Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Τα θέματα των εξετάσεων της Α΄Λυκείου στα Θρησκευτικά σύμφωνα με την 30631/Γ2 της 04/03/14 εγκλ. του Υπουργ.Παιδείας για τον Ιούνιο 2014
Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα «Θρησκευτικά» περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:
α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.
Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25).
Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.
β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές.
Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα. Συγκεκριμένα: το πρώτο θέμα από την πρώτη ομάδα και το πρώτο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από την τράπεζα θεμάτων. Το δεύτερο θέμα από την πρώτη ομάδα και το δεύτερο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης.

Παρατηρήσεις και επισημάνσεις για τα θέματα των Θρησκευτικών,  περιόδου Ιουνίου 2013

       Τα περισσότερα θέματα  πληρούσαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, αλλά μερικά παρουσίαζαν  τυπικές και ουσιαστικές παρατυπίες-παραλήψεις όπως:
      1. Όλα τα θέματα σε Λύκειο, να είναι ανοικτού τύπου –ανάπτυξης και κανένα κλειστού τύπου (σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, διάταξης, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού κ.λ.π.), ενώ και τα δύο είδη είναι απαραίτητα και επιδιώκουν  διαφορετικούς στόχους.
      2. Κανένα θέμα στη Β΄ Λυκείου από τις άλλες θρησκείες, που αποτελεί σημαντικό μέρος της ύλης, που σημαίνει ότι δεν διδάχθηκε ή υποτιμήθηκε η σημασία του.
      3. Καμία ερώτηση κλειστού τύπου σε θέματα Γυμνασίου, ενώ πρέπει να εξοικειώνονται και με αυτού του τύπου τα θέματα.
      4. Μεγάλα θέματα για την απάντηση των οποίων δεν επαρκούσε το δίωρο, ενώ σε άλλα σχολεία πολύ μικρά, που για την απάντηση αρκούσαν 15 λεπτά.
      5. Τα θέματα σε μερικά σχολεία δεν ήταν συμμετρικά, ενώ έπαιρναν την ίδια βαθμολογία. Άλλα χρειαζόταν μεγάλη απάντηση και άλλα πολύ μικρή.
       6. Τα θέματα δεν ήταν ισομερώς κατανεμημένα σ’ όλη την ύλη. Πολλές ερωτήσεις από το ίδιο κεφάλαιο ενώ από άλλα καμία.
       7. Η διατύπωση κάποιων θεμάτων δεν ήταν σύντομη, σαφής και περιεκτική, αλλά μεγάλης έκτασης με πλατειασμούς και ασάφειες που δυσχέραινε την κατανόησή της από τους μαθητές.
   8. Κάποια θέματα περιείχαν πολλά υποερωτήματα σε μία πρόταση χωρίς να διακρίνεται με σαφήνεια το ένα από το άλλο.
     9. Υπήρχαν θέματα που αφορούσαν λεπτομέρειες της ύλης και όχι τα σημαντικά και ουσιώδη, που  να είναι χρήσιμα, σύγχρονα, ενδιαφέροντα.
   10. Πολλά θέματα ήθελαν αποστήθιση, και απουσίαζαν οι ερωτήσεις που καλλιεργούν την κριτική και δημιουργική σκέψη, τις συγκρίσεις και τα συμπεράσματα.
     11. Σε θέματα Λυκείου, υπήρχε μόνο μία ερώτηση ανάπτυξης, ενώ παίρνει το 50% της βαθμολογίας και σε άλλα 4 ερωτήσεις ανάπτυξης, που αποτελεί υπερβολή.
    12. Τα θέματα κάποιων σχολείων δεν ήταν διαβαθμισμένης βαρύτητας. Απουσίαζαν συχνά τα πολύ εύκολα για να ενθαρρυνθούν οι αδύνατοι μαθητές ή τα αυξημένης δυσκολίας για να καταξιωθούν οι πολύ διαβασμένοι. Υπήρχαν σχολεία με όλα τα θέματα πολύ εύκολα και άλλα με όλα τα θέματα πολύ δύσκολα.
                 Ο   ΣΧΟΛΙΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΛΟΓΩΝ         ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                                                            

                              ΕΥΤΥΧΙΟΣ  Σ.  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου