Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Μετατάξεις Καθηγητών Θεολόγων σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων


ΦΕΚ 223/7-10-2014 ΆΡΘΡΟ 24.

Μετατάξεις Θεολόγων (ΠΕ01)
σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων
Εκπαιδευτικοί του κλάδου των Θεολόγων (ΠΕ01) δύ−
νανται να μεταταγούν σε υφιστάμενες κενές οργανι−
κές θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας
της Ελλάδος, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας
της Ελλάδος, του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας
της Ελλάδος, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας
της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδε−
κανήσου, με ταυτόχρονη κατάργηση των οργανικών
θέσεων που κατέχουν. Η μετάταξη πραγματοποιείται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, κατόπιν αίτησης
του εκπαιδευτικού, γνώμης του ΚΥΣΔΕ (εάν ανήκει στη
Γενική Εκπαίδευση) ή του ΥΣΔΕΕ (εάν ανήκει στην Εκ−
κλησιαστική Εκπαίδευση) και της σύμφωνης γνώμης της
ενδιαφερομένης εκκλησιαστικής αρχής, με ταυτόχρονη
μεταφορά της αντίστοιχης πίστωσης. Στην περίπτωση
κατά την οποία δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις,
οι ως άνω μετατάξεις διενεργούνται με μεταφορά της
θέσης, που κατέχουν οι μετατασσόμενοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου