Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜΗ  ΓΥΝΑΙΚΑ  ΣΤΟ  ΙΣΛΑΜ
 Στο Χριστιανισμό υπάρχει ισότητα των δύο φύλων, στο Ισλάμ κατωτερότητα της γυναίκας. Αυτό φαίνεται από:
α)Στό Ἰσλάμ ἡ γυναίκα πού μοιχεύει τιμωρεῖται μέ θάνατο μέσῳ λιθοβολισμοῦ, ή απαγχονισμού ἤ μέ κάποια ἄλλη σκληρή τιμωρία, ἐνῶ ὁ ἄντρας μένει ἀτιμώρητος ἐάν εἶναι Μουσουλμάνος. Στήν Ὀρθοδοξία ἡ μοιχεία ἀποτελεῖ ἠθικό ὄνειδος τόσο γιά τόν ἄνδρα ὅσο καί γιά τή γυναίκα.
β)Το διαζύγιο εύκολο στο Μουσουλμάνο, δύσκολο στη γυναίκα.
γ)Ο Μωαμεθανός μπορεί να έχει σύζυγο Χριστιανή ή Εβραία, στη γυναίκα είναι ανεπίτρεπτο. Στην Ορθοδοξία δεν επιτρέπεται ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα να λάβει σύζυγο όχι μόνο αλλόθρησκο αλλά ούτε και ετερόδοξο.
δ) Οἱ γυναῖκες στήν ἰσλαμική κοινωνία θεωροῦνται κατώτερα ὄντα. Στό Κοράνιο ὑπογραμμίζεται ἡ ὑπεροχή τοῦ ἄνδρα σέ σχέση μέ τή γυναίκα: «Οἱ ἄνδρες εἶναι ἀνώτεροι τῶν γυναικῶν ἕνεκα τῆς ἰδιότητος δι’ ἧς ὁ Θεός ὕψωσε τούς μέν ἐπί τῶν δέ, καί διότι οἱ ἄνδρες προικίζουσι τάς γυναῖκας ἐκ τοῦ πλούτου αὐτῶν. Αἱ ἐνάρετοι γυναῖκες εἶναι εὐπειθεῖς καί ὑπήκοοι, τηροῦσι μετά προσοχῆς, κατά τήν ἀπουσίαν τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν, ὅ,τι ὁ Θεός διέταξε νά τηρεῖται ἀνέπαφον. Ὀνειδίζετε ἐκείνας, ὧν τήν ἀπείθειαν πτοεῖσθε· θέλετε ὁρίσει εἰς αὐτάς χωριστήν κοίτην, ἔστε πρός αὐτάς εὐμενεῖς».
Ε) Οι γυναίκες υπάρχουν μαζικά στην Κόλαση:«Ὦ, γυναῖκες, θά πρέπει νά κάνετε ἐλεημοσύνες καί νά ζητᾶτε πολλές φορές τήν συγχώρηση, ἐπειδή σᾶς εἶδα μαζικά ἀνάμεσα στούς κατοίκους τῆς Κόλασης».
στ) Δεν έχουν λογική:Πάνω σ’ αὐτό παρατήρησε ὁ Ἅγιος Προφήτης: «Καταριέστε πολύ, καί εἶστε ἀγνώμονες στούς συζύγους σας. Κανέναν ἄλλο δέν ἔχω δεῖ, πού νά τοῦ λείπει ἡ κοινή λογική καί νά χωλαίνει στήν πίστη». ... «Ἡ ἔλλειψη κοινῆς λογικῆς (κρίνεται ἐπαρκῶς ἀπό τό γεγονός) ὅτι ἡ μαρτυρία δύο γυναικῶν ἰσοῦται μέ τή μαρτυρία ἑνός ἀνδρός. Αὐτό εἶναι μία ἀπόδειξη τῆς ἔλλειψης στίς γυναῖκες κοινῆς λογικῆς.(Πρβλ. Sahih Muslim, Abdul HamidSiddiqi, μτφρ., ἀρ. 142.)
Στο Χριστιανισμό μέ βάση τή Βίβλο, ὁ Θεός ἔπλασε τή γυναίκα ἀπό τό πλευρό τοῦ Ἀδάμ γιά νά εἶναι ἰσότιμη μέ ἐκεῖνον, βοηθός καί συνοδοιπόρος του στόν ἀγώνα γιά τήν ἀπόκτηση τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ὁ Χριστός ἐξύψωσε τή θέση τῆς γυναίκας. Δίδασκε ὅτι τά δύο φύλα εἶναι ἰσότιμα, «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ». Ὁ γάμος εἶναι ἕνας ἱερός θεσμός ἀνάμεσα σέ μία γυναίκα καί ἕναν ἄνδρα γιά τή Χριστιανική ὀρθόδοξη διδασκαλία. Ἡ μοιχεία σέ ἕναν ὀρθόδοξο γάμο εἶναι καταδικαστέα τόσο γιά τόν ἄνδρα ὅσο καί γιά τή γυναίκα καί ἀποτελεῖ κολάσιμο ἁμάρτημα γιά ὅποιον ἀπό τούς δύο τή διαπράξει. Καί τά δύο φύλα ἔχουν τίς ἴδιες δυνατότητες σωτηρίας καὶ ἁγιασμοῦ, ἐφ’ ὅσον μάλιστα τὀ ἱερότερο ἀνθρώπινο πρόσωπο γιά τήν Ἐκκλησία εἶναι γυναίκα, «τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ καί ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ».
ζ) Η αποδοχή της πολυγαμίας στο Ισλάμ:Μέ βάση τό Κοράνιο δέν θεσπίζεται ἡ μονογαμία ἀνάμεσα σέ ἕναν ἄνδρα καί μία γυναίκα. Καθοσιώνεται ἡ πολυγαμία τοῦ ἄνδρα: «Ἐάν φοβῆσθε μήπως ἀδικήσητε τά ὀρφανά, μή λαμβάνετε συζύγους, ἤ δύο, τρεῖς ἤ καί τεσσάρας ἐκ τῶν γυναικῶν τῆς ἀρεσκείας ὑμῶν. Ἐάν εἰσέτι φοβῆσθε μή ἀδικήσητε αὐτά, μή νυμφευθῆτε ἤ μίαν μόνην, ἤ ὅ,τι προμηθευθεῖ ἡ δεξιά ὑμῶν». Ὁ μόνος ὅρος πού ὑπάρχει γιά τήν πολυγαμία εἶναι ἡ τήρηση ἰσότητας μεταξύ τῶν συζύγων ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἄνδρα καί νά νυμφεύεται μόνον ὅσες μπορεῖ νά θρέψει. Παράλληλα μέ τίς νόμιμες συζύγους ὁ Μουσουλμάνος μπορεῖ νά ἔχει ἀπεριόριστο ἀριθμό παλλακίδων: «Δέν ἐπιτρέπεται ὑμῖν νά λαμβάνητε σύζυγον ἐκ τῶν ἐλευθέρων ὑπάνδρων γυναικών, ἐκτός ἄν κατακτήσητε αὐτάς διά τῆς δεξιᾶς ὑμῶν (δηλ. δούλη ἀπό πόλεμο ἤ ἀγορά). Αὐτός εἶναι ὁ ἐφ’ ὑμῶν νόμος τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις ἐπιτρέπεται ὑμῖν νά λαμβάνητε συζύγους διά τοῦ ἀργυρίου ὑμῶν ἄς θά μεταχειρίζησθε εὐπρεπῶς» (Πρβλ.Κοράνιο, Αἱ Γυναῖκες, 4, 28.)
Ἡ δούλη γυναίκα γίνεται παλλακίδα καί βρίσκεται στήν ἀπόλυτη διάθεση τοῦ κυρίου της χωρίς νά ὑπάρχει κανένας σεβασμός γιά τήν προσωπικότητά της. Ἀντίθετα στό Χριστιανισμό ἡ γυναίκα, ἀκόμα καί ὡς αἰχμάλωτη εἶναι ἕνα ὄν μέ προσωπικότητα πού μέ βάση τή διδασκαλία τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας εἶναι ἀπόλυτα σεβαστή.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ… ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΟΡΙΔΕΚΤΟΜΕΣ, (βίντεο)
9 Μαρ. 2016
κυρια εικονα


Όταν κάποιοι από εμάς κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου γιορτάζουν την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας με αγαπητικές εκδηλώσεις και λουλούδια, οι μουσουλμάνοι συνεχίζουν τα βάναυσα θρησκευτικά έθιμά τους απέναντι στις γυναίκες.
Ένα από αυτά τα έθιμα είναι και ο λεγόμενος ακρωτηριασμός δηλαδή η κλειτοριδεκτομή, ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων, (α.γ.γ.ο) όπου σε καθημερινή βάση γυναίκες νεαρής ηλικίας δέχονται επεμβάσεις σχισίματος των γυναικείων οργάνων τους. Εκτός από τον αβάστακτο πόνο που έχουν να υπομείνουν οι γυναίκες αυτές, δημιουργούνται μόνιμες και μη αναστρέψιμες βλάβες.
Αμερικανοί ιατροί προσπάθησαν να βρουν μια μέση οδό για να μην θίξουν αυτή την μουσουλμανική παράδοση ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων. Ο Αμερικανικός Παιδιατρικός Σύνδεσμος προβληματιζόταν επί πολλά χρόνια γι αυτό το έθιμο και τελικά το απέρριψε. Τώρα όμως δύο Αμερικανοί μη μουσουλμάνοι γυναικολόγοι πιστεύουν ότι οι Δυτικές χώρες πρέπει νομικά να επιτρέπουν τις κοινότητες μουσουλμάνων μεταναστών να κάνουν μια μικρή εγκοπή με το νυστέρι στους κόλπους των κοριτσιών ως εναλλακτική λύση αντί του πλήρως ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων (α.γ.γ.ο).

Ένας τέτοιος συμβιβασμός μπορεί κάλλιστα να επιτρέψει ομάδες ανθρώπων να τιμούν πολιτισμικές ή θρησκευτικές επιταγές τους ενώ ταυτόχρονα «σώζει» υποτίθεται, (???), εκατομμύρια κορίτσια στον κόσμο από επεμβατικές και παραμορφωτικές πρακτικές ακρωτηριασμού οι οποίες εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όπως δήλωσαν οι δύο γιατροί στην εφημερίδα Ιατρικής Ηθικής.
«Δεν υποστηρίζουμε ότι οποιοδήποτε εγχείρημα στα γυναικεία γεννητικά όργανα είναι επιθυμητό. Περισσότερο συμφωνούμε ότι ορισμένες επεμβάσεις οφείλουν να είναι αποδεκτές από φιλελεύθερες κοινωνίες οι οποίες έχουν θέσει εκτός νόμου τέτοιες πρακτικές, αλλά φιλοξενούν μουσουλμάνους μετανάστες των οποίων αποτελούν μέρος του πολιτισμού τους!!!», δήλωσε η Kavita Arora, γιατρός στο πανεπιστήμιο του Κλήβελαντ και ο ιατρός Allan Jacobs, σε πανεπιστήμιο στην Νέα Υόρκη.
φοτο2

Η Arora και ο Jacobs συνειδητοποίησαν όμως ότι με μια ενιαία προσέγγιση για όλους δεν λαμβάνονταν υπόψη το γεγονός ότι πολλοί θεωρούσαν αυτή τη διαδικασία ως ένα μέσο επίτευξης «ηθικής» ή «τελετουργικής αγνότητας» για το παιδί τους. Το σχίσιμο του κόλπου θεωρείται ευρέως ως τρόπος μείωσης της λίμπιντο με στόχο σε ορισμένους πολιτισμούς να κρατήσει μια γυναίκα αγνή.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας, περίπου τρία εκατομμύρια κορίτσια πέφτουν θύματα ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην ούρηση, κύστεις, διάφορες μολύνσεις, υπογονιμότητα και επιπλοκές στην γέννηση.
φοτο3

Προς ένα συμβιβασμό για το θέμα αυτό οι δύο γιατροί πρότειναν δύο υποκατηγορίες γεννητικού ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων : Η πρώτη κατηγορία συνεπάγεται επεμβάσεις χωρίς μακροχρόνια αποτελέσματα στην εμφάνιση ή λειτουργία των γεννητικών οργάνων, όπως θα είναι μια μικρή σχισμή στο δέρμα. Από την άλλη οι διαδικασίες στη δεύτερη κατηγορία μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση, αλλά όχι την δυνατότητα αναπαραγωγής ή την σεξουαλική απόλαυση, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι δύο γιατροί. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει το σχίσιμο του καλύμματος ή της αναδίπλωσης του δέρματος το οποίο καλύπτει την κλειτορίδα. Η τρίτη και η τέταρτη κατηγορία α.γ.γ.ο αποκλείστηκαν από τους γιατρούς καθώς δεν τις θεωρούν ασφαλείς.

Παρόλα αυτά δεν είναι ξεκάθαρο αν η αλλοίωση αυτού του εθίμου με προσφορά εναλλακτικών λύσεων θα γίνει δεκτή από μουσουλμανικές κοινότητες οι οποίες πραγματοποιούν α.γ.γ.ο.
Ο Brian Earp, ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιοηθικής Έρευνας, ανέφερε πως οι δύο αυτοί γιατροί υπέπεσαν σε σφάλμα χρησιμοποιώντας την ανδρική περιτομή ως κριτήριο αξιολόγησης. «Τελικώς, συνιστώ ότι τα παιδιά ανεξαρτήτου φύλου θα πρέπει να είναι ελεύθερα από τέτοιες πρακτικές που θέλουν τα υγιέστερα μέρη των πιο ιδιαίτερων οργάνων τους να αφαιρούνται ή να καταστρέφονται, πριν είναι σε θέση να καταλάβουν τι διακυβεύεται με μια τέτοια παρέμβαση και τους βρίσκει σύμφωνους» πρόσθεσε σε ένα σχόλιο του.
φοτο5

Τον προηγούμενο μήνα ήδη, τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι τουλάχιστον 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες μέχρι σήμερα έχουν υποστεί α.γ.γ.ο, εκ των οποίων τα 44 εκατομμύρια ήταν 14 χρονών και νεώτερες.
Στις 30 χώρες όπου ΑΥΤΉ η πρακτική είναι πιο διαδεδομένη, η πλειοψηφία των γυναικών υπέστη αυτή τη διαδικασία πριν καν φτάσουν στην ηλικία των πέντε, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.
Όπως βλέπουμε οι δυτικές φιλοισλαμικές και φιλοπολιτισμικές κυβερνήσεις δεν διστάζουν να υποκύψουν σε οποιοδήποτε αίτημα από τον μουσουλμανικό πληθυσμό ακόμη και αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με νόμους οι οποίοι προστατεύουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτό το αισχρό έθιμο της κλειτοριδεκτομής.
Μάλιστα το παρουσιάζουν σαν… πράξη φιλανθρωπίας προς τους «ταλαίπωρους μετανάστες», για να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε οικείο για αυτούς περιβάλλον, με τις ψευτοδακρύβρεχτες εικόνες από τα ΜΜΕ. Έτσι νομιμοποιούν σκανδαλωδώς αυτό το βάρβαρο έθιμο

www.nikosxeiladakis.gr

ΣΤΗΝ Σ. ΑΡΑΒΙΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ… ΤΡΩΝΕ ΔΗΜΟΣΙΑ


Μια χαρακτηριστική φωτογραφία που δημοσιεύτηκε και στον τουρκικό τύπο, δείχνει σε πιο καθεστώς βρίσκεται ακόμα και σήμερα η γυναίκα στην  Σαουδική Αραβία.
Η εικόνα δείχνει ένα ζευγάρι που γευματίζει σε ένα γνωστό εστιατόριο. Η σύζυγος του άντρα επειδή δεν επιτρέπεται να είναι σε κοινή θέα, καλύπτεται από… ένα εδικό παραβάν και όλα αυτά σε ενα δημόσιο εστιατόριο.

18 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΙ ΝΥΦΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

Θαυμάστε και στο Λίβανο τα παλληκάρια της Χαμάς!!! Πιστότατοι καθ’ όλα στο Μωάμεθ που παντρεύτηκε εξάχρονη.

FOTO10

 18 Απρ. 2016

Το μεγάλο σκάνδαλο της σημερινής ισλαμικής Τουρκίας του Ερντογάν, έχει αναγάγει την παιδική πορνεία και επίσημα σε γαμήλια παιδεραστία, με τον ισλαμικό γάμο συχνά υπερήλικων με μικρά ανήλικα κοριτσάκια.
Σύμφωνα με επίσημη αναφορά του Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας, στα 13 χρόνια της διακυβέρνησης του Ισλαμιστή Ερντογάν έχει αυξηθεί κατακόρυφα η παιδική πορνεία ενώ χτύπησαν κόκκινο οι γάμοι με ανήλικα παιδιά. Όπως αναφέρεται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ενώ τα ανεπίσημα ανεβάζουν πιο ψηλά τους αριθμούς της ντροπής, σήμερα στην Τουρκία υπάρχουν 18 χιλιάδες 36 ανήλικες νύφες, δηλαδή μικρά κοριτσάκια που έχουν παντρευτεί κατά πολύ μεγαλύτερους σε ηλικία συζύγους.
Εκτός όμως από το σκάνδαλο των μικρών κοριτσιών που οδηγήθηκαν σε γάμο, η πορνεία στην Τουρκιά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά …790%, η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών κατά 434%, οι βιασμοί γυναικών κατά 449%. Ειδικά την τελευταία χρονιά 11 χιλιάδες 95 ανήλικα παιδιά έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά και όλα αυτά με επίσημα στοιχεία καθώς τα πραγματικά περιστατικά είναι πολύ περισσότερα.Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

ΑΙΤΗΜΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΜΟΜΙΞΙΑΣ-ΝΕΚΡΟΦΙΛΙΑΣ«Ενός κακού μύρια έπονται» (Φωναί υπέρ της νεκροφιλίας και της αιμομιξίας!)

Αναρτήθηκε στις 23 Μαρτίου 2016 στη κατηγορία Ειδήσεις | 60 προβολές

Του κ. Μιχαήλ Βασ. Γαλενιανού, Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας
Πρόσφατα έκανε τον γύρo του κόσμου η ακόλουθη είδηση: Επίσημη πρόταση για τη νομιμοποίηση της νεκροφιλίας και της αιμομιξίας κατέθεσε η νεολαία του σουηδικού φιλελεύθερου κόμματος, επισημαίνοντας ότι, επειδή αυτές οι πρακτικές «θεωρούνται από το ευρύ κοινό ως ασυνήθιστες και αηδιαστικές» αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και παράνομες.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, η νεολαία του κόμματος Folkpartiet Liberalerna (FP) ζητά συγκεκριμένα τη νομιμοποίηση του συναινετικού σεξ ανάμεσα σε δύο αδέλφια, με την προϋπόθεση ότι είναι άνω των 15 ετών και επίσης τη νομιμοποίηση του σεξ με νεκρό, εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του ατόμου που απεβίωσε (Πηγή: http://www.protothema.gr/world/article/555506/ti-nomimopoiisi-tis-nekrofilias-kai-tis-aimomixias-zita-i-neolaia-ton-fileleutheron-sti-souidia/).
Η είδηση αυτή προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, αντιδράσεις ακόμα και μεταξύ των στελεχών του ίδιου του φιλελεύθερου κόμματος της Σουηδίας. Ένας πρώην βουλευτής του συγκεκριμένου κόμματος χαρακτήρισε τους υποστηρικτές της πρότασης «βλάκες» («βλαμμένους», κατ’ άλλη μετάφραση), οι οποίοι θέλουν μόνο να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας και όχι να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας.
Ας δούμε όμως με ποιό σκεπτικό ζητείται η νομιμοποίηση της νεκροφιλίας και της αιμομιξίας. Η εκπρόσωπος της νεολαίας των φιλελεύθερων Cecilia Johnsson είπε μεταξύ άλλων στην εφημερίδα Aftonbladet: «Ως νέοι άνθρωποι έχουμε χρέος να ανοίξουμε το μυαλό μας. Κατανοώ ότι η νεκροφιλία και η αιμομιξία θεωρούνται ασυνήθιστες και αηδιαστικές πρακτικές από το ευρύ κοινό, όμως η νομοθεσία δεν μπορεί να βασίζεται στο τι είναι αηδιαστικό και τι όχι». Ειδικά για τη νεκροφιλία δήλωσε ότι «πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να αποφασίζουμε οι ίδιοι τι θα συμβεί στο κορμί μας όταν πεθάνουμε. Είτε θες να δωρίσεις τη σορό σου σε ένα μουσείο η στην επιστήμη η να την κληροδοτήσεις σε κάποιον, για να κάνει σεξ μαζί της, δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα».
Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν η νεολαία των φιλελεύθερων στη Σουηδία σοβαρολογεί η αστειεύεται. Το θέμα είναι ότι η νομιμοποίηση άλλων σεξουαλικών διαστροφών έχει δώσει έρεισμα σε τέτοιου είδους επιχειρήματα. Με τι κριτήρια, αλήθεια, θα μπορούσε μία πολιτεία να αμφισβητήσει την «ορθότητα» αυτών των επιχειρημάτων, όταν με τα ίδια η παρόμοια επιχειρήματα έχει νομιμοποιήσει την ομοφυλοφιλία;
Ας θυμηθούμε με τι επιχειρήματα θεσπίστηκε πριν λίγους μήνες στη Χώρα μας το σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια. Είπαν ότι η ομοφυλοφιλία είναι κάτι υπαρκτό και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε αυτό. Το ίδιο όμως ισχύει και για τις άλλες σεξουαλικές παρεκκλίσεις. Είπαν επίσης ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι κι αυτοί παιδιά του Θεού. Αλλά, αν είναι οι ομοφυλόφιλοι παιδιά του Θεού, δεν είναι και οι νεκρόφιλοι και οι αιμομίκτες; Είπαν ακόμα ότι το τι κάνει καθένας στο κρεβάτι του είναι δικό του θέμα και δεν θα πρέπει να στερείται νομικών δικαιωμάτων, εξαιτίας των σεξουαλικών του προτιμήσεων. Ουσιαστικά το ίδιο δεν λένε και τούτοι (οι υποστηρικτές της νομιμοποίησης νεκροφιλίας και αιμομιξίας);
Θα αντέτεινε ενδεχομένως κάποιος ότι η ομοφυλοφιλία αποτελεί μικρότερη παρέκκλιση και δεν πρέπει να κατακρίνεται όπως άλλες, ακραίες. (Με αυτό το σκεπτικό εξάλλου οι υποστηρικτές του συμφώνου συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια αντέδρασαν έντονα στη Βουλή των Ελλήνων, όταν κάποιοι τους ρώτησαν τι θα κάνουν, αν αύριο ζητήσουν νομιμοποίηση και οι κτηνοβάτες). Στέκει όμως κάτι τέτοιο;
Ας υποθέσουμε ότι οι ομοφυλόφιλοι, υπερασπιζόμενοι τη δική τους παρέκκλιση έναντι της νεκροφιλίας και της αιμομιξίας, υποστήριζαν ότι οι ίδιοι δεν πάνε με νεκρούς ούτε με συγγενείς εξ αίματος, από τη συνουσία με τους οποίους γεννιούνται αιμο(ρρο)φιλικά παιδιά. Δεν θα μπορούσαν άνετα οι ετεροφυλόφιλοι νεκρόφιλοι να τους απαντήσουν ότι «εμείς τουλάχιστον πάμε με άτομα του άλλου φύλου και όχι του ίδιου»; Οι ετεροφυλόφιλοι αιμομίκτες πάλι δεν θα μπορούσαν να τους απαντήσουν ότι «από εμάς μπορεί να γεννιούνται αιμο(ρρο)φιλικά παιδιά, αλλά από εσάς δεν γεννιούνται καθόλου κι όμως έχετε και την απαίτηση να υιοθετείτε παιδιά»;
Η ευνοϊκή μεταχείριση λοιπόν μιας διαστροφής με βάση τη σύγκρισή της προς άλλες είναι επισφαλής. Από τη στιγμή που άνοιξε η πόρτα της νομιμοποίησης για μία σεξουαλική παρέκκλιση, επόμενο είναι να θέλουν και οι άλλες να διαβούν από αυτή την πόρτα. Άλλωστε ήδη ακούγονται φωνές στην Ευρώπη υπέρ της νομιμοποίησης της παιδεραστίας, της κτηνοβασίας και άλλων διαστροφών, όπως είναι αυτές της νεκροφιλίας και της αιμομιξίας, για τις οποίες κάνουμε λόγο εδώ.
Το να επικαλεσθούν πάλι οι ομοφυλόφιλοι ότι είναι αριθμητικά περισσότεροι από τους νεκρόφιλους η τους αιμομίκτες και για τον λόγο αυτό δικαιούνται κάτι παραπάνω από εκείνους, θα αναιρούσε το βασικό τους επιχείρημα έναντι των ετεροφυλόφιλων. Οι ομοφυλόφιλοι ζητούν (και ως ένα βαθμό έχουν καταφέρει) να έχουν ίσα δικαιώματα με τους ετεροφυλόφιλους με βάση το σκεπτικό ότι οι μειονότητες δεν πρέπει να αδικούνται έναντι της πλειονότητας. Αν με το ίδιο σκεπτικό οι νεκρόφιλοι και οι αιμομίκτες ζητήσουν (όπως ήδη ζητούν κάποιοι στη Σουηδία) ανάλογα δικαιώματα από την πολιτεία, για ποιόν λόγο να τους τα αρνηθεί εκείνη, εφόσον τα έχει παραχωρήσει στους άλλους; Αν είναι συνεπής στη γραμμή που ακολουθεί, θα πρέπει να τους τα δώσει.
Όλα αυτά φυσικά απορρέουν από την παραθεώρηση της διάκρισης μεταξύ του «κατά φύσιν» και του «παρά φύσιν». Μόνο με βάση αυτή τη διάκριση θα μπορούσε αιτιολογημένα η πολιτεία να αποκλείσει τη νομιμοποίηση της νεκροφιλίας και της αιμομιξίας, υπό την προϋπόθεση ασφαλώς ότι θα την είχε αποκλείσει γενικά για οποιαδήποτε σεξουαλική παρέκκλιση, ανεξάρτητα από το πόσο συνηθισμένη είναι η κατά πόσο θεωρείται μικρή η μεγάλη.
Στην εποχή μας βέβαια γίνεται μεγάλη προπαγάνδα για την άμβλυνση της διαφοράς του «παρά φύσιν» από το «κατά φύσιν», ωστόσο το τι είναι φυσιολογικό και τι όχι δεν το ορίζει κατ᾽ ουσία μία νομοθετική πλειοψηφία, αλλά οι ίδιοι οι νόμοι της φύσης. Από τη στιγμή όμως που παραθεωρείται αυτή η διάκριση δεν υπάρχει ένα ασφαλές κριτήριο για το ποιά σεξουαλική συμπεριφορά πρέπει να νομιμοποιείται και ποιά όχι. Κατά συνέπεια, εφόσον έχει νομιμοποιηθεί μία παρεκκλίνουσα σεξουαλική συμπεριφορά, δεν δικαιολογείται να μη συμβεί το ίδιο και με άλλες.
Το τι θα μπορούσε ωστόσο να συμβεί σε μία κοινωνία, στην οποία θα νομιμοποιούνταν όλες η σχεδόν όλες οι σεξουαλικές διαστροφές είναι ίσως περιττό να περιγραφεί εδώ. Ενδεικτικά θα λέγαμε ότι, αν οι υποστηρικτές της ομοφυλοφιλίας χαρακτηρίζουν σήμερα «ομοφοβικούς» όσους την αποδοκιμάζουν, τι θα εμποδίσει αύριο να ονομάζεται «αιμομικτοφοβικός» όποιος καταφέρεται εναντίον της αιμομιξίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε κάποιο σχόλιο με αφορμή την εν λόγω είδηση;
Αυτά όμως δεν φαίνεται να τα σκέφτηκαν όσοι ελαφρά τη καρδία ψήφισαν (σε Ελλάδα και εξωτερικό) υπέρ της νομιμοποίησης της ομοφυλοφιλίας για λόγους ψηφοθηρίας η οποιασδήποτε άλλης χρησιμοθηρίας. Άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου και «ενός κακού μύρια έπονται»…
Η αποτροπή των κακών που έπονται θα μπορούσε να επιτευχθεί όχι με την επιλεκτική νομιμοποίηση της μιας η της άλλης σεξουαλικής παρέκκλισης, κάτι που δημιουργεί θέμα μεροληψίας, άνισης μεταχείρισης και αδικαιολόγητων διακρίσεων, αλλά με την άρση της νομιμοποίησης της ομοφυλοφιλίας, η οποιασδήποτε άλλης σεξουαλικής παρέκκλισης έχει κατά τον ένα η τον άλλο τρόπο νομιμοποιηθεί, και τη μη νομιμοποίηση όλων γενικά των σεξουαλικών διαστροφών. Η διατήρηση έστω και μιας εξαίρεσης καθιστά την έλευση των «μυρίων» κακών αναπόφευκτη.