έργου και την υλοποίηση της ειδικής εκπαιδευτικής
πολιτικής επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς του και
παράλληλα μεριμνά ώστε να τηρούνται τα χρονοδια−
γράμματα και οι εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την
αποτελεσματική παροχή της ειδικής εκπαιδευτικής δη−
μόσιας υπηρεσίας για την οποία είναι αρμόδιος.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, ασκεί το ειδικό εκ−
παιδευτικό του έργο και με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες
κάθε περίπτωσης, και παράλληλα προβλέπει και αποτρέ−
πει τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν κατά την άσκη−
ση των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, δημιουργεί
εξαιρετικό κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας στον
χώρο αρμοδιότητάς του και, παράλληλα, εισηγείται και−
νοτόμες και εκπαιδευτικά εφαρμόσιμες ιδέες.
β) Στο κριτήριο της υλοποίησης της υποστήριξης και
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και εκπαίδευσης μα−
θητών ο αξιολογούμενος εντάσσεται σε βαθμίδα περι−
γραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν ανταποκρίνεται επαρκώς
στις ανάγκες των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης
του ή/και αδυνατεί να προσφέρει επιμορφωτική στήριξη.
ββ) Επαρκής, εφόσον διερευνά τις ανάγκες για πα−
ροχή της ειδικής δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας
για την οποία είναι αρμόδιος στην περιοχή ευθύνης
του και, περαιτέρω, αναλύει τα δεδομένα της έρευνας,
προκειμένου, με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο, να
καλύψει τις σχετικές ελλείψεις των εκπαιδευτικών της
περιοχής ευθύνης του.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει τυχόν
δυσλειτουργίες της προβλεπόμενης διαδικασίας επιμόρ−
φωσης των εκπαιδευτικών και μαθητών επί των θεμά−
των της αρμοδιότητάς του και παρεμβαίνει με οξύνοια,
αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις
διευθετήσει.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, αναζητεί και
εφαρμόζει καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθόδους
επιμόρφωσης και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών,
όπως είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση, η χρήση των
ΤΠΕ ή/και συνεργατικών εργαλείων για την εξατομίκευ−
ση της επιμόρφωσης, που να προσιδιάζουν καλύτερα
στις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων και τις ιδι−
αίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών.
4. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Επιστημονική και
επαγγελματική ανάπτυξη τα στελέχη του παρόντος
άρθρου αξιολογούνται όπως οι διευθυντές σχολικών
μονάδων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του
άρθρου 10.
5. Ο αναπληρωτής υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. αξιολογείται
στις επιμέρους κατηγορίες από τον υπεύθυνο του Κ.Π.Ε
κατά αναλογία με τον υποδιευθυντή σχολικής μονάδας
(άρθρο 13) με προσαρμογή στον ρόλο και στο πλαίσιο
του Κ.Π.Ε.. Παρομοίως, και τα μέλη της παιδαγωγικής
ομάδας αξιολογούνται στις επιμέρους κατηγορίες από
τον υπεύθυνο του ΚΠΕ κατά αναλογία με τους εκπαι−
δευτικούς της τάξης (άρθρο 14) με προσαρμογή στον
ρόλο και στο πλαίσιο του Κ.Π.Ε.
Άρθρο 12
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός
των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών
θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης,
των υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων
και σχολικών δραστηριοτήτων, των υπευθύνων
και τεχνικών υπευθύνων στα Κέντρα Πληροφορικής
και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.),
των υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.),
των υπευθύνων στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς
Νέων (Σ.Σ.Ν.), καθώς και υπευθύνων
των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών
(Ε.Κ.Φ.Ε.) (άρθρο 3, παρ. 8)
1. Στα κριτήρια της κατηγορίας Ι − Άσκηση οργανω−
τικού έργου, ο αξιολογούμενος του παρόντος άρθρου
εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτι−
κού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και εγκαί−
ρως για την επικοινωνία, οργάνωση, υποστήριξη και
παρακολούθηση του έργου των σχολείων ευθύνης του,
ενώ ανταποκρίνεται πλημμελώς στις ανάγκες που ανα−
κύπτουν στο έργο τους.
ββ) Επαρκής, εφόσον επικοινωνεί συχνά, παρακολου−
θεί και ενισχύει το έργο των σχολείων ευθύνης του,
φροντίζει να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσμα−
τικά στις ανάγκες τους, μεριμνά ώστε να τηρούνται τα
χρονοδιαγράμματα παροχής υπηρεσιών και υλοποιεί με
επιτυχή τρόπο την εκπαιδευτική πολιτική.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει και προ−
λαμβάνει εντάσεις και δυσλειτουργίες και διαμεσολαβεί
με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα
και παρέχει πλαίσιο για ανάπτυξη πρωτοβουλιών.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων συμβάλλει στη
δημιουργία αποδοτικού οργανωτικού κλίματος και, πα−
ράλληλα, εισηγείται καινοτόμες και εκπαιδευτικά σημα−
ντικές και εφαρμόσιμες ιδέες και προτείνει στους ανω−
τέρους του τρόπους για τη βέλτιστη υλοποίησής τους.
2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ −− Άσκηση έργου
προγραμματισμού, οργάνωσης και υλοποίησης της
επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης και της
επιμόρφωσης, τα στελέχη του παρόντος άρθρου αξιο−
λογούνται ως εξής:
4122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
α) Στο κριτήριο του προγραμματισμού της καθοδή−
γησης ή/και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ο αξι−
ολογούμενος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και εγκαί−
ρως για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του
ειδικού εκπαιδευτικού έργου και δεν μεριμνά ώστε να
τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και οι εκπαιδευτικές
προϋποθέσεις για την αποτελεσματική παροχή της ει−
δικής εκπαιδευτικής δημόσιας υπηρεσίας για την οποία
είναι αρμόδιος.
ββ) Επαρκής, εφόσον φροντίζει επαρκώς και εγκαί−
ρως για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του
ειδικού εκπαιδευτικού έργου και την υλοποίηση της
ειδικής εκπαιδευτικής πολιτικής επί των θεμάτων της
αρμοδιότητάς του, και παράλληλα μεριμνά ώστε να
τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και οι εκπαιδευτικές
προϋποθέσεις για την αποτελεσματική παροχή της ει−
δικής εκπαιδευτικής δημόσιας υπηρεσίας για την οποία
είναι αρμόδιος.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της
προηγούμενης υποπερίπτωσης, ασκεί το ειδικό εκπαιδευ−
τικό του έργο και με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε
περίπτωσης, ενώ παράλληλα προβλέπει και αποτρέπει
τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν κατά την άσκηση
των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, δημιουργεί
εξαιρετικό κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας με τους
εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων και, παράλληλα,
εισηγείται καινοτόμες και εκπαιδευτικά σημαντικές και
εφαρμόσιμες ιδέες.
β) Στο κριτήριο της υλοποίησης της υποστήριξης και
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ο αξιολογούμενος
εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτι−
κού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και εγκαί−
ρως για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών των σχολείων
της περιφέρειάς του ως προς το ειδικό εκπαιδευτικό
έργο που παρέχει και αδιαφορεί για την υποστήριξη
και την επιμόρφωσή τους.
ββ) Επαρκής, εφόσον διερευνά τις ανάγκες για παροχή
της ειδικής δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας για την
οποία είναι αρμόδιος στην περιοχή ευθύνης του, και
περαιτέρω αναλύει τα δεδομένα της έρευνας, προκειμέ−
νου, με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο, να καλύψει
τις σχετικές ελλείψεις των εκπαιδευτικών ευθύνης του.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει τυχόν
δυσλειτουργίες της προβλεπόμενης διαδικασίας επιμόρ−
φωσης των εκπαιδευτικών και μαθητών επί των θεμά−
των της αρμοδιότητάς του και παρεμβαίνει με οξύνοια,
αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις
διευθετήσει.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, αναζητεί και
εφαρμόζει καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθόδους
επιμόρφωσης και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών,
όπως είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση, η χρήση των
ΤΠΕ ή/και συνεργατικών εργαλείων για την εξατομίκευ−
ση της επιμόρφωσης, που να προσιδιάζουν καλύτερα
στις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων και τις ιδι−
αίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών.
3. Στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙΙ − Οργάνωση των
διαδικασιών αυτο−αξιολόγησης της σχολικής μονάδας,
προγραμματισμού και υλοποίησης των δράσεων και
τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων, ο αξιολογούμενος
υπεύθυνος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλί−
μακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν μεριμνά με συστηματικό και
έγκυρο τρόπο για την τήρηση των προδιαγραφών και των
διαδικασιών αυτο–αξιολόγησης του τομέα ευθύνης του.
ββ) Επαρκής, εφόσον μεριμνά με συστηματικό και
έγκυρο τρόπο για την τήρηση των προδιαγραφών και
των διαδικασιών αυτο–αξιολόγησης του τομέα ευθύνης
του και για την τεκμηρίωση της τελικής αποτίμησης της
όλης λειτουργίας του τομέα.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει, προ−
λαμβάνει και διαχειρίζεται με πνεύμα δημοκρατικό τις
δυσκολίες και τις πιθανές τριβές, αντιπαραθέσεις και
αρνήσεις κατά τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγούμενων υποπεριπτώσεων, καταθέτει τις
προσωπικές του απόψεις και προτάσεις στον σύλλογο
διδασκόντων, σε ομοτίμους του και στους ανωτέρους
του για αποτελεσματικές βελτιωτικές παρεμβάσεις στο
έργο της αυτο−αξιολόγησης του τομέα ευθύνης του.
4. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Επιστημονική και
επαγγελματική ανάπτυξη τα στελέχη του παρόντος
άρθρου αξιολογούνται όπως οι διευθυντές σχολικών
μονάδων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του
άρθρου 10.
Άρθρο 13
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός
των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων,
των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων
και των υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης
(Σ.Ε.Κ.) και Σχολικού Εργαστηρίου (Σ.Ε.)
(άρθρο 3, παρ. 9)
1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού
και οργανωτικού έργου που αφορά στην υποστήριξη του
έργου του διευθυντή σχολικής μονάδας, ο αξιολογού−
μενος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας
ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
α) Ελλιπής, εφόσον τηρεί πλημμελώς, από ουσιαστικής
διοικητικής απόψεως, τον ρόλο του για τη λειτουργι−
κότητα της σχολικής μονάδας και δεν συνεργάζεται
αρμονικά και δεν αναπληρώνει επαρκώς τον διευθυντή
όπου και όταν προβλέπεται.
ββ) Επαρκής, εφόσον τηρεί τα βασικά του καθήκοντα,
δηλαδή συνεργάζεται αρμονικά με τον διευθυντή στο
έργο του καθώς και τον αναπληρώνει επαρκώς όπου
και όταν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, κατά
τρόπο που να εξασφαλίζονται συνθήκες ομαλής διοι−
κητικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον της προϋπόθεσης της
προηγούμενης υποπερίπτωσης, χειρίζεται περιπτώσεις
κρίσης με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα
και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και τις ολοκληρώνει με
αποτελεσματικότητα.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
των δύο προηγούμενων υποπεριπτώσεων, ενθαρρύνει
και πρωτοβουλίες και τις στηρίζει με επιτυχία.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4123
2. Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, πέραν της
αξιολόγησης στα ανωτέρω κριτήρια, υπόκεινται και σε
εκπαιδευτική αξιολόγηση όπως και οι λοιποί εκπαιδευ−
τικοί που υπηρετούν στις μονάδες αυτές, σύμφωνα με
τα κριτήρια που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2,
3 και 5 του άρθρου 14.
Άρθρο 14
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός
των εκπαιδευτικών (άρθρο 3, παρ. 10)
1. Στα κριτήρια της κατηγορίας Ι του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο των διαπροσωπικών σχέσεων και
προσδοκιών ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσ−
σεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού
χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρο−
νιάς μεταξύ αυτού και των μαθητών διαπιστώνεται
απουσία σχέσεων, δεν υπάρχει πνεύμα και συμπεριφορά
συνεκτικής τάξης, δεν διατυπώνονται, ούτε καν έμμεσα,
προσδοκίες για τη μάθηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις
και τη συμπεριφορά των μαθητών.
ββ) Επαρκής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρο−
νιάς αναπτύσσει σχέσεις σεβασμού μεταξύ αυτού και
των μαθητών, αμοιβαίας αποδοχής και αλληλοβοήθειας
μεταξύ των μαθητών που προσδίδουν συνεκτικότητα
στη σχολική τάξη, δηλώνει με σαφήνεια τι ελπίζει και
αναμένει από τους μαθητές και ανατροφοδοτεί τις θε−
τικές μορφές διαπροσωπικών σχέσεων.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον στην πορεία της σχολικής
χρονιάς:
i) δημιουργεί, με λόγια και πράξεις, συνθήκες αποδο−
χής, στήριξης και ενθάρρυνσης για όλους ανεξαιρέτως
τους μαθητές, ιδίως για τους προερχόμενους από ευ−
άλωτες κοινωνικές ομάδες και τους έχοντες μειωμένη
αυτο–εκτίμηση.
ii) εκφράζει με λόγια και με πράξεις υψηλές, αλλά ρεα−
λιστικές, προσδοκίες για τη μάθηση, τις διαπροσωπικές
σχέσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών.
iv) αξιοποιεί στην πορεία της σχολικής χρονιάς όποιον
άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλο, με βάση
την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών της τάξης του
και τα διαφοροποιημένα κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα
της σχολικής μονάδας, για τη δημιουργία θετικών δια−
προσωπικών σχέσεων και τη διατύπωση παιδαγωγικών
προσδοκιών.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, έχει αναπτύξει
στάσεις και ικανότητες συλλογικότητας, συντονισμού
και θετικής διαχείρισης διαπροσωπικών διαφωνιών και
συγκρούσεων.
β) Στο κριτήριο του παιδαγωγικού κλίματος στη σχο−
λική τάξη ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται
σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτη−
ρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον, στην πορεία της σχολικής χρο−
νιάς μεταξύ αυτού και των μαθητών, υπάρχει ουδέτερο
έως και ψυχρό κλίμα και αρκετοί μαθητές βιώνουν με
αρνητικό τρόπο και έχουν αρνητικές στάσεις προς τη
σχολική ζωή της τάξης με αποτέλεσμα να παραμένουν
αδιάφοροι και αποστασιοποιημένοι.
ββ) Επαρκής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρο−
νιάς:
i) καλλιεργεί στους μαθητές συνθήκες ανάπτυξης θετι−
κών στάσεων προς τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές,
τα διδασκόμενα μαθήματα και προς τον ίδιο τον εαυτό
τους και ενθαρρύνει με θετικές ανατροφοδοτήσεις την
αναμενόμενη συμπεριφορά, τη διατύπωση απόψεων και
την έκφραση συναισθημάτων.
ii) δημιουργεί στην τάξη, με ρητές δηλώσεις και συμ−
βολικά μέσα, κλίμα ενδιαφέροντος για τη μάθηση και
εκτίμησης για τη γνώση, και
iii) φροντίζει να ευαισθητοποιεί τους μαθητές σε θέ−
ματα αποφυγής διακρίσεων.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον στην πορεία της σχολικής
χρονιάς:
i) δημιουργεί στην τάξη, με «ρητές δηλώσεις» και συμ−
βολικά μέσα, κλίμα αναζήτησης και δημιουργικότητας
και, παράλληλα, ενθαρρύνει, κατά περίπτωση ηλικίας και
μαθήματος, τη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων,
αντιπροτάσεων, εναλλακτικών λύσεων και συλλογικών
αποφάσεων και καλλιεργεί κλίμα υπεύθυνης και συνε−
πούς συμπεριφοράς και αποδοχής του κοινωνικά, πολι−
τιστικά, εθνικά και θρησκευτικά διαφορετικού «άλλου»,
ii) εμπεδώνει δημοκρατικό τρόπο επικοινωνίας και επί−
λυσης θεμάτων, αποφεύγει τον διδακτισμό σε θέματα
αξιακά, ενώ παράλληλα υιοθετεί δημοκρατικό τρόπο
επικοινωνίας, με στόχο να ενθαρρύνει την ελεύθερη
έκφραση και τεκμηρίωση προσωπικών θέσεων με βάση
λογικά, αξιακά επιχειρήματα και παράθεση δεδομένων.
iii) αξιοποιεί στην πορεία της σχολικής χρονιάς όποιον
άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλο, με βάση
την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών της τάξης του,
τα διαφοροποιημένα κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα
της σχολικής μονάδας, για τη δημιουργία θετικού παι−
δαγωγικού κλίματος.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, εμπεδώνει δημο−
κρατικό τρόπο επικοινωνίας και επίλυσης θεμάτων,
καλλιεργεί, κατά περίπτωση ηλικίας και μαθήματος,
στάσεις και ικανότητες τεκμηριωμένης διαλεκτικής
αντιπαράθεσης επί θέσεων, κρίσεων και προτάσεων
και σύνθεσης αντιθέτων, ενθαρρύνει την ύπαρξη και
ενίσχυση κλίματος συλλογικότητας και πρωτοβουλίας,
την ανάληψη ομαδικών πρωτοβουλιών για την οργάνω−
ση εκδηλώσεων καθώς και δράσεων για την επίλυση
προβλημάτων και τη μελέτη θεμάτων και, παράλληλα,
συμμετέχει σε προγράμματα κοινωνικο–συναισθημα−
τικού προσανατολισμού, όπως για παράδειγμα προ−
γράμματα ευαισθητοποίησης κατά της σχολικής βίας
ή διευκόλυνσης της μετάβασης μαθητών από τη μία
σχολική βαθμίδα στην άλλη.
γ) Στο κριτήριο της οργάνωσης της σχολικής τάξης ο
αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα
περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως
εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρο−
νιάς παραμελεί τον χώρο και την παιδαγωγική λει−
τουργικότητα της τάξης, δεν φροντίζει για τη θέσπιση
κανόνων, δεν μεριμνά για τη διαχείριση προβλημάτων
συμπεριφοράς και, κυρίως δεν αντιμετωπίζει ανάρμο−
στες μορφές συμπεριφοράς των μαθητών με παιδα−
γωγικό τρόπο.
ββ) Επαρκής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρο−
νιάς διαμορφώνει, ανάλογα με την ηλικία των μαθη−
τών, κατάλληλα τον χώρο, ώστε να είναι ασφαλής και
4124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
παιδαγωγικά λειτουργικός (π.χ. γωνιές ενδιαφέροντος,
πίνακας ανάρτησης μαθητικών εργασιών), και παράλ−
ληλα, αξιοποιεί λειτουργικά τον διδακτικό χρόνο χωρίς
απώλειες και ορίζει ο ίδιος, ή με τη συνδρομή των μα−
θητών, τους κανόνες της τάξης, την τήρηση των οποίων
απαιτεί, χωρίς παρεκκλίσεις και αντιφάσεις, από όλους
τους μαθητές.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον στην πορεία της σχολικής
χρονιάς:
i) εμπλέκει την πλειονότητα των μαθητών σε μαθησι−
ακή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου.
ii) δημιουργεί όρους θέσπισης και τήρησης των κανό−
νων συμπεριφοράς, ενεργοποιώντας και εμπλέκοντας,
ατομικά ή σε συνεργασία με άλλον εκπαιδευτικό, τους
μαθητές στη διαμόρφωση κανόνων συμπεριφοράς στην
τάξη, που αναδεικνύουν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα
μαθητών και εκπαιδευτικών.
iii) παρακολουθεί με διακριτικότητα την τήρηση των
θεσπισμένων κανόνων και παρεμβαίνει μεθοδευμένα
και κλιμακωτά στις παρεκκλίσεις, φροντίζοντας να μην
στέλνει αντιφατικά μηνύματα.
iv) ανατροφοδοτεί θετικές μορφές συμπεριφοράς και
ενθαρρύνει την αυτορρύθμιση της μαθησιακής και κοι−
νωνικής συμπεριφοράς των μαθητών.
v) εμπλέκει ενεργά την τάξη στην παρακολούθηση των
συστηματικών παραβάσεων των κανόνων αλλά και στη
θέσπιση συνεπειών, ανάλογων με την ηλικία και τη φύση
του παραπτώματος, όπου τούτο είναι εφικτό.
vi) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά
κατάλληλο, με βάση την ηλικία, τις ανάγκες των μαθη−
τών της τάξης του, τα διαφοροποιημένα κοινωνικοπο−
λιτισμικά δεδομένα της σχολικής μονάδας, για την ορ−
γάνωση της σχολικής τάξης του με παιδαγωγικό τρόπο.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης:
i) φροντίζει για την ομαλή ένταξη στις μαθητικές
ομάδες και στη σχολική ζωή όλων ανεξαιρέτως των
μαθητών, ασχέτως κοινωνικο–πολιτισμικής προέλευσης,
μεριμνώντας ιδιαίτερα για όσους αντιμετωπίζουν δυ−
σκολίες ένταξης.
ii) μελετά βαθύτερα τα αίτια και τις συνθήκες δύσκο−
λων περιπτώσεων μαθητικής συμπεριφοράς ("βιογρα−
φία" μαθητικού παραπτώματος).
iii) εξετάζει ποιες από τις αντιδράσεις των μαθητών
αποβλέπουν στην προσέλκυση προσοχής, αναγνώρισης,
αποδοχής και δεν δρα εν θερμώ, αλλά επεξεργάζεται
πλάνο για αντιμετώπισή τους, το οποίο θέτει όρια και
ορίζει συνέπειες.
iv) εμπλέκει και άλλους συναδέλφους στη διαμόρ−
φωση του πλάνου για κοινή στάση και, όπου κρίνεται
σκόπιμο και εφικτό, και τους μαθητές με προβληματική
συμπεριφορά.
2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Σχεδιασμός, προ−
γραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας σε
ευρύτερη ενότητα μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί αξιο−
λογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο «Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων
και αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του σχε−
διασμού της διδασκαλίας», ο αξιολογούμενος εκπαιδευ−
τικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας
ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον η προετοιμασία δεν λαμβάνει
υπόψη ή λαμβάνει πλημμελώς και επιφανειακά τα ανα−
πτυξιακά χαρακτηριστικά και τη μαθησιακή ετοιμότητα
των μαθητών.
ββ) Επαρκής, εφόσον λαμβάνει υπόψη, κατά τον προ−
γραμματισμό της διδασκαλίας και του γενικότερου
εκπαιδευτικού του έργου, τη μαθησιακή ετοιμότητα,
τα ιδιαίτερα ψυχολογικά και αναπτυξιακά χαρακτηρι−
στικά της ηλικίας των μαθητών που διδάσκει και τις
προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές τους από τη
φοίτησή τους στις προηγούμενες τάξεις ή εξωσχολικές
εμπειρίες.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον:
i) λαμβάνει υπόψη, κατά τον προγραμματισμό, εκτός
από τα ιδιαίτερα ψυχολογικά και αναπτυξιακά χαρα−
κτηριστικά της ηλικίας των μαθητών του, την κοινω−
νικο–πολιτισμική σύνθεση και τις διαφοροποιημένες
μαθησιακές ανάγκες και δυνατότητες και τα ενδιαφέ−
ροντα των μαθητών της τάξης του και, παράλληλα,
έχει καλή συνολική εικόνα της μαθησιακής πορείας και
ετοιμότητας της τάξης και προγραμματίζει αναλόγως,
μεριμνώντας ιδιαίτερα για τους μαθητές των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων.
ii) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά
κατάλληλο, με βάση την ηλικία, τις ανάγκες των μα−
θητών της τάξης του, τα διαφοροποιημένα κοινωνικο−
πολιτισμικά δεδομένα της σχολικής μονάδας, για τον
συνυπολογισμό των μαθησιακών χαρακτηριστικών στη
διαδικασία του προγραμματισμού ευρύτερης ενότητας
μαθημάτων.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, κατά τον προγραμ−
ματισμό ευρύτερης ενότητας μαθημάτων, λαμβάνει υπό−
ψη τις μαθησιακές νόρμες της ηλικίας των μαθητών,
τα γνωστικά κενά στην ύλη μαθημάτων προηγούμενων
ετών, τις εννοιολογικές προϋποθέσεις κάθε θέματος και
τις δυσκολίες της ηλικίας για την κατανόηση θεμάτων
της διδακτέας ύλης, και έτσι προετοιμάζεται ανάλογα
και, επιπλέον, σχεδιάζει και αναθέτει, σύμφωνα με τα
διαπιστωμένα χαρακτηριστικά των μαθητών, ομαδικές
εργασίες, όπου το κρίνει σκόπιμο και εφικτό.
β) Στο κριτήριο στόχων και περιεχομένου κατά την
προετοιμασία ευρύτερης ενότητας μαθημάτων ο αξιο−
λογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα πε−
ριγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον η προετοιμασία του περιεχομέ−
νου της διδασκαλίας είναι ανύπαρκτη, ελλιπής ή εσφαλ−
μένη στο μεγαλύτερο μέρος της.
ββ) Επαρκής, εφόσον:
i) σχεδιάζει και προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο
σε τακτά χρονικά διαστήματα, προβαίνοντας, στην πο−
ρεία, στις αναγκαίες προσαρμογές.
ii) διαμορφώνει και διατυπώνει με σαφήνεια διδακτι−
κούς στόχους και αντίστοιχες δραστηριότητες κατάλ−
ληλες για την τάξη του.
iii) στηρίζεται για την προετοιμασία του περιεχομένου
της διδασκαλίας στο πρόγραμμα σπουδών και χρησι−
μοποιεί συμβατικά κυρίως εκπαιδευτικά μέσα, όπως το
σχολικό βιβλίο.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον:
i) σχεδιάζει και προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο
σε μακρο–επίπεδο (έτους και ευρύτερης ενότητας) και
μικρο–επίπεδο (ωριαίας διδασκαλίας), λαμβάνοντας υπό−
ψη το πρόγραμμα σπουδών, αλλά και τις συνθήκες της
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4125
συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, όπως αυτές αποτυ−
πώνονται στην αυτοαξιολόγησή της.
ii) διαμορφώνει και διατυπώνει με σαφήνεια ρεαλι−
στικούς διδακτικούς στόχους και αντίστοιχες δραστη−
ριότητες για βαθύτερη κατανόηση περιεχομένου και
ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης.
iii) φροντίζει στην ευρύτερη διδακτική ενότητα μαθη−
μάτων οι στόχοι να καλύπτουν, πέρα από τον γνωστικό
τομέα, βασικές πτυχές του συναισθηματικού, του κοινω−
νικού και του ψυχοκινητικού τομέα, όπως είναι η θετική
αυτοεκτίμηση, η επικοινωνία, η συνεργασία, οι στάσεις,
οι αξίες, ο συντονισμός δεξιοτήτων και τεχνικών, η καλ−
λιτεχνική έκφραση, η διαχείριση συγκρούσεων, η απο−
δοχή του «διαφορετικού» και η αλληλεγγύη.
iv) προβλέπει σε ευρύτερη διδακτική ενότητα μαθη−
μάτων διαδικασίες διερευνητικής μάθησης, ατομικά και
ομαδικά, αξιοποιώντας και τις διαθεματικές εργασίες
του διδακτικού εγχειριδίου.
v) διαφοροποιεί στόχους, μετασχηματίζει την οργάνω−
ση και τη γλώσσα σχολικού κειμένου και το εμπλουτίζει
με παραδείγματα για να καταστήσει τη διδασκαλία κα−
τάλληλη για την τυχόν ανομοιογενή τάξη του.
vi) ανατρέχει για την ενημέρωσή του επί του θέματος
σε επιπρόσθετες πηγές.
vii) επιλέγει επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τους
μαθητές.
viii) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγω−
γικά κατάλληλο, με βάση την ηλικία, τις ανάγκες των
μαθητών της τάξης του, τα διαφοροποιημένα κοινω−
νικοπολιτισμικά δεδομένα της σχολικής μονάδας, για
τον καθορισμό στόχων και περιεχομένου ευρύτερης
διδακτικής ενότητας μαθημάτων.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, επιλέγει, κατά τον
προγραμματισμό έτους και ευρύτερης ενότητας, κε−
ντρικές έννοιες, ιδέες, οπτικές και δεξιότητες που θα
διατρέχουν ευρύτερες ενότητες του μαθήματος και
διατυπώνει, κατά τον προγραμματισμό της ωριαίας δι−
δασκαλίας, στόχους που προωθούν, κατά περίπτωση
ηλικίας και μαθήματος, τη μεταγνωστική ανάπτυξη και
τις ικανότητες του κριτικού εγγραμματισμού και της
αποτίμησης των πρακτικών εφαρμογής των γνώσεων,
των δεξιοτήτων, της τέχνης και της τεχνολογίας.
γ) Στο κριτήριο διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά
μέσα κατά την προετοιμασία, ο αξιολογούμενος εκπαι−
δευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας
ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον η προετοιμασία των διδακτικών
ενεργειών και των μέσων είναι ανύπαρκτη, ελλιπής ή
εσφαλμένη στο μεγαλύτερο μέρος της.
ββ) Επαρκής, εφόσον σε ευρύτερη ενότητα μαθημά−
των:
i) ακολουθεί τη συστηματική προσέγγιση του σχεδι−
ασμού της διδασκαλίας, που χαρακτηρίζεται από αντι−
στοίχιση στόχων, διδακτικών ενεργειών, εκπαιδευτικών
μέσων και τρόπων αξιολόγησης με βάση τις αρχές της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
ii) επιλέγει σε ευρύτερη διδακτική ενότητα μαθη−
μάτων συνδυασμό διδακτικών μορφών παρουσίασης
των γνώσεων, των διαδικασιών και των δεξιοτήτων και
επεξεργασίας δεδομένων και σχεδιάζει διδακτικές και
μαθησιακές ενέργειες και τρόπους αξιολόγησης που
εναρμονίζονται με τους διδακτικούς στόχους, το πε−
ριεχόμενο του διδακτικού αντικειμένου και το επίπεδο
των μαθητών του και, παράλληλα, προβλέπει τη χρήση
συμβατικών εκπαιδευτικών μέσων όπως χάρτες, προ−
πλάσματα, όργανα, εργαλεία και απεικονίσεις.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον σε ευρύτερη διδακτική ενό−
τητα μαθημάτων:
i) σχεδιάζει μεικτές μορφές διδασκαλίας, που χα−
ρακτηρίζονται από την εναλλαγή άμεσης προσφοράς
γνώσεων και ερεθισμάτων, συστηματικής επίδειξης
δεξιοτήτων, τεχνικών, διαδικασιών και χρήσης μέσων
και υλικών και επεξεργασίας δεδομένων με στοιχεία
προβληματισμού.
ii) προβλέπει σαφείς ρόλους και διαδικασίες όπου δι−
δάσκοντες και μαθητές, ως άτομα ή και ως μικρο–ομά−
δες, αλληλεπιδρούν κατά την παρουσίαση ή/και ανα−
ζήτηση δεδομένων της διδασκαλίας, στην επεξεργασία
τους, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων.
iii) χρησιμοποιεί εκπαιδευτικά μέσα, ακόμα και δικής
του επινόησης, ανάλογων πάντοτε με τη μαθησιακή
ετοιμότητα των μαθητών και τη φύση του διδακτικού
αντικειμένου.
iv) προωθεί, με τους σχεδιασμούς του, τους γνωσια−
κούς στόχους (έννοιες, γενικεύσεις, γνώσεις, δεξιότη−
τες), την κριτική και τη δημιουργική σκέψη μέσα από
διαδικασίες διαχωρισμού και διασύνδεσης, ανάλυσης
και σύνθεσης των δεδομένων της ενότητας σε πλαίσιο
διερευνητικής μάθησης.
v) προωθεί, επίσης, με τους σχεδιασμούς του, τους
κοινωνικο–συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στό−
χους μέσα από μορφές συνεργασίας των μαθητών,
όπως είναι η οργάνωση των μαθητών σε συνεργαζό−
μενες μικρο–ομάδες μεικτής σύνθεσης ανάλογα και με
την ηλικία τους.
vi) προετοιμάζει και χρησιμοποιεί, κατά περίπτωση
ηλικίας και μαθήματος, εκτός από τα συμβατικά εκπαι−
δευτικά μέσα, και εναλλακτικά, όπως Τ.Π.Ε., εργαστήρια,
πείραμα, βίντεο, φύλλα εργασίας δικής του σύνθεσης
για τις ανάγκες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
vii) προετοιμάζει και εφαρμόζει τρόπους αξιολόγησης
πέρα από τους προβλεπόμενους στα σχολικά βιβλία για
τις ανάγκες της τάξης του.
viii) αξιοποιεί σε ευρύτερη διδακτική ενότητα μαθημά−
των όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλο,
με βάση την ηλικία, τις ανάγκες των μαθητών της τάξης
του, τα διαφοροποιημένα κοινωνικοπολιτισμικά δεδομέ−
να της σχολικής μονάδας, για την επιλογή κατάλληλων
διδακτικών ενεργειών και εκπαιδευτικών μέσων.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, σχεδιάζει σε ευ−
ρύτερη διδακτική ενότητα μαθημάτων πρόσφορες για
την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών και τη φύση
του διδακτικού αντικειμένου μαθησιακές δραστηριό−
τητες αυτο–αξιολόγησης και ετερο–αξιολόγησης μετα−
ξύ μαθητών, που συμβάλλουν στην αυτορρυθμιζόμενη
μάθηση καθώς και στην ανάπτυξη στάσεων, αξιών και
ικανοτήτων κριτικού εγγραμματισμού.
3. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ – Διεξαγωγής της
διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών, οι εκπαι−
δευτικοί αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο μαθησιακής και ψυχολογικής προ−
ετοιμασίας του μαθητή για τη διδασκαλία του νέου
μαθήματος ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται
σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτη−
ρισμού ως εξής:
4126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
αα) Ελλιπής, εφόσον απουσιάζει κάθε μορφή ενημέ−
ρωσης και προετοιμασίας των μαθητών ή αυτή είναι
ασαφής και δημιουργεί σύγχυση στους μαθητές και
δεν φροντίζει για τη δημιουργία θετικού εκπαιδευτικού
κλίματος.
ββ) Επαρκής, εφόσον:
i) με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, προσανατολίζει τους
μαθητές στο θέμα, στους στόχους και στη διαδικασία
κάθε μαθήματος.
ii) ενεργοποιεί προηγούμενη γνώση μέσω σύνδεσης
με προηγούμενα μαθήματα, με εμπειρίες μαθητών και
με αναγκαίες επαναλήψεις.
iii) επιχειρεί και κινητοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό
το μαθητικό ενδιαφέρον, κατά περίπτωση ηλικίας και
μαθήματος, με την ανάδειξη αποριών και επισήμανση
παρανοήσεων για θέματα του περιεχομένου του μα−
θήματος, με τη διατύπωση «προκλητικής» ερώτησης
για ασυνήθιστα, αμφισβητήσιμα, ανεξήγητα στοιχεία
του θέματος, με την υπογράμμιση της σημασίας του
νέου μαθήματος και τη σχέση του με προηγούμενα
και επόμενα και με τη γνωστοποίηση των μαθησιακών
διαδικασιών που θα ακολουθήσουν.
iv) εμπλέκει στις διαδικασίες του μαθήματος προετοι−
μασμένους μαθητές, ενεργοποιεί το θετικό εκπαιδευτικό
κλίμα και διασφαλίζει γνωσιακή και ψυχολογική προε−
τοιμασία και με τρόπους εναλλακτικούς ή και διαφο−
ρετικούς από τους παραπάνω, ανάλογα με τη φύση
του διδακτικού αντικειμένου, αλλά και τις συνθήκες της
συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, όπως αυτές απο−
τυπώνονται στην αυτοαξιολόγησή της.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον ανάλογα με τη φύση του
διδακτικού αντικειμένου, την ηλικία και τα δεδομένα
της τάξης του:
i) πριν από την έναρξη του κυρίως μέρους του μαθή−
ματος, προετοιμάζει ψυχολογικά και μαθησιακά τους
μαθητές με ανάπτυξη σχετικού προβληματισμού για
τον τρόπο μαθησιακής προσέγγισης των στόχων του,
ανάλογα με τη φύση του θέματος.
ii) αξιοποιεί, επιπλέον, κατά περίπτωση μαθήματος
και ηλικίας τη σύνδεση του διδακτέου θέματος με την
επικαιρότητα, με τις εμπειρίες των μαθητών και τις ανα−
παραστάσεις τους, όπως επίσης αξιοποιεί τη χρήση, ως
προ–οργανωτών, ευρύτερων εννοιών και ιδεών καθώς
και την προεπισκόπηση κάθε νέου μαθήματος με τη
βοήθεια σχεδιαγραμμάτων ή εικόνων και τη διατύπωση
υποθέσεων και προβλέψεων με βάση τους τίτλους και
τις εικόνες ή με όποιον άλλον τρόπο κρίνει κατάλληλο
για την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών της τάξης
και πρόσφορο για ενεργοποίηση κινήτρων και γνωσιακή
προετοιμασία στο διδασκόμενο αντικείμενο.
iii) δρομολογεί, με βάση τα δεδομένα της τάξης του,
υψηλό επίπεδο μαθήματος με τη διατύπωση στόχων κρι−
τικής σκέψης για την ανάδειξη σχέσεων που προωθούν
τη βαθιά κατανόηση, την ερμηνεία και την εφαρμογή
των γνώσεων, δεξιοτήτων, πρακτικών και τεχνικών.
iv) κρατά μαθησιακά ενεργούς τους μαθητές στο σύ−
νολό τους.
v) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά
κατάλληλο, με βάση την ηλικία, τις ανάγκες των μαθη−
τών της τάξης του, τα διαφοροποιημένα κοινωνικοπο−
λιτισμικά δεδομένα της σχολικής μονάδας και τη φύση
του διδασκόμενου μαθήματος, για την ψυχολογική και
μαθησιακή προετοιμασία των μαθητών.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, σε ευρύτερη ενότη−
τα μαθημάτων αναφέρεται στις επιστημονικές αντιπα−
ραθέσεις επί του διδακτέου θέματος, στην ιστορία του,
σε εμπλεκόμενα διλήμματα και στις κοινωνικο–ηθικές
προεκτάσεις του, λαμβάνοντας υπόψη του τις εμπειρί−
ες των μαθητών καθώς και την κοινωνικο–πολιτισμική
σύνθεση και τις μαθησιακές ανάγκες και δυνατότητες
των μαθητών της τάξης του.
β) Στο κριτήριο των διδακτικών ενεργειών και εκ−
παιδευτικών μέσων, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός
εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτι−
κού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον κινείται εκτός στόχων ή και πε−
ριεχομένου και η διδασκαλία του δεν έχει ειρμό και
συνοχή.
ββ) Επαρκής, εφόσον σε ευρύτερη ενότητα μαθημάτων:
i) διεξάγει το μάθημα, με σαφήνεια και ειρμό, εφαρμό−
ζοντας, ανάλογα με τα δεδομένα της τάξης του, συν−
δυαστικά διδακτικές μορφές άμεσης παρουσίασης των
γνώσεων ή επίδειξης διαδικασιών και δεξιοτήτων και
επεξεργασίας δεδομένων, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα
εποπτικά μέσα και εστιάζοντας στα δεδομένα του μα−
θήματος που κρίνει αναγκαία και σημαντικά.
ii) μεταβαίνει ομαλά, με σαφή τρόπο, από τη μία διδα−
κτική ή μαθησιακή δραστηριότητα στην άλλη, όπως π.χ.
από την επεξεργασία των δεδομένων στη διατύπωση
συμπερασμάτων.
iii) παρακινεί και προσπαθεί να εμπλέξει στο μάθημα
πρόθυμους και μη μαθητές με ποικίλες αλληλοσχε−
τιζόμενες και μη ερωτήσεις και τους ανατροφοδοτεί
αναλόγως.
iv) ανακεφαλαιώνει το διδασκόμενο μάθημα και αξι−
οποιεί για εμπέδωση, κατά κανόνα, αποσπασματικές
ερωτήσεις ανάκλησης, εξήγησης και εφαρμογής των
νέων γνώσεων, δεξιοτήτων πρακτικών και τεχνικών και
ελάχιστες αλληλοσχετιζόμενες ερωτήσεις ανάλυσης,
σύνθεσης και αξιολόγησης.
v) βασίζεται, κυρίως, στη χρήση του σχολικού βιβλίου
και του διδασκαλικού λόγου.
vi) ολοκληρώνει τη διδασκαλία εντός της διδακτικής
ώρας μέσα σε θετικό κλίμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλή−
ματα.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον κατά περίπτωση ηλικίας και
μαθήματος:
i) εφαρμόζει με ευελιξία διδακτικές μορφές επεξερ−
γασίας των δεδομένων και προβληματισμού που δρο−
μολογούν διδακτικο–μαθησιακές διαδικασίες ενεργού
μάθησης για την προώθηση, ποικίλων διδακτικών στό−
χων κατανόησης και ερμηνείας γνώσεων, εμπέδωσης
δεξιοτήτων, πρακτικών και τεχνικών, καλλιέργειας αξιών
και ανάπτυξης κριτικής σκέψης.
ii) δεν περιορίζεται στην απλή παράθεση πληροφορι−
ών, αλλά χρησιμοποιεί ερμηνευτικό λόγο για την ανάδει−
ξη σχέσεων και προεκτάσεων και υποβάλλει τακτικά αλ−
ληλοσχετιζόμενες και όχι αποσπασματικές ερωτήσεις.
iii) λαμβάνει υπόψη την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και
τις ανάγκες των μαθητών για να καθορίσει μαθησιακές
δραστηριότητες.
iv) ακολουθεί τους ρυθμούς μάθησης των μαθητών,
παρακολουθεί τη συμμετοχή και κατανόηση του διδα−
σκόμενου μαθήματος από τους μαθητές και τους ανα−
τροφοδοτεί ανάλογα.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4127
v) ζητάει από τους μαθητές να ανακεφαλαιώσουν.
vi) χρησιμοποιεί επιπρόσθετο μαθησιοκεντρικό εκπαι−
δευτικό υλικό, Τ.Π.Ε. και φύλλα εργασίας διαφοροποι−
ημένης διδασκαλίας.
vii) κατανέμει ανάλογα τον διδακτικό χρόνο σε δι−
αδικασίες και ολοκληρώνει τη διδασκαλία εντός του
προβλεπόμενου χρόνου.
viii) εφαρμόζει, αλλά περιστασιακά, διαθεματικές ερ−
γασίες του σχολικού βιβλίου ή δικής του επινόησης.
ix) εφαρμόζει με βάση την ηλικία και τις ανάγκες των
μαθητών της τάξης του, τα διαφοροποιημένα κοινω−
νικοπολιτισμικά δεδομένα της σχολικής μονάδας και
τη φύση του διδασκόμενου μαθήματος, όποιες άλλες
διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα κρίνει παι−
δαγωγικά κατάλληλα.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, κατά περίπτωση σε
ευρύτερη ενότητα μαθημάτων:
i) αξιοποιεί συχνότερα διδακτικές μορφές προβλη−
ματισμού και ενεργοποιεί δεξιότητες κριτικής σκέψης
για την αναζήτηση παραδοχών και κοινωνικο–ηθικών
προεκτάσεων των γνώσεων, των διαδικασιών και των
πρακτικών.
ii) ενθαρρύνει, στον βαθμό που το επιτρέπει η ηλικία
των μαθητών, την κριτική των πρακτικών που ακολου−
θούν ομάδες και θεσμοί.
iii) παρέχει αυξημένα ποσοστά διδακτικού χρόνου
στους μαθητές ενθαρρύνοντας τον μαθητικό λόγο για
τη διατύπωση ιδεών, επεξηγήσεων, προτάσεων, ανακοι−
νώσεων, κρίσεων, ερωτημάτων και αντιρρήσεων.
iv) αξιοποιεί τα κατάλληλα διαθέσιμα εκπαιδευτικά
μέσα, όπως είναι τα εργαστήρια, οι χώροι άθλησης και
οι διαθεματικές εργασίες, και τις Τ.Π.Ε. για τη διαφορο−
ποιημένη υποβοήθηση όλων των μαθητών και ιδιαίτερα
εκείνων με μαθησιακές δυσκολίες.
v) τοποθετεί το διδασκόμενο περιεχόμενο του μαθή−
ματος σε ευρύτερο πλαίσιο συσχέτισης.
vi) εξοικειώνει τους μαθητές σταδιακά και με βάση
τα δεδομένα της τάξης του με τις δομές και τα λε−
ξικο–γραμματικά χαρακτηριστικά του επιστημονικού,
τεχνολογικού και καλλιτεχνικού λόγου.
γ) Στο κριτήριο του βαθμού κινητοποίησης των μα−
θησιακών διαδικασιών ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός
εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτι−
κού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον αναθέτει μαθησιακές δραστηρι−
ότητες στους μαθητές χωρίς να συζητά, να διευκρινίζει
και να τους κατευθύνει και χωρίς να μεριμνά για την
κατανόηση και τη μάθηση.
ββ) Επαρκής, εφόσον επιτυγχάνει επαρκώς κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές να παρακολου−
θούν, να απαντούν σε ερωτήσεις του εκπαιδευτικού
και να συμμετέχουν, συνήθως ατομικά, σε συμβατικές
μαθησιακές δραστηριότητες, που είναι κυρίως γνωσιο−
κεντρικές, ενώ ο λόγος τους, οι ιδέες τους, οι δεξιότητές
τους και οι εμπειρίες τους έχουν μάλλον περιορισμένη
θέση στην όλη διδασκαλία.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον κατά περίπτωση και στο πλαί−
σιο ευρύτερης ενότητας μαθημάτων:
i) οι μαθησιακές δραστηριότητες, ανάλογα με το
διδασκόμενο μάθημα και θέμα, άπτονται γνωστικών,
κοινωνικών – συναισθηματικών και ψυχοκινητικών στό−
χων και αποβλέπουν στη διασφάλιση του βιώματος της
επιτυχίας σε όλους τους μαθητές.
ii) οι μαθητές κατά τη διεξαγωγή των μαθησιακών
δραστηριοτήτων, σε πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης
και με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδα−
σκαλίας, ενεργοποιούν νοητικές διαδικασίες για την
επεξεργασία δεδομένων, ώστε, κατά περίπτωση ηλικίας
και μαθήματος, να κατανοήσουν σε βάθος κεντρικές
έννοιες και ιδέες, να αναζητήσουν αιτιώδεις, χρονικές,
λογικές, συγκριτικές, ιεραρχικές και προθετικές σχέσεις
και αλληλεξαρτήσεις, να διατυπώσουν γενικεύσεις και
αρχές και να προβούν σε κρίσεις και διεπιστημονικές
και διαθεματικές συσχετίσεις.
iii) οι μαθητές κατά τη διεξαγωγή των μαθησιακών
δραστηριοτήτων, καθοδηγούμενοι, αυτενεργούν στην
ανάλυση εικόνων, διαγραμμάτων και γραφημάτων, στη
συσχέτιση με τις λεζάντες τους και κυρίως με το κεί−
μενο, στην ανάλυση δομής κειμένων, στη συστηματική
παρατήρηση πειραμάτων, επιδείξεων, αντικειμένων και
καταστάσεων, στην ανάλυση πρωτογενών πηγών και
στη συναγωγή συμπερασμάτων.
iv) οι μαθητές κατά τη διεξαγωγή των μαθησιακών
δραστηριοτήτων, με την ενθάρρυνσή του, επικοινωνούν
και συνεργάζονται σε διαφοροποιημένης μορφής δρα−
στηριότητες με συμμαθητές διαφορετικού «προφίλ» και
κοινωνικοπολιτισμικής προέλευσης.
v) οι μαθητές εμπλέκονται σε διαθεματικές εργασίες
(project) για την ανάπτυξη μεθοδολογικών ικανοτήτων
και αυτόνομης συλλογικής δράσης και διερευνητικής
μάθησης.
vi) οι μαθητές εμπλέκονται σε όποιες άλλες δραστη−
ριότητες κρίνει ο εκπαιδευτικός παιδαγωγικά κατάλ−
ληλες, με βάση την ηλικία τους, τα διαφοροποιημένα
κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα της σχολικής μονάδας
και τη φύση του διδασκόμενου μαθήματος, για την προ−
ώθηση της βαθύτερης κατανόησης του θέματος και
την ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικο−συναισθηματικών
και μεθοδολογικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων, τεχνικών,
στάσεων και αξιών.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον με αποτελεσματικό τρόπο,
πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπε−
ρίπτωσης, οι μαθησιακές δραστηριότητες εστιάζουν,
στο πλαίσιο μαθημάτων ευρύτερης ενότητας, βάσει των
δεδομένων της συγκεκριμένης τάξης:
i) σε διαλεκτικές αντιπαραθέσεις με ιδέες, πρακτικές
και τεχνικές άλλων και με τα δεδομένα του ίδιου του
αντικειμένου.
ii) σε αναστοχαστική αντιπαράθεση με προσωπικές
τους πρότερες γνώσεις, αντιλήψεις, ιδέες και πρακτικές.
iii) στο πού, πώς, πότε και γιατί είναι σημαντικό να
αξιοποιείται η νέα γνώση.
iv) στην κοινωνική, ηθική και πολιτισμική διάσταση
των γνώσεων και στην κριτική ανάλυση και αποτίμηση
θέσεων, πρακτικών, τεχνικών και καταστάσεων με βάση
αξιακά κριτήρια ηθικής, προσωπικής, πολιτισμικής και
κοινωνικής φύσης, όπως είναι, π.χ. η κοινωνική δικαιο−
σύνη, που απαιτεί η ανάπτυξη υπεύθυνων και κριτικών
πολιτών.
v) στον σχεδιασμό ομαδικών διαθεματικών σχεδίων
δράσης και στη διαμόρφωση πρωτότυπων προτάσεων
και δημιουργικών συνθέσεων.
δ) Στο κριτήριο εμπέδωσης της νέας γνώσης και της
αξιολόγησης των μαθητών, ο αξιολογούμενος εκπαιδευ−
τικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας
ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
4128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
αα) Ελλιπής, εφόσον παραλείπει την αξιολόγηση των
μαθητών ή την υλοποιεί πλημμελώς ή με λανθασμένο
τρόπο, όταν κυρίως, δεν λαμβάνει υπόψη του τους διδα−
κτικούς στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας,
την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών της τάξης του
καθώς και τις ικανότητες και τις προϋπάρχουσες γνώ−
σεις τους, αλλά και τα κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα
της σχολικής μονάδας.
ββ) Επαρκής, εφόσον κατά περίπτωση ηλικίας και
μαθήματος:
i) χρησιμοποιεί για εμπέδωση ασκήσεις ανάκλησης
και εφαρμογής του τύπου «Να συμπληρώσετε τα κενά»,
«Να διαγράψετε/υπογραμμίσετε ...», «Να αντιστοιχίσετε
...» και «Να λύσετε ...», «Να επαναλάβετε ...»".
ii) χρησιμοποιεί κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με
τους στόχους της διδασκαλίας και τους γενικότερους
σκοπούς του διδακτικού αντικειμένου.
iii) αναθέτει κατ’ οίκον εργασίες ανάλογης έκτασης
και δυσκολίας, ώστε να μπορούν από μόνοι τους όλοι
οι μαθητές να τις ολοκληρώσουν.
iv) διαμορφώνει θέματα για διαγωνίσματα και εξετά−
σεις σαφή και εντός ύλης.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον κατά περίπτωση ηλικίας και
μαθήματος:
i) προβλέπει εναλλακτικούς τρόπους εμπέδωσης και
διαφοροποιημένης αξιολόγησης γνώσεων, εννοιών, δε−
ξιοτήτων, πρακτικών και τεχνικών.
ii) αξιοποιεί εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης
της γνώσης, όπως είναι π. χ. οι περιλήψεις, τα δια−
γράμματα, οι εννοιολογικοί χάρτες, τα γραφήματα, οι
προσομοιώσεις, οι συνθέσεις, οι κατασκευές, οι δρα−
ματοποιήσεις, καθώς και ασκήσεις διατύπωσης και δι−
ασκευής προβλημάτων και μεταφοράς της γνώσης σε
νέες καταστάσεις.
iii) αξιοποιεί τα συμπεράσματά του από την αξιολό−
γηση για την ανατροφοδότηση των μαθητών και της
διδασκαλίας του.
iv) αναθέτει διαφοροποιημένες κατ’ οίκον εργασίες.
v) διαμορφώνει για τα διαγωνίσματα θέματα σαφή,
εκτεταμένου εύρους και κλιμακούμενης δυσκολίας.
vi) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά
κατάλληλο, με βάση την ηλικία και τις ανάγκες των
μαθητών της τάξης του, τα διαφοροποιημένα κοινωνι−
κοπολιτισμικά δεδομένα της σχολικής μονάδας και τη
φύση του διδασκόμενου μαθήματος, και πρόσφορο για
την εμπέδωση και την αξιολόγηση της συγκεκριμένης
ενότητας.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης κατά περίπτωση στο
πλαίσιο μαθημάτων ευρύτερης ενότητας:
i) αναθέτει διαφοροποιημένες ασκήσεις εμπέδωσης ή
και κατ’ οίκον εργασίες βάσει ενδιαφερόντων, ρυθμού
μάθησης και βαθμού δυσκολίας για τους μαθητές.
ii) προβλέπει διαδικασίες αυτο–αξιολόγησης και ετε−
ρο–αξιολόγησης με βάση κριτήρια που θέτει ο ίδιος ή
οι μαθητές, αλλά και συνεργασίας σε μικρο–ομάδες,
προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικών,
γνωστικών και μετα–γνωστικών δεξιοτήτων.
iii) αξιοποιεί, επικουρικά και όπου είναι εφικτό, τον
φάκελο του μαθητή (portfolio).
iv) αξιολογεί, περιστασιακά στη διάρκεια ευρύτερης
ενότητας μαθημάτων, ψυχοσυναισθηματικούς, κοινωνι−
κούς και ψυχοκινητικούς στόχους της διδασκαλίας με
κλίμακες αυτο–αξιολόγησης και αυτο–εκτίμησης, συνε−
ντεύξεις και στοχαστικά σχόλια από τον φάκελο του
μαθητή.
4. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Υπηρεσιακή συ−
νέπεια και επάρκεια, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται
ως εξής:
α) Στο κριτήριο των τυπικών υπαλληλικών υποχρεώ−
σεων, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε
βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρι−
σμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον ανταποκρίνεται ελάχιστα ή πλημ−
μελώς στις τυπικές υπαλληλικές του υποχρεώσεις.
ββ) Επαρκής, εφόσον ανταποκρίνεται επαρκώς στα
προβλεπόμενα καθήκοντά του και, γενικώς, λειτουργεί
ως αξιόπιστο μέλος του εκπαιδευτικού δυναμικού του
σχολείου, προσέρχεται στο σχολείο έγκαιρα, εφαρμόζει
το ωρολόγιο πρόγραμμα, εκτελεί τις εφημερίες επιμε−
λώς, φροντίζει για την ασφάλεια των μαθητών, αναλαμ−
βάνει καθήκοντα και εργασίες για τη λειτουργία της
σχολικής μονάδας, ενημερώνει έγκαιρα για τις απουσίες
των μαθητών και συμμετέχει στη λήψη και εφαρμογή
αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πέρα από τις τυπικές του
υπηρεσιακές υποχρεώσεις, συμμετέχει ενεργά με προ−
τάσεις και πρωτοβουλίες στις συνεδριάσεις του συλλό−
γου των διδασκόντων για την εύρυθμη και αποτελεσμα−
τική λειτουργία της σχολικής μονάδας και συμβάλλει
έμπρακτα και με θετικό τρόπο στην υλοποίηση των
σχετικών αποφάσεων.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, μετέχει ενεργά και
στηρίζει, με το έργο του, το συνολικό διοικητικό και εν
γένει εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας, μετέ−
χοντας σε επιτροπές που αναλαμβάνουν δράσεις προς
όφελός της.
β) Στο κριτήριο της συμμετοχής στη λειτουργία της
σχολικής μονάδας ως «οργανισμού που μαθαίνει» και
στις διαδικασίες αυτο–αξιολόγησής της, ο αξιολογούμε−
νος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον συμμετέχει ελάχιστα ή πλημμε−
λώς στη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
ββ) Επαρκής, εφόσον:
i) συμμετέχει ενεργά, ως μέλος του συλλόγου διδα−
σκόντων, στον προγραμματισμό και στις διαδικασίες
αυτο–αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
ii) ανταποκρίνεται άνετα στις σύνθετες ψυχοπαιδα−
γωγικές και διδακτικές απαιτήσεις της σχολικής τάξης
και διασφαλίζει τον εύρυθμο, αποτελεσματικό και παι−
δαγωγικο−διδακτικό τρόπο λειτουργίας της τάξης του
και της σχολικής μονάδας.
iii) συμμετέχει και συμβάλλει στην υλοποίηση των εκ−
δηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη του και
το σχολείο καθώς και στην υλοποίηση των εκπαιδευ−
τικών δράσεων που προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο
της αυτο–αξιολόγησής της.
iv) επικοινωνεί και συνεργάζεται με συναδέλφους ή
άλλους ειδικούς.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον κατά κανόνα:
i) συνεργάζεται με συναδέλφους για την καθιέρωση
κοινών κριτηρίων σε θέματα αξιολόγησης, αντιμετώ−
πισης προβλημάτων συμπεριφοράς και ανάθεσης κατ’
οίκον εργασιών.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4129
ii) συμβάλλει ενεργά στην επίλυση εκπαιδευτικών προ−
βλημάτων, που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της
σχολικής τάξης και της σχολικής μονάδας.
iii) αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και πραγματοποιεί με
επιτυχία εξωδιδακτικές εργασίες και εκδηλώσεις της
τάξης και του σχολείου.
iv) συμμετέχει ενεργά στις περιοδικές συναντήσεις
ομάδας εκπαιδευτικών που οργανώνονται για κοινό προ−
γραμματισμό και υλοποίηση των δράσεων που έχουν
προγραμματιστεί στο πλαίσιο της αυτο–αξιολόγησης
και αποβλέπουν στη βελτίωση πρακτικών και στην επί−
λυση κοινών προβλημάτων της σχολικής τάξης και της
σχολικής μονάδας.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, ανάλογα με τις
ανάγκες και τις προτεραιότητες της σχολικής μονάδας:
i) πρωτοστατεί και συμμετέχει σε συστηματικές και
οργανωμένες πρωτοβουλίες τύπου «έρευνα δράσης» για
την αντιμετώπιση ευρύτερης έκτασης προβλημάτων του
σχολείου, όπως είναι η μειωμένη συμμετοχή στο μάθη−
μα, τα προβλήματα πειθαρχίας εντός και εκτός σχολικής
τάξης, η σχολική βία και τα φαινόμενα ρατσισμού.
ii) λειτουργεί ως αποτελεσματικός συντονιστής συ−
νεργαζόμενης ομάδας εκπαιδευτικών, που αποβλέπει
στη βελτίωση εκπαιδευτικών πρακτικών.
ii) πρωτοστατεί για τη συμμετοχή της τάξης του και
του σχολείου σε δίκτυα συνεργασίας με άλλα σχολεία.
iv) ανταλλάσσει με συναδέλφους επισκέψεις στις τά−
ξεις τους και συζητούν θέματα βελτίωσης των εκπαι−
δευτικών και διδακτικών πρακτικών τους.
γ) Στο κριτήριο της επικοινωνίας και συνεργασίας με
γονείς και με φορείς του δημόσιου και με μη κερδοσκο−
πικούς του ιδιωτικού τομέα για θέματα που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα την εκπαίδευση, ο αξιολογούμενος
εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον συνεργάζεται περιστασιακά και
ελάχιστα με γονείς και φορείς.
ββ) Επαρκής, εφόσον επικοινωνεί και ανταλλάσσει
πληροφορίες με τους γονείς στις προβλεπόμενες συνα−
ντήσεις, προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα
για τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών του,
ενώ παράλληλα ενημερώνει τους γονείς για τους στό−
χους και τον τρόπο λειτουργίας της τάξης και οριοθετεί,
εγκαίρως, τον ρόλο τους.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον:
i) ενθαρρύνει την επικοινωνία της οικογένειας με
το σχολείο και διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη
συμμετοχή όλων των γονέων στις προγραμματισμένες
συναντήσεις, κατά τις οποίες προσφέρει υψηλά επί−
πεδα ενημέρωσης και καθοδήγησης των γονέων στον
ρόλο τους σε σχέση με τις σχολικές υποχρεώσεις των
παιδιών τους.
ii) αξιοποιεί τοπικούς φορείς και πραγματοποιεί εκ−
παιδευτικές επισκέψεις, για τις οποίες προετοιμάζει
κατάλληλα τους μαθητές του, εμπλέκοντάς τους σε
δραστηριότητες πριν από, κατά και μετά την επίσκεψη.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, αναλαμβάνει πρω−
τοβουλίες, οργανώνει και συντονίζει αποτελεσματικά
την υλοποίηση δράσεων για το σχολείο, και όχι μόνο για
την τάξη του, που φέρνουν το σχολείο σε συνεργασίες
διάρκειας με άλλα σχολεία και φορείς, όπως είναι η συμ−
μετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα τοπικά, εθνικά
και ευρωπαϊκά, τα οποία παρέχουν προστιθέμενη αξία
στην πρακτική της σχολικής μονάδας και της σχολικής
τάξης, ενώ παράλληλα εμπλέκει, όπου κρίνεται σκόπιμο
και αναγκαίο, γονείς και φορείς, με επικουρικούς ρό−
λους, σε δράσεις της σχολικής μονάδας.
5. Στα κριτήρια της κατηγορίας V – Επιστημονική και
επαγγελματική ανάπτυξη οι εκπαιδευτικοί αξιολογού−
νται όπως οι διευθυντές σχολικών μονάδων κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10.
Άρθρο 15
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός
των εκπαιδευτικών που ασκούν ιδιαίτερα
καθήκοντα (άρθρο 3, παρ. 12)
1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Υπηρεσιακή συ−
νέπεια και επάρκεια, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός
εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτι−
κού χαρακτηρισμού ως εξής:
α) Ελλιπής, εφόσον ανταποκρίνεται ελάχιστα ή πλημ−
μελώς στις τυπικές υπαλληλικές του υποχρεώσεις.
β) Επαρκής, εφόσον ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα
προβλεπόμενα καθήκοντά του, επικοινωνεί και συνερ−
γάζεται με τους συναδέλφους του ή άλλους ειδικούς.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, συμμετέχει ενερ−
γά με προτάσεις και πρωτοβουλίες στην εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία της οργανικής μονάδας ή
υπηρεσίας και συμβάλλει έμπρακτα και με θετικό τρόπο
στην υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων
της προηγούμενης υποπερίπτωσης, μετέχει ενεργά και
στηρίζει, με το έργο του, το συνολικό έργο της οργα−
νικής μονάδας ή υπηρεσίας, μετέχοντας σε άμισθες
επιτροπές που αναλαμβάνουν πρόσθετες δράσεις προς
όφελός της.
2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Επιστημονικής και
επαγγελματικής ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί αξιολογού−
νται όπως οι διευθυντές σχολικών μονάδων κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10.
Άρθρο 16
Υπολογισμός τελικής βαθμολογίας
1. Η τελική βαθμολογία και ο συνολικός ποιοτικός χα−
ρακτηρισμός κάθε αξιολογούμενου εκπαιδευτικού που
υπηρετεί σε κάποια από τις θέσεις που προβλέπονται
στις περιπτώσεις α) έως κγ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 προκύπτει ως εξής:
Πολλαπλασιάζουμε τη βαθμολογία κάθε κατηγορί−
ας με το συντελεστή βαρύτητας αυτής, στη συνέχεια
προσθέτουμε τα γινόμενα που προκύπτουν και έπειτα
διαιρούμε το άθροισμα των γινομένων με τον αριθμό
5, που είναι το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας
όλων των κατηγοριών. Με δεδομένο ότι τα κριτήρια
μιας κατηγορίας είναι ισοδύναμης βαρύτητας, ως βαθ−
μολογία κάθε κατηγορίας ορίζεται ο μέσος όρος των
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων που την απαρτίζουν.
Δηλαδή, η Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) δίνεται από τον ακό−
λουθο αλγόριθμο:
4130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΤΒ = Άρθροισμα όλων των γινομένων ΒΚτx ΣΚτi, Άθροισμα ΣΚτi,
όπου ΒΚτη βαθμολογία της i−κατηγορίας και ΣΚτο
συντελεστής βαρύτητας αυτής.
2. Η τελική βαθμολογία κάθε αξιολογούμενου εκπαι−
δευτικού που δεν υπηρετεί στις θέσεις που προβλέπο−
νται στις περιπτώσεις α) έως κγ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 υπολογίζεται με τον εξής μαθηματικό τύπο:
ΤΒ={ΣΚτ1Χ ΒΚτ1+ ΣΚτ2Χ ΒΚτ2+ ΣΚτ3ΧΒΚτ3 +
ΣΚτ4ΧΒΚτ4 + ΣΚτ5ΧΒΚτ5}/5,
όπου ΤΒ: Η τελική βαθμολογία, ΒΚτ: Βαθμός κατηγο−
ρίας που προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας
κάθε κριτηρίου της και ΣΚτ: Συντελεστής κατηγορίας
κριτηρίων.
3 Η Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) υπολογίζεται με χρήση
υπολογιστή και εκφράζεται ως δεκαδικός αριθμός με
προσέγγιση εκατοστού.
4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς
σε περισσότερα του ενός κριτήρια σε μία εκ των κα−
τηγοριών χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, ασχέτως
συνολικής βαθμολογίας.
5. Οι εκπαιδευτικοί που, σύμφωνα με την τελική τους
βαθμολογία ή σύμφωνα με την παράγραφο 4, χαρα−
κτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, με σχετική πράξη του
Διευθυντή Διεύθυνσης, εγγράφονται στον πίνακα των
μη προακτέων που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 8 του ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 226).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Άρθρο 17
Διαδικασία αξιολόγησης
1. Η διαδικασία της διοικητικής αξιολόγησης διενερ−
γείται ως εξής:
α) Οι αξιολογητές πριν από την έναρξη της αξιολόγη−
σης προσκαλούν εγγράφως τους αξιολογούμενους σε
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα σε συνάντηση συζήτησης
αναφορικά με την επικείμενη αξιολόγηση. Η πρόσκληση
κοινοποιείται στον αξιολογούμενο τουλάχιστον τρεις (3)
ημέρες πριν από την ημέρα της συνάντησης. Η παράλει−
ψη πρόσκλησης του αξιολογούμενου επιφέρει ακυρότη−
τα της έκθεσης αξιολόγησης. Η ημερομηνία πραγματο−
ποίησης της συνάντησης καθώς και οι υπογραφές του
αξιολογητή και του αξιολογούμενου σημειώνονται στον
οικείο χώρο του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησής του.
β) Οι αξιολογητές μετά το πέρας της διαδικασίας
συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης. Οι εκθέσεις γνωστο−
ποιούνται αποδεδειγμένα, το αργότερο εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύνταξή τους,
στους αξιολογούμενους. Σε περίπτωση νόμιμης απου−
σίας του αξιολογούμενου από την υπηρεσιακή μονάδα
που υπηρετεί ή πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος
του υποχρεωτικού του ωραρίου η έκθεση αξιολόγη−
σης αποστέλλεται στην κατοικία του ταχυδρομικά επί
αποδείξει ή με κάθε άλλο νόμιμο μέσο. Οι εκθέσεις
αξιολόγησης γνωστοποιούνται εντός της αξιολογικής
περιόδου ή το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
από τη λήξη της.
2. α) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αρχίζει με την κοι−
νοποίηση σχετικής πρόσκλησης του αξιολογητή προς
τον αξιολογούμενο. Σε περίπτωση που η εκπαιδευτική
αξιολόγηση κινείται κατόπιν έγγραφης αίτησης του αξι−
ολογούμενου προς τον αξιολογητή, για προσωπικούς
ή υπηρεσιακούς λόγους, ο τελευταίος οφείλει να απα−
ντήσει εντός 15ημέρου ορίζοντας ενδεικτική ημερομηνία
πραγματοποίησης της αξιολόγησης.
β) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τα ακό−
λουθα στάδια:
αα) Προγραμματισμού και προετοιμασίας της παρακο−
λούθησης διδασκαλιών. Στο στάδιο αυτό ο αξιολογητής
παρέχει διευκρινίσεις στον αξιολογούμενο σχετικά με τα
κριτήρια και τη διαδικασία της αξιολόγησης και ο αξιο−
λογούμενος εκπαιδευτικός ενημερώνει τον αξιολογητή
για τα κοινωνικοπολιτισμικά και μαθησιακά δεδομένα της
τάξης του. Στη συνέχεια ο αξιολογητής και ο αξιολογού−
μενος προγραμματίζουν την παρακολούθηση διδασκαλιών
του αξιολογούμενου σε χρόνο που ορίζει ο αξιολογητής.
Ο αξιολογητής μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις
του αξιολογούμενου ως προς τα μαθήματα και τις τάξεις
στα οποία επιθυμεί να γίνει η παρακολούθηση.
ββ) Παρακολούθησης δύο (2), τουλάχιστον, διδασκα−
λιών.
γγ) Μετα–αξιολογικής συζήτησης και αναστοχασμού.
Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιείται προφορική συζή−
τηση μεταξύ του αξιολογητή και του αξιολογούμενου,
στην οποία παρέχεται και ανατροφοδότηση από τον
αξιολογητή σχετικά με την παρακολούθηση των διδα−
σκαλιών. Μέσα σε μία εβδομάδα από την πραγματοποί−
ηση της συζήτησης, ο αξιολογούμενος υποβάλλει στον
αξιολογητή την έκθεση εκπαιδευτικής αυτοαξιολόγησής
του και τον τυχόν συνοδευτικό ατομικό φάκελο που
προβλέπεται στην παράγραφο 3.
3. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη της οικείας έκθεσης. Στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες ο αξιολογηθείς εκπαιδευτικός έχει κριθεί ως
"ελλιπής" σε κάποιο κριτήριο, ο αξιολογητής οφείλει να
προτείνει κατάλληλες μορφές επιμόρφωσης, ενδοσχο−
λικής κυρίως φύσης. Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο
κριτήριο επαναλαμβάνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα
και όχι σε διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Οι εκθέσεις
αυτοαξιολόγησης συνοδεύονται, προαιρετικά, από ατο−
μικό φάκελο στον οποίο κάθε αξιολογούμενος μπορεί
να περιλαμβάνει τα κάθε είδους δικαιολογητικά και πα−
ραστατικά που τεκμηριώνουν την αυτοαξιολόγησή του.
4. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης και ο ατομικός φάκελος
αποσκοπούν στην πληρέστερη ενημέρωση του αξιολο−
γητή και δεν τον δεσμεύουν στην αξιολογική του κρίση.
5. Αξιολογητής που αποβάλλει την κύρια ιδιότητά του
το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη
της αξιολογικής περιόδου, λόγω διορισμού, μετάθεσης,
απόσπασης, μετάταξης ή μετακίνησης σε άλλη υπηρε−
σία, δεν απαλλάσσεται από τις προβλεπόμενες στις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου υποχρε−
ώσεις του.
6. Αξιολογητής που άσκησε τα καθήκοντα της θέσης
ευθύνης των περιπτώσεων α−κγ της παρ. 1 του άρθρου
1 που κατέχει για τέσσερις (4), τουλάχιστον, συνεχόμε−
νους μήνες, αλλά απομακρύνθηκε το αργότερο πέντε
(5) ημέρες πριν από τη λήξη της αξιολογικής περιόδου,
λόγω απαλλαγής από τα καθήκοντά του ή λόγω υπο−
βιβασμού ή λύσης της υπαλληλικής του σχέσης, δεν
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4131
συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, εκτός από τις περιπτώ−
σεις που η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης,
συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταε−
τίας. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου οι
εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται,
κατά προτεραιότητα, από αναπληρωτές αξιολογητές,
οι οποίοι ορίζονται από τους άμεσους προϊσταμένους
των αξιολογητών, υποχρεωτικά πριν από την παράδοση
των καθηκόντων όσων απομακρύνονται.
7. Η διοικητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που
υπηρετούν σε κάποια από τις θέσεις που προβλέπονται
στις περιπτώσεις του άρθρου 1 διενεργείται καθ’ όλη τη
διάρκεια του διδακτικού έτους. Η διοικητική αξιολόγη−
ση των λοιπών εκπαιδευτικών διενεργείται μεταξύ 1ης
Φεβρουαρίου και 15ης Μαΐου κάθε έτους.
8. Η διοικητική αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς
των παραγράφων 10, 11 και 12 του άρθρου 3 διενεργεί−
ται, με ή χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού, μία τουλά−
χιστον φορά ανά διετία και για τους εκπαιδευτικούς
που υπηρετούν σε κάποια από τις θέσεις ευθύνης που
προβλέπονται στις περιπτώσεις α) έως κγ) της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 1 διενεργείται, με ή χωρίς αίτηση
του εκπαιδευτικού, μία τουλάχιστον φορά ανά τριετία.
9. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση διενεργείται, με ή χωρίς
αίτηση του εκπαιδευτικού, μία, τουλάχιστον, φορά ανά
τριετία εντός συνεχούς χρονικού διαστήματος που δεν
υπερβαίνει τους 2 μήνες (διμηνιαία αξιολογική περίοδος).
Άρθρο 18
Έλεγχος των τυπικών στοιχείων
στις εκθέσεις αξιολόγησης
1. Τα αρμόδια τμήματα των διευθύνσεων διοικητικής
και οικονομικής υποστήριξης των περιφερειακών διευ−
θύνσεων εκπαίδευσης και τα τμήματα διοικητικών και
οικονομικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης
είναι υπεύθυνα για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος και ιδιαίτερα για τον έλεγχο της τήρησης
των οριζομένων από το παρόν ως προς τη συμπλήρωση
τόσο από τον αξιολογούμενο όσο και από τον αξιολο−
γητή των απαραιτήτων στοιχείων και εντύπων.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται οποια−
δήποτε παράλειψη ως προς τα απαραίτητα στοιχεία, η
έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται από τον προϊστάμε−
νο του οικείου τμήματος στον κατά περίπτωση υπεύ−
θυνο για σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.
Άρθρο 19
Έντυπα Αξιολόγησης – Τρόπος σύνταξης
και τήρησης των εκθέσεων αξιολόγησης
1. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται
με εκθέσεις αξιολόγησης. Η έκθεση αξιολόγησης κάθε
εκπαιδευτικού αποτελεί μέρος του προσωπικού του
μητρώου.
2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σε τρία αντί−
τυπα, ένα για τον αξιολογούμενο, ένα για τον υπηρεσια−
κό του φάκελο και ένα για τον διευθυντή της σχολικής
μονάδας (για εκπαιδευτικούς Π. Ε.) ή για τον διευθυντή
διεύθυνσης εκπαίδευσης (για εκπαιδευτικούς Δ. Ε.).
3. Αντικατάσταση της έκθεσης αξιολόγησης που έχει
υποβληθεί στην αρμόδια κατά την προηγούμενη πα−
ράγραφο υπηρεσία ή τροποποίησή της απαγορεύεται,
παρά μόνο για τη διόρθωση τυχόν λεκτικών ή αριθμη−
τικών σφαλμάτων.
Άρθρο 20
Δικαίωμα ένστασης, αρμόδια όργανα
και έκταση ελέγχου
1. Κατά των εκθέσεων αξιολόγησης χωρεί ένσταση,
την οποία ασκούν οι:
α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης, οι συ−
ντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, οι προϊστάμενοι των
τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης
των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, οι σχο−
λικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές εκπαίδευσης ενώπιον
της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτο−
βάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).
β) Οι διευθυντές σχολικών μονάδων και οι λοιποί εκ−
παιδευτικοί ενώπιον των Επιτροπών Αξιολόγησης Εκπαι−
δευτικού Έργου (Ε.Α.Ε.Ε.), που εδρεύουν στη διεύθυνση
εκπαίδευσης στην περιφέρεια της οποίας υπηρετούν
οι ενιστάμενοι.
2. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και οι Ε.Α.Ε.Ε. εξετάζουν τις ενστά−
σεις κατά τον νόμο και την ουσία και δύνανται είτε να
τις απορρίψουν είτε να τις κάνουν δεκτές, εν μέρει ή
στο σύνολο, και να τροποποιήσουν τη βαθμολογία του
ενιστάμενου.
3. Η ένσταση στρέφεται κατά της αξιολογικής έκθε−
σης του αξιολογητή και πρέπει να περιλαμβάνει ανα−
λυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά
περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει
τους ισχυρισμούς του καθώς και τα στοιχεία τα οποία
αποδεικνύουν την ανακρίβεια του περιεχομένου της
έκθεσης.
4. Ένσταση κατά της έκθεσης που έχει συνταχθεί
από σχολικό σύμβουλο κρίνεται από άλλο σχολικό σύμ−
βουλο, ο οποίος ορίζεται προς το σκοπό αυτό από
τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από
σχετική εισήγηση του οικείου προϊσταμένου ΕΠΚ. Σε
περίπτωση κατά την οποία παρουσιάζεται αδυναμία
οιασδήποτε μορφής να ορισθεί Σχολικός Σύμβουλος
της ίδιας ειδικότητας, τότε ορίζεται Σχολικός Σύμβου−
λος συναφούς ειδικότητας ή τέλος σε εξαιρετικές περι−
πτώσεις, ορίζεται ο Σχολικός Σύμβουλος Παιδαγωγικής
Ευθύνης της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί
ο εκπαιδευτικός.
Άρθρο 21
Διαδικασία ένστασης
1. Η ένσταση του αξιολογούμενου ασκείται εντός απο−
κλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
τη γνωστοποίηση σ΄ αυτόν της έκθεσης αξιολόγησης
από τον αξιολογητή. Η άσκηση της ένστασης γίνεται
με κατάθεση σχετικού εγγράφου στη γραμματεία του
δευτεροβάθμιου οργάνου. Αντίγραφο ή φωτοτυπικό
αντίτυπο της ενστάσεως παραδίδεται ή αποστέλλεται
με τη φροντίδα της γραμματείας του δευτεροβάθμιου
οργάνου στον αξιολογητή, ο οποίος συνέταξε την έκθε−
ση αξιολόγησης κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση.
4132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
2. Η ένσταση κατατίθεται στη γραμματεία του οργά−
νου, ενώπιον του οποίου ασκείται, και εφόσον αυτό δεν
είναι δυνατόν, αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδεί−
ξει ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. Απλό αντίγραφο της
ένστασης διαβιβάζεται με τη φροντίδα της γραμματείας
στον αξιολογητή.
3. Το δευτεροβάθμιο όργανο αποφαίνεται επί των
ενστάσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
την κατάθεση της ένστασης στη γραμματεία του ή την
κατ’ άλλο τρόπο περιέλευσή της σ’ αυτήν».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22
Αξιολόγηση δόκιμων εκπαιδευτικών
και διευθυντών και εκπαιδευτικών των προτύπων
πειραματικών σχολείων
1. Για τους δόκιμους εκπαιδευτικούς συντάσσονται
κατά τη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσί−
ας δύο (2) εκθέσεις διοικητικής και δύο (2) εκθέσεις
εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Οι πρώτες εκθέσεις αξιο−
λογήσεις συντάσσονται εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών μετά τη συμπλήρωση ενός ημερολογιακού
έτους υπηρεσίας του εκπαιδευτικού (ενδιάμεσες εκθέ−
σεις αξιολόγησης) και οι δεύτερες εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη συμπλήρωση της δο−
κιμαστικής υπηρεσίας (τελικές εκθέσεις αξιολόγησης).
2. Κατά τα λοιπά, για την αξιολόγηση των δοκίμων εκ−
παιδευτικών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.
3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για
τους διευθυντές, τους υποδιευθυντές και τους λοιπούς
εκπαιδευτικούς των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων,
ανεξαρτήτως των άρθρων 48 και 50 του νόμου 3966/2011
(Α 118), όπως ισχύουν.
Άρθρο 23
Αξιολόγηση των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού
1. Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), στην παράγρα−
φο 4 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) καθώς και
στα άρθρα 17 και 18 και στην παράγραφο 2 του άρθρου
19 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) αξιολογούνται από τους
διευθυντές των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρε−
τούν. Τα μέλη του Ε.Ε.Π και του Ε.Β.Π. που υπηρετούν
στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., είτε κατέχοντας οργανικές θέσεις είτε
ως αποσπασμένοι, αξιολογούνται από τους οικείους
προϊσταμένους των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
2. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε
σχολικές μονάδες αξιολογούνται με τα κριτήρια που
προβλέπονται στις περιπτώσεις δ) και ε) της παραγρά−
φου 10 του άρθρου 3 του παρόντος.
3. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αξιολογούνται με τα κριτήρια που προβλέπο−
νται στην παράγραφο 12 του άρθρου 3 του παρόντος.
4. Κατά τα λοιπά, για την αξιολόγηση των μέλών του
Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του πα−
ρόντος.
Άρθρο 24
Αξιολόγηση των προϊσταμένων
από τους υφιστάμενους
Κάθε αξιολογούμενος εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα
να αξιολογεί τον προϊστάμενο αξιολογητή του. Η αξι−
ολόγηση της παρούσας παραγράφου είναι έγγραφη,
επώνυμη και προαιρετική και υποβάλλεται στον άμε−
σο προϊστάμενο του αξιολογητή που υπόκειται στην
αξιολόγηση των υφισταμένων του. Ο αποδέκτης της
αξιολόγησης των υφισταμένων εκτιμά και χρησιμοποιεί
κατά την κρίση του τις αξιολογήσεις.
Άρθρο 25
Μεταβατική διάταξη
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος:
Αξιολογούνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί
που κατά την 31η Μαΐου του 2014 συμπληρώνουν τον
ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την προαγωγή από
το βαθμό που κατέχουν στον επόμενο βαθμό σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του
ν. 4024/2011.
Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε
τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

4134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*01002400511130028* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
􀃸􀃮􀃱􀃬 􀃵􀂗􀃰􀃬􀃷􀃬􀃷 􀃺􀃹􀃰􀃰􀂗􀃲 􀃸􀃬􀃷 􀃪􀃺􀃬􀃱􀃪􀃶􀃮􀂝􀃧􀃷 􀃸􀃬􀃷 􀃯􀃹􀃨􀃪􀃶􀃲􀃬􀃷􀃪􀂗􀃷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -
Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -
Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -
Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €
Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €
• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
􀃪􀃸􀃬􀃷􀃮􀃪􀃷 􀃷􀃹􀃲􀂝􀃶􀃴􀃱􀃪􀃷 􀃺.􀃪.􀃯.
Τεύχος Έντυπη μορφή
Α΄ 225 €
Β΄ 320 €
Γ΄ 65 €
Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €
Τεύχος Έντυπη μορφή
Δ΄ 160 €
Α.Α.Π. 160 €
Ε.Β.Ι. 65 €
Α.Ε.Δ. 10 €
Τεύχος Έντυπη μορφή
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €
Δ.Δ.Σ. 225 €
Α.Σ.Ε.Π. 70 €
Ο.Π.Κ. 
• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μθα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr__