Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

οδηγίες για τα θέματα εξετάσεων


           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τρίπολη 23/05/2014
Αριθμ. Πρωτ.:  

Προς: Τις σχ. μονάδες Δ/θμίας εκ/σης: Αρκαδίας – Λακωνίας – Μεσσηνίας – Ηλείας - Ζακύνθου.

 
Κοιν.:Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε: Περ. Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας -Ιονίων νήσων.

   
   ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Δ.Ε.
ΓΡ.ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Σχολ. Σύμβουλος Θεολόγων
 Καλογεράκης Ευτύχιος
Τηλ.:6977 695654 e-Mail: ekaloger@sch.gr
Ιστότοπος: Google-Κριτική Θεολογία
Πληροφορίες: κ.Ρέππα Ε.           
Τηλ.:      2710 233 312
Fax:        2710 230 268

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τα θέματα των εξετάσεων.
Κύριοι-ες Θεολόγοι καθηγητές-ες.
     Με βάση τις παρατηρήσεις στα θέματα του Ιουνίου του 2013 και τα νέα δεδομένα, σας υπενθυμίζουμε, για την ποιοτική βελτίωση των θεμάτων, τις βασικές παραμέτρους που χρειάζεται να τα διακρίνουν.   

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Προσοχή στο χρόνο. Όχι μεγάλης απάντησης θέματα, ούτε πολύ μικρά. Ούτε άλλα μικρά και άλλα μεγάλα. Συμμετρικά. Υπάρχουν μαθητές που δεν είναι γρήγοροι στο γράψιμο, που έχουν μη διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες. Ο χρόνος απάντησης, είναι προσαρμοσμένος στο χρόνο των αδύνατων μαθητών και όχι των άριστων. Καλύτερα να έχουν επάρκεια χρόνου, παρά να μη φθάσει ο χρόνος.
 2. Όχι μεγάλες ή δυσνόητες ερωτήσεις με πλατειασμούς, που χάνεται το ζητούμενο και δυσχεραίνουν την κατανόησή τους από τους μαθητές. Σύντομες, απλές, σαφείς και περιεκτικές. Όχι θέματα με πολλά υποερωτήματα σε μία πρόταση, χωρίς να διακρίνεται με σαφήνεια το ένα από το άλλο.
3. Όχι ερωτήσεις που αφορούν λεπτομέρειες και επουσιώδη στοιχεία, ούτε ερωτήσεις από υποσημειώσεις ή εκτός ύλης.
4. Όχι πολλές ερωτήσεις από το ίδιο κεφάλαιο. Τα θέματα να καλύπτουν, ει δυνατόν, όλα τα κεφάλαια.
5. Οι ερωτήσεις να αναφέρονται κυρίως σε θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές, που είναι επίκαιρα και σύγχρονα, που τους χρειάζεται να τα γνωρίζουν, που τους είναι χρήσιμα.
6. Δεν  ζητάμε αποστήθιση της απάντησης, με τις λέξεις του βιβλίου. Σωστή και η απάντηση όταν αποδίδει την ουσία με δικά του λόγια και τρόπο.
7. Τα θέματα να καλλιεργούν την κριτική και δημιουργική σκέψη, να περιέχουν κατά το δυνατόν και συγκρίσεις, αξιολογήσεις, συσχετίσεις, κοινά σημεία, διαφορές. Να μην έχουν ερωτήσεις παγίδες.
8. Τα θέματα να είναι διαβαθμισμένης βαρύτητας. Απλά και σύνθετα, εύκολα και δυσκολότερα. Όταν όλοι γράφουν άριστα ή όλοι πολύ χαμηλή βαθμολογία, κατά κανόνα σημαίνει ότι οι ερωτήσεις δεν ήταν προσεγμένες. Τα θέματα είναι ανάλογα του επιπέδου και των δυνατοτήτων του σχολείου και των μαθητών.
 9. Για αξιολόγηση βάθους γνώσης, τρόπου  σκέψης και έκφρασης, κριτικής και δημιουργικής σκέψης, κατάλληλες οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις-ανάπτυξης. Για έλεγχο γνώσης πολλής ύλης, κατάλληλες οι κλειστού τύπου.

Β. ΛΥΚΕΙΟ
Τα θέματα των εξετάσεων της Α΄Λυκείου στα Θρησκευτικά σύμφωνα με την 30631/Γ2 της 04/03/14 εγκλ. του Υπουργ.Παιδείας και το ΦΕΚ 110/07-05-14, για τον Ιούνιο 2014 θα τηρούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Για την Α΄Λυκείου:  «Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα «Θρησκευτικά» περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:
α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.
Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25)».(αντιστοίχισης,σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, διάταξης, συμπλήρωσης κενού).
«Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.
β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές.
Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα. Συγκεκριμένα: το πρώτο θέμα από την πρώτη ομάδα και το πρώτο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από την τράπεζα θεμάτων. Το δεύτερο θέμα από την πρώτη ομάδα», δηλαδή οι δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης «και το δεύτερο θέμα από τη δεύτερη ομάδα», δηλαδή το δεύτερο θέμα ανάπτυξης, «ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης».
   Για να μην συμπέσουν τα θέματα τα δικά σας, με αυτά της τράπεζας θεμάτων, θα έχετε προετοιμάσει, αρκετά θέματα σύντομης απάντησης και ανάπτυξης, ούτως ώστε να μη συμπέσουν ερωτήσεις από τα κλειστού τύπου θέματα και το θέμα ανάπτυξης της τράπεζας, με τα θέματα τα δικά σας. Αν π.χ. στις ερωτήσεις κλειστού τύπου της τράπεζας, υπάρχει ερώτηση για μία Θεομητορική εορτή εσείς μπορείτε να έχετε ερώτηση για μία άλλη θεομητορική εορτή, ή για άλλο θέμα που αφορά τη Θεοτόκο, όχι για την ίδια ερώτηση της τράπεζας. Από το ίδιο κεφάλαιο μπορείτε να έχετε άλλη ερώτηση.
   Σύμφωνα με την 4703/07-05-2014 απόφαση του ΙΕΠ, «Εξαιρετικά και μόνο για το διδακτικό έτος 2013-2014, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι θέμα ή θέματα που κληρώθηκαν δεν είχαν διδαχθεί στο συγκεκριμένο σχολείο για απόλυτα αιτιολογημένους λόγους, είναι δυνατή  και δεύτερη κλήρωση θεμάτων (με εξαίρεση τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών, της Ελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας) υπό την προϋπόθεση ότι έχει συνταχθεί προηγουμένως σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι που δικαιολογούν τη δεύτερη αυτή κλήρωση. Η αιτιολόγηση που περιλαμβάνεται στο πρακτικό συμπληρώνεται στο σχετικό πεδίο που θα υπάρχει στο σύστημα κληρώσεων κατά τη διαδικασία 2ης κλήρωσης. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού διαβιβάζεται αυθημερόν ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. Οι διδάσκοντες στην περίπτωση και δεύτερης ως άνω κλήρωσης έχουν τη δυνατότητα να δώσουν για εξέταση στους μαθητές τους τα θέματα της δεύτερης κλήρωσης ή ένα θέμα από την πρώτη και ένα από τη δεύτερη κλήρωση.
   Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στο επίπεδο της Διεύθυνσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.
   Σε περίπτωση αναβολής προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών που για λόγους  ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης για την οποία ενημερώνεται το Ι.Ε.Π. και ο Διόφαντος».
     2. «Στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Ημερησίου και Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου τα Θρησκευτικά εξετάζονται με ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες:
α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη και την κατανόησή τους, (δηλαδή οι κλειστού-αντικειμενικού τύπου που μπορεί να είναι έως πέντε και οι σύντομης απάντησης έως δύο).
β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο ερωτήσεις που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτική ικανότητα από μέρους των μαθητών. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς».
      Στο Λύκειο, ως γνωστόν απαντούν σ’ όλα τα θέματα.
Δεν επιτρέπεται στο Λύκειο να είναι:
Ι. Όλα τα θέματα  ανάπτυξης.
ΙΙ. Όλα τα θέματα κλειστού τύπου.
 ΙΙΙ. Στη β΄ομάδα να υπάρχουν θέματα κλειστού τύπου.
 IV. Στην α΄ομάδα να υπάρχει θέμα ανάπτυξης.
V. Να υπάρχουν περισσότερα από δύο θέματα ανάπτυξης στη β΄ομάδα.
VI. Να υπάρχουν περισσότερα από πέντε θέματα κλειστού τύπου στην α΄ομάδα.

     Γ.   ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1.Στο Γυμνάσιο μπορούμε να έχουμε μέχρι τρία θέματα κλειστού-αντικειμενικού τύπου.Τα υπόλοιπα είναι ανάπτυξης.Όχι όλα κλειστού μόνο τύπου, ή μόνο ανάπτυξης.
 2. Στο Γυμνάσιο βάζουμε εννέα θέματα και απαντούν στα έξι. Ούτε σε όλα, ούτε σε λιγότερα από έξι.
      Στον ιστότοπο μας: «Google-Κριτική Θεολογία», έχουμε καταχωρίσει θέματα, απ’ όλες τις τάξεις Γυμνασίου-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ,  για βοήθεια, έμπνευση, αναστοχασμό, προβληματισμό, σύγκριση και ανατροφοδότησή σας.
    Καταλήγοντας σας υπενθυμίζω ότι είμαι στη διάθεσή σας σε κάθε δυσκολία. Δεν χρειάζεται άγχος παρά μόνο προσοχή και υπευθυνότητα, σύμφωνα με όσα αναλύσαμε στις επιμορφώσεις.               Εύχομαι καλή δύναμη και ευχάριστες διακοπές μετά από μια τόσο κοπιαστική χρονιά.

                     Ο   ΣΧ.   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΛΟΓΩΝ    
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ
                                                            
                     ΕΥΤΥΧΙΟΣ  Σ.  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου