Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΦΕΚ Τεύχος Α’ 211/11.11.2016

Διαδικασία αξιολόγησης
1. Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή
ορίζεται ως εξής:
Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά
τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρα-
κάτω κριτήρια:
α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή
διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που
δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην
τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην
εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την
οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις,
την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες
επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες,
την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.,
β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της
καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο
σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή
ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες
δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,
ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).
Β. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές
είναι:
α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαί-
ωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για
την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές
ώρες ή
β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που
διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.
Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α' διενεργείται μόνο μια
ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου
τετραμήνου. Στα μαθήματα της Ομάδας Β' διενεργείται
μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώ-
του τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου
τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων
μάθημα της δεύτερης ομάδας δύναται να επιλέξει, αντί
της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο
τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής
δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές
του τμήματος ή των τμημάτων. Στα μαθήματα της τρίτης
ομάδας δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.
Δ. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται
με τον παρακάτω περιορισμό:
Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή
δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μάθημα την ημέρα και μέχρι
σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα. Για τον
σωστό προγραμματισμό αυτών των γραπτών δοκιμα-
σιών, οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν έγκαιρα, σε ειδικό
τετράδιο, την ημέρα που προτίθενται να διενεργήσουν
ωριαία γραπτή δοκιμασία σε κάποιο τμήμα, για να ενη-
μερώσουν τους συναδέλφους τους.
Ε. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποι-
ούνται με τους εξής περιορισμούς:
α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε
τετράμηνο,
β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά,
γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγού-
μενο μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να
απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.
Άρθρο 4
Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων -
Κοινοποίηση της βαθμολογίας τετραμήνου
1. Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλ-
λόγου των διδασκόντων κατά τη διάρκεια του πρώτου
μήνα των μαθημάτων οργανώνεται μία (1) συνάντηση
κηδεμόνων, με σκοπό ο Διευθυντής να τους ενημερώ-
σει για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και κάθε
εκπαιδευτικός να τους ενημερώσει για το περιεχόμενο,
τους στόχους, τον τρόπο εργασίας και τη διαδικασία της
αξιολόγησης όσον αφορά τα γνωστικά του αντικείμενα.
2. Ο Σύλλογος διδασκόντων είναι δυνατό να καλέ-
σει για ενημέρωση τους κηδεμόνες όλων ή ορισμένων
τμημάτων, όποτε κρίνει αναγκαίο κατά τη διάρκεια κάθε
τετραμήνου. Επίσης, εάν ο εκπαιδευτικός το κρίνει ανα-
γκαίο, μπορεί, αφού ενημερώσει τον διευθυντή, να κα-
λέσει σε συνάντηση κάποιον κηδεμόνα.
3. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και Συλλόγου
διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των
κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει
την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον ημέρα την εβδο-
μάδα να δέχεται σε μία (1) τουλάχιστον διδακτική ώρα
κατά την οποία δεν έχει μάθημα τους κηδεμόνες των
μαθητών. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με ευθύνη του
διευθυντή, ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού
έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω
των μαθητών. Ο διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία
με τον σύλλογο διδασκόντων, προκειμένου να διασφα-
λίσει την αποδοτικότερη συνεργασία με τους κηδεμόνες
των μαθητών, φροντίζει να διαμορφώνει το ωρολόγιο
πρόγραμμα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ενημέρωση των
γονέων από το σύνολο των διδασκόντων να γίνεται σε
μία ημέρα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε δύο ημέρες
της εβδομάδας.
4. Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημε-
ρώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που
έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων,
για την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπε-
ριφορά των παιδιών το

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου