Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜΗ  ΓΥΝΑΙΚΑ  ΣΤΟ  ΙΣΛΑΜ
 Στο Χριστιανισμό υπάρχει ισότητα των δύο φύλων, στο Ισλάμ κατωτερότητα της γυναίκας. Αυτό φαίνεται από:
α)Στό Ἰσλάμ ἡ γυναίκα πού μοιχεύει τιμωρεῖται μέ θάνατο μέσῳ λιθοβολισμοῦ, ή απαγχονισμού ἤ μέ κάποια ἄλλη σκληρή τιμωρία, ἐνῶ ὁ ἄντρας μένει ἀτιμώρητος ἐάν εἶναι Μουσουλμάνος. Στήν Ὀρθοδοξία ἡ μοιχεία ἀποτελεῖ ἠθικό ὄνειδος τόσο γιά τόν ἄνδρα ὅσο καί γιά τή γυναίκα.
β)Το διαζύγιο εύκολο στο Μουσουλμάνο, δύσκολο στη γυναίκα.
γ)Ο Μωαμεθανός μπορεί να έχει σύζυγο Χριστιανή ή Εβραία, στη γυναίκα είναι ανεπίτρεπτο. Στην Ορθοδοξία δεν επιτρέπεται ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα να λάβει σύζυγο όχι μόνο αλλόθρησκο αλλά ούτε και ετερόδοξο.
δ) Οἱ γυναῖκες στήν ἰσλαμική κοινωνία θεωροῦνται κατώτερα ὄντα. Στό Κοράνιο ὑπογραμμίζεται ἡ ὑπεροχή τοῦ ἄνδρα σέ σχέση μέ τή γυναίκα: «Οἱ ἄνδρες εἶναι ἀνώτεροι τῶν γυναικῶν ἕνεκα τῆς ἰδιότητος δι’ ἧς ὁ Θεός ὕψωσε τούς μέν ἐπί τῶν δέ, καί διότι οἱ ἄνδρες προικίζουσι τάς γυναῖκας ἐκ τοῦ πλούτου αὐτῶν. Αἱ ἐνάρετοι γυναῖκες εἶναι εὐπειθεῖς καί ὑπήκοοι, τηροῦσι μετά προσοχῆς, κατά τήν ἀπουσίαν τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν, ὅ,τι ὁ Θεός διέταξε νά τηρεῖται ἀνέπαφον. Ὀνειδίζετε ἐκείνας, ὧν τήν ἀπείθειαν πτοεῖσθε· θέλετε ὁρίσει εἰς αὐτάς χωριστήν κοίτην, ἔστε πρός αὐτάς εὐμενεῖς».
Ε) Οι γυναίκες υπάρχουν μαζικά στην Κόλαση:«Ὦ, γυναῖκες, θά πρέπει νά κάνετε ἐλεημοσύνες καί νά ζητᾶτε πολλές φορές τήν συγχώρηση, ἐπειδή σᾶς εἶδα μαζικά ἀνάμεσα στούς κατοίκους τῆς Κόλασης».
στ) Δεν έχουν λογική:Πάνω σ’ αὐτό παρατήρησε ὁ Ἅγιος Προφήτης: «Καταριέστε πολύ, καί εἶστε ἀγνώμονες στούς συζύγους σας. Κανέναν ἄλλο δέν ἔχω δεῖ, πού νά τοῦ λείπει ἡ κοινή λογική καί νά χωλαίνει στήν πίστη». ... «Ἡ ἔλλειψη κοινῆς λογικῆς (κρίνεται ἐπαρκῶς ἀπό τό γεγονός) ὅτι ἡ μαρτυρία δύο γυναικῶν ἰσοῦται μέ τή μαρτυρία ἑνός ἀνδρός. Αὐτό εἶναι μία ἀπόδειξη τῆς ἔλλειψης στίς γυναῖκες κοινῆς λογικῆς.(Πρβλ. Sahih Muslim, Abdul HamidSiddiqi, μτφρ., ἀρ. 142.)
Στο Χριστιανισμό μέ βάση τή Βίβλο, ὁ Θεός ἔπλασε τή γυναίκα ἀπό τό πλευρό τοῦ Ἀδάμ γιά νά εἶναι ἰσότιμη μέ ἐκεῖνον, βοηθός καί συνοδοιπόρος του στόν ἀγώνα γιά τήν ἀπόκτηση τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ὁ Χριστός ἐξύψωσε τή θέση τῆς γυναίκας. Δίδασκε ὅτι τά δύο φύλα εἶναι ἰσότιμα, «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ». Ὁ γάμος εἶναι ἕνας ἱερός θεσμός ἀνάμεσα σέ μία γυναίκα καί ἕναν ἄνδρα γιά τή Χριστιανική ὀρθόδοξη διδασκαλία. Ἡ μοιχεία σέ ἕναν ὀρθόδοξο γάμο εἶναι καταδικαστέα τόσο γιά τόν ἄνδρα ὅσο καί γιά τή γυναίκα καί ἀποτελεῖ κολάσιμο ἁμάρτημα γιά ὅποιον ἀπό τούς δύο τή διαπράξει. Καί τά δύο φύλα ἔχουν τίς ἴδιες δυνατότητες σωτηρίας καὶ ἁγιασμοῦ, ἐφ’ ὅσον μάλιστα τὀ ἱερότερο ἀνθρώπινο πρόσωπο γιά τήν Ἐκκλησία εἶναι γυναίκα, «τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ καί ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ».
ζ) Η αποδοχή της πολυγαμίας στο Ισλάμ:Μέ βάση τό Κοράνιο δέν θεσπίζεται ἡ μονογαμία ἀνάμεσα σέ ἕναν ἄνδρα καί μία γυναίκα. Καθοσιώνεται ἡ πολυγαμία τοῦ ἄνδρα: «Ἐάν φοβῆσθε μήπως ἀδικήσητε τά ὀρφανά, μή λαμβάνετε συζύγους, ἤ δύο, τρεῖς ἤ καί τεσσάρας ἐκ τῶν γυναικῶν τῆς ἀρεσκείας ὑμῶν. Ἐάν εἰσέτι φοβῆσθε μή ἀδικήσητε αὐτά, μή νυμφευθῆτε ἤ μίαν μόνην, ἤ ὅ,τι προμηθευθεῖ ἡ δεξιά ὑμῶν». Ὁ μόνος ὅρος πού ὑπάρχει γιά τήν πολυγαμία εἶναι ἡ τήρηση ἰσότητας μεταξύ τῶν συζύγων ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἄνδρα καί νά νυμφεύεται μόνον ὅσες μπορεῖ νά θρέψει. Παράλληλα μέ τίς νόμιμες συζύγους ὁ Μουσουλμάνος μπορεῖ νά ἔχει ἀπεριόριστο ἀριθμό παλλακίδων: «Δέν ἐπιτρέπεται ὑμῖν νά λαμβάνητε σύζυγον ἐκ τῶν ἐλευθέρων ὑπάνδρων γυναικών, ἐκτός ἄν κατακτήσητε αὐτάς διά τῆς δεξιᾶς ὑμῶν (δηλ. δούλη ἀπό πόλεμο ἤ ἀγορά). Αὐτός εἶναι ὁ ἐφ’ ὑμῶν νόμος τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις ἐπιτρέπεται ὑμῖν νά λαμβάνητε συζύγους διά τοῦ ἀργυρίου ὑμῶν ἄς θά μεταχειρίζησθε εὐπρεπῶς» (Πρβλ.Κοράνιο, Αἱ Γυναῖκες, 4, 28.)
Ἡ δούλη γυναίκα γίνεται παλλακίδα καί βρίσκεται στήν ἀπόλυτη διάθεση τοῦ κυρίου της χωρίς νά ὑπάρχει κανένας σεβασμός γιά τήν προσωπικότητά της. Ἀντίθετα στό Χριστιανισμό ἡ γυναίκα, ἀκόμα καί ὡς αἰχμάλωτη εἶναι ἕνα ὄν μέ προσωπικότητα πού μέ βάση τή διδασκαλία τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας εἶναι ἀπόλυτα σεβαστή.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ… ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΟΡΙΔΕΚΤΟΜΕΣ, (βίντεο)
9 Μαρ. 2016
κυρια εικονα


Όταν κάποιοι από εμάς κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου γιορτάζουν την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας με αγαπητικές εκδηλώσεις και λουλούδια, οι μουσουλμάνοι συνεχίζουν τα βάναυσα θρησκευτικά έθιμά τους απέναντι στις γυναίκες.
Ένα από αυτά τα έθιμα είναι και ο λεγόμενος ακρωτηριασμός δηλαδή η κλειτοριδεκτομή, ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων, (α.γ.γ.ο) όπου σε καθημερινή βάση γυναίκες νεαρής ηλικίας δέχονται επεμβάσεις σχισίματος των γυναικείων οργάνων τους. Εκτός από τον αβάστακτο πόνο που έχουν να υπομείνουν οι γυναίκες αυτές, δημιουργούνται μόνιμες και μη αναστρέψιμες βλάβες.
Αμερικανοί ιατροί προσπάθησαν να βρουν μια μέση οδό για να μην θίξουν αυτή την μουσουλμανική παράδοση ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων. Ο Αμερικανικός Παιδιατρικός Σύνδεσμος προβληματιζόταν επί πολλά χρόνια γι αυτό το έθιμο και τελικά το απέρριψε. Τώρα όμως δύο Αμερικανοί μη μουσουλμάνοι γυναικολόγοι πιστεύουν ότι οι Δυτικές χώρες πρέπει νομικά να επιτρέπουν τις κοινότητες μουσουλμάνων μεταναστών να κάνουν μια μικρή εγκοπή με το νυστέρι στους κόλπους των κοριτσιών ως εναλλακτική λύση αντί του πλήρως ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων (α.γ.γ.ο).

Ένας τέτοιος συμβιβασμός μπορεί κάλλιστα να επιτρέψει ομάδες ανθρώπων να τιμούν πολιτισμικές ή θρησκευτικές επιταγές τους ενώ ταυτόχρονα «σώζει» υποτίθεται, (???), εκατομμύρια κορίτσια στον κόσμο από επεμβατικές και παραμορφωτικές πρακτικές ακρωτηριασμού οι οποίες εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όπως δήλωσαν οι δύο γιατροί στην εφημερίδα Ιατρικής Ηθικής.
«Δεν υποστηρίζουμε ότι οποιοδήποτε εγχείρημα στα γυναικεία γεννητικά όργανα είναι επιθυμητό. Περισσότερο συμφωνούμε ότι ορισμένες επεμβάσεις οφείλουν να είναι αποδεκτές από φιλελεύθερες κοινωνίες οι οποίες έχουν θέσει εκτός νόμου τέτοιες πρακτικές, αλλά φιλοξενούν μουσουλμάνους μετανάστες των οποίων αποτελούν μέρος του πολιτισμού τους!!!», δήλωσε η Kavita Arora, γιατρός στο πανεπιστήμιο του Κλήβελαντ και ο ιατρός Allan Jacobs, σε πανεπιστήμιο στην Νέα Υόρκη.
φοτο2

Η Arora και ο Jacobs συνειδητοποίησαν όμως ότι με μια ενιαία προσέγγιση για όλους δεν λαμβάνονταν υπόψη το γεγονός ότι πολλοί θεωρούσαν αυτή τη διαδικασία ως ένα μέσο επίτευξης «ηθικής» ή «τελετουργικής αγνότητας» για το παιδί τους. Το σχίσιμο του κόλπου θεωρείται ευρέως ως τρόπος μείωσης της λίμπιντο με στόχο σε ορισμένους πολιτισμούς να κρατήσει μια γυναίκα αγνή.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας, περίπου τρία εκατομμύρια κορίτσια πέφτουν θύματα ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην ούρηση, κύστεις, διάφορες μολύνσεις, υπογονιμότητα και επιπλοκές στην γέννηση.
φοτο3

Προς ένα συμβιβασμό για το θέμα αυτό οι δύο γιατροί πρότειναν δύο υποκατηγορίες γεννητικού ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων : Η πρώτη κατηγορία συνεπάγεται επεμβάσεις χωρίς μακροχρόνια αποτελέσματα στην εμφάνιση ή λειτουργία των γεννητικών οργάνων, όπως θα είναι μια μικρή σχισμή στο δέρμα. Από την άλλη οι διαδικασίες στη δεύτερη κατηγορία μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση, αλλά όχι την δυνατότητα αναπαραγωγής ή την σεξουαλική απόλαυση, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι δύο γιατροί. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει το σχίσιμο του καλύμματος ή της αναδίπλωσης του δέρματος το οποίο καλύπτει την κλειτορίδα. Η τρίτη και η τέταρτη κατηγορία α.γ.γ.ο αποκλείστηκαν από τους γιατρούς καθώς δεν τις θεωρούν ασφαλείς.

Παρόλα αυτά δεν είναι ξεκάθαρο αν η αλλοίωση αυτού του εθίμου με προσφορά εναλλακτικών λύσεων θα γίνει δεκτή από μουσουλμανικές κοινότητες οι οποίες πραγματοποιούν α.γ.γ.ο.
Ο Brian Earp, ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιοηθικής Έρευνας, ανέφερε πως οι δύο αυτοί γιατροί υπέπεσαν σε σφάλμα χρησιμοποιώντας την ανδρική περιτομή ως κριτήριο αξιολόγησης. «Τελικώς, συνιστώ ότι τα παιδιά ανεξαρτήτου φύλου θα πρέπει να είναι ελεύθερα από τέτοιες πρακτικές που θέλουν τα υγιέστερα μέρη των πιο ιδιαίτερων οργάνων τους να αφαιρούνται ή να καταστρέφονται, πριν είναι σε θέση να καταλάβουν τι διακυβεύεται με μια τέτοια παρέμβαση και τους βρίσκει σύμφωνους» πρόσθεσε σε ένα σχόλιο του.
φοτο5

Τον προηγούμενο μήνα ήδη, τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι τουλάχιστον 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες μέχρι σήμερα έχουν υποστεί α.γ.γ.ο, εκ των οποίων τα 44 εκατομμύρια ήταν 14 χρονών και νεώτερες.
Στις 30 χώρες όπου ΑΥΤΉ η πρακτική είναι πιο διαδεδομένη, η πλειοψηφία των γυναικών υπέστη αυτή τη διαδικασία πριν καν φτάσουν στην ηλικία των πέντε, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.
Όπως βλέπουμε οι δυτικές φιλοισλαμικές και φιλοπολιτισμικές κυβερνήσεις δεν διστάζουν να υποκύψουν σε οποιοδήποτε αίτημα από τον μουσουλμανικό πληθυσμό ακόμη και αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με νόμους οι οποίοι προστατεύουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτό το αισχρό έθιμο της κλειτοριδεκτομής.
Μάλιστα το παρουσιάζουν σαν… πράξη φιλανθρωπίας προς τους «ταλαίπωρους μετανάστες», για να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε οικείο για αυτούς περιβάλλον, με τις ψευτοδακρύβρεχτες εικόνες από τα ΜΜΕ. Έτσι νομιμοποιούν σκανδαλωδώς αυτό το βάρβαρο έθιμο

www.nikosxeiladakis.gr

ΣΤΗΝ Σ. ΑΡΑΒΙΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ… ΤΡΩΝΕ ΔΗΜΟΣΙΑ


Μια χαρακτηριστική φωτογραφία που δημοσιεύτηκε και στον τουρκικό τύπο, δείχνει σε πιο καθεστώς βρίσκεται ακόμα και σήμερα η γυναίκα στην  Σαουδική Αραβία.
Η εικόνα δείχνει ένα ζευγάρι που γευματίζει σε ένα γνωστό εστιατόριο. Η σύζυγος του άντρα επειδή δεν επιτρέπεται να είναι σε κοινή θέα, καλύπτεται από… ένα εδικό παραβάν και όλα αυτά σε ενα δημόσιο εστιατόριο.

18 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΙ ΝΥΦΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

Θαυμάστε και στο Λίβανο τα παλληκάρια της Χαμάς!!! Πιστότατοι καθ’ όλα στο Μωάμεθ που παντρεύτηκε εξάχρονη.

FOTO10

 18 Απρ. 2016

Το μεγάλο σκάνδαλο της σημερινής ισλαμικής Τουρκίας του Ερντογάν, έχει αναγάγει την παιδική πορνεία και επίσημα σε γαμήλια παιδεραστία, με τον ισλαμικό γάμο συχνά υπερήλικων με μικρά ανήλικα κοριτσάκια.
Σύμφωνα με επίσημη αναφορά του Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας, στα 13 χρόνια της διακυβέρνησης του Ισλαμιστή Ερντογάν έχει αυξηθεί κατακόρυφα η παιδική πορνεία ενώ χτύπησαν κόκκινο οι γάμοι με ανήλικα παιδιά. Όπως αναφέρεται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ενώ τα ανεπίσημα ανεβάζουν πιο ψηλά τους αριθμούς της ντροπής, σήμερα στην Τουρκία υπάρχουν 18 χιλιάδες 36 ανήλικες νύφες, δηλαδή μικρά κοριτσάκια που έχουν παντρευτεί κατά πολύ μεγαλύτερους σε ηλικία συζύγους.
Εκτός όμως από το σκάνδαλο των μικρών κοριτσιών που οδηγήθηκαν σε γάμο, η πορνεία στην Τουρκιά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά …790%, η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών κατά 434%, οι βιασμοί γυναικών κατά 449%. Ειδικά την τελευταία χρονιά 11 χιλιάδες 95 ανήλικα παιδιά έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά και όλα αυτά με επίσημα στοιχεία καθώς τα πραγματικά περιστατικά είναι πολύ περισσότερα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου