Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Για έμπνευση, προβληματισμό, αναστοχασμό και ανατροφοδότηση)


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ…………. ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
ΟΝΟΜΑ: -----------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ Β΄
ΟΜΑΔΑ Α΄
Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό των όρων της στήλης Α και
δίπλα το γράμμα των όρων της στήλης Β που αντιστοιχούν. (Στη στήλη Β
περισσεύει ένας όρος).
Α Β
1 θρησκοληψία α προσκόλληση στο παρελθόν
2 προσηλυτισμός β σχολαστική τήρηση θρησκ. εντολών
3 θεοκρατία γ ελεύθερη επιλογή θρησκείας
4 πουριτανισμός δ στρατολόγηση οπαδών με δόλια μέσα
5 συντηρητισμός ε αυστηρότητα στην ηθική καθαρότητα
στ διοίκηση κράτους με θρησκ. νόμους
( 10 Μονάδες )
Α2. Να γράψετε στην κόλλα σας τους αριθμούς των παρακάτω προτάσεων
και δίπλα το χαρακτηρισμό ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ ανάλογα με το περιεχόμενό
τους :
1. Η αγάπη είναι το ιδιαίτερο γνώρισμα του Θεού στο Χριστιανισμό .
2. Ο Θεός είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη του κακού στον κόσμο.
3. Ο Ελληνισμός παρέδωσε στη χριστιανική σκέψη τη γλώσσα και τη
φιλοσοφία του.
4. Πίστη και Επιστήμη είναι μεγέθη αλληλοσυμπληρούμενα.
5. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, επειδή κατέχει την αλήθεια, πολεμάει τη
θρησκεία και τον πολιτισμό των αλλόθρησκων λαών.
6. Ο Χριστός δίδαξε ότι η αποκάλυψη του Θεού απευθύνεται μόνο στον
Ισραηλιτικό λαό.
( 12 Μονάδες )
Α3. Τι είναι το «προπατορικό αμάρτημα» ;
( 3 Μονάδες )Β1.Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τις παρακάτω προτάσεις συμπληρώνο-
ντας τα κενά με τους κατάλληλους όρους :
1. Οι παραδόσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πο-
ρείας του Βουδδισμού διαιρούνται σε δύο μεγάλους κλάδους: το ------------
------ και το --------------------- Βουδδισμό.
2. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις ανατολικές θρησκείες με σκοπό
την ένωση του ανθρώπου με το θείο στοιχείο που ενυπάρχει σ’αυτόν ονο-
μάζονται ------------------------- .
3. Μετά το θάνατο του Μωάμεθ ξεκίνησαν διαμάχες γύρω από τη διαδοχή
του, με αποτέλεσμα να χωριστεί το Ισλάμ σε δύο ομάδες : τους -------------
-------- και τους ----------------------- .
4. Η παγκόσμια τάξη, η οποία διακρίνεται στη δομή και λειτουργία του
κόσμου , αλλά και στη δομή και λειτουργία της κοινωνίας στον Ινδουισμό
ονομάζεται --------------------
( 8 Μονάδες )
Β2. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό των προτάσεων και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση α ή β ή γ.
1. Στα αφρικανικά θρησκεύματα οι ιεροδιάμεσοι θεωρείται ότι:
α. επικοινωνούν με το δημιουργό θεό
β. επικοινωνούν με τα πνεύματα
γ. επικοινωνούν μόνο με τον κόσμο των προγονικών πνευμάτων
2. Το κυριότερο κείμενο του Χιναγυάνα Βουδδισμού είναι:
α. οι Ουπανισάδες
β. το Ταλμούδ
γ. ο Κανόνας Πάλι
3. Στο Χιναγυάνα Βουδδισμό αυτοί που μπορούν να φτάσουν στη Νιρβάνα
είναι: α. μόνον οι μοναχοί
β. οι μοναχοί και οι πιστοί λαϊκοί
γ. οι μοναχοί και οι μοναχές
( 9 Μονάδες )
Β3. Να εξηγήσετε τους παρακάτω όρους του Ισλάμ : Εγίρα, Κοράνιο,
Ραμαντάν, Καάμπα .
( 8 Μονάδες)
ΟΜΑΔΑ Β΄
Γ1. « 1. Εν αρχη εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην .
2. η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της
Αβύσσου, και πνευμα Θεου επεφέρετο επάνω του ύδατος.3. και ειπεν ο Θεός γενηθήτω φως και εγένετο φως.
4. και ειδεν ο Θεός το φως ότι καλόν και διεχώρισεν ο Θεός ανά μέσον
του φωτός και ανά μέσον του σκότους.
5. και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν και το σκότος εκάλεσε νύκτα,
και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί , ημέρα μία.» ( Γένεσις 1,1-5)
α) Να ερμηνεύσετε τον 1ο
στίχο του κειμένου ( 8 Μονάδες )
β) Ποια είναι η αιτία και ποιος ο σκοπός της δημιουργίας του κόσμου
σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία ; ( 6 Μονάδες )
γ) « ημέρα μία» , «είπεν ο Θεός» : τι δηλώνουν οι συγκεκριμένοι όροι
σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο της δημιουργίας του κόσμου;
( 6 Μονάδες )
δ) Γιατί η χριστιανική διδασκαλία και η επιστήμη δεν έρχονται σε
σύγκρουση σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου ; ( 5 Μονάδες )
Γ2. Με βάση τα παρακάτω κείμενα και τις γνώσεις σας να αναλύσετε τη
θέση της γυναίκας στο Χριστιανισμό και στο Ισλάμ.
« 20 Καί εκάλεσεν Αδάμ ονόματα πασιν τοις κτήνεσι καί πασι τοις πετεινοις του ουρα-
νου καί πασι τοις θηρίοις του αγρου, τω δε Αδάμ ουχ ευρέθη βοηθός όμοιος αυτω. 21 καί
επέβαλεν ο θεός έκστασιν επί τον Αδάμ, καί ύπνωσεν. Καί έλαβεν μίαν εκ των πλευρών αυ-
του καί ανεπλήρωσεν σάρκα αντ’αυτης. 22 καί ωκοδόμησεν κύριος ο θεός την πλευράν , ην
έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα καί ήγαγεν αυτήν πρός τόν Αδάμ. 23 καί ειπεν Αδάμ.
Τουτο νυν οστουν εκ των οστέων μου καί σαρξ εκ της σαρκός μου. Αυτή κληθήσεται γυνή,
ότι εκ του ανδρός αυτης ελήφθη αύτη. 24 ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τόν πατέρα
αυτου καί τήν μητέρα αυτου καί προσκολληθήσεται πρός τήν γυναίκα αυτου, καί έσονται οι
δύο εις σάρκα μίαν» . ( Γένεσις 2, 20-24)
………………………………………………………………………………………………….
« Οι άντρες εξουσιάζουν τις γυναίκες επειδή ο Αλλάχ τους έκανε ανώτερους από τις
γυναίκες και επειδή ξοδεύουνε τα αγαθά τους για να τις συντηρήσουν. Οι καλές γυναίκες
είναι υπάκουες. Κρύβουν τα απόκρυφα μέρη τους επειδή ο Αλλάχ τα έχει κρύψει. Αυτές δε
που φοβάστε πώς είναι ανυπάκουες, να τις συμβουλεύετε, να τις στέλνετε σε χωριστά
κρεβάτια και να τις χτυπάτε. Έπειτα αν σας υπακούσουν, να μην κάνετε καμία άλλη πράξη
εναντίον τους. Ο Αλλάχ είναι ανώτερος, υπέρτατος.» ( Κοράνιο, Γυναίκες)
( 25 Μονάδες)
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λ…….. 3 Ιουνίου 2013
Ο Διευθυντής                                                                                 Ο Εισηγητής
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α……..                                  ΣΧ.ΕΤΟΣ  2012-2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΤΗΣ  Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ...................................................................................

ΟΜΑΔΑ  Α΄
ΘΕΜΑ 1. Να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης  στο φύλλο απαντήσεων και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α1.1.
    Ο πιστός  ισλαμιστής
   α. προσεύχεται τρεις φορές την ημέρα και νηστεύει τον μήνα Ραμαντάν
   β. προσεύχεται  πέντε φορές την ημέρα και νηστεύει κάθε Παρασκευή
   γ. προσεύχεται  πέντε φορές την ημέρα και νηστεύει  τον μήνα Ραμαντάν

  Α1.2.
  Ο Θεός δεν επεμβαίνει –σύμφωνα με το χριστιανισμό- για να εμποδίσει το κακό γιατί     
   α. το κακό δεν μπορεί να νικηθεί
   β. η άμεση επέμβασή Του θα καταργούσε την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του
       ανθρώπου, παράλληλα όμως δεν αφήνει  τον άνθρωπο αβοήθητο  και με την Ανάσταση του
       Χριστού απέδειξε ότι το κακό μπορεί να νικηθεί
   γ.  δεν ενδιαφέρεται  πλέον για την πορεία του ανθρώπου και αφήνει τον άνθρωπο να
         αντιμετωπίσει μόνος του το κακό
Α1. 3
    Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Χριστιανισμού ο Θεός είναι
       α.  προσιτός και μεθεκτός στην ουσία και στις ενέργειές Του
       β.  προσιτός και μεθεκτός στην ουσία Του
       γ.  απρόσιτος στην ουσία Του
       δ.  απρόσιτος στην ουσία και στις ενέργειές Του
Α1 .4
      Κάρμα είναι
    α. οι πράξεις του ανθρώπου που καθορίζουν τη μορφή ζωής στην οποία θα μεταβεί μετά το
        θάνατό του
    β.  η θεία πραγματικότητα
    γ.  η κοσμική πραγματικότητα
    Α1. 5
    Σαμσάρα ονομάζεται
    α. η κοινωνική διαστρωμάτωση
    β. ο νόμος της παγκόσμιας τάξης
    γ. η ανακύκληση των υπάρξεων (μετενσάρκωση)

Α1 .6

      Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία
          α.  ο άνδρας είναι ανώτερος και έχει περισσότερα δικαιώματα  από τη γυναίκα
          β.  ο άνδρας και η γυναίκα είναι ίσοι καθώς έχουν κοινό πατέρα, το Θεό και κοινό
              προορισμό, τη  θέωση
          γ. η γυναίκα είναι ανώτερη από τον άνδρα

                                                                                                     Μονάδες 12

   ΘΕΜΑ  2.Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο φύλλο  απαντήσεων την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
 α. Ο Χριστιανισμός έχει ως σκοπό και προτείνει στον σύγχρονο άνθρωπο όχι μία απλή βελτίωση του 
        κόσμου αλλά την ριζική μεταμόρφωσή του.
β. Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει τους χριστιανούς αλλά δεν επεμβαίνει ούτε στα μυστήρια ούτε στη
       διοίκηση της Εκκλησίας.
 γ . Στα πλαίσια της αθεϊας ο σύγχρονος άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να συμπεριφέρεται χωρίς
       φραγμούς και ηθικές αναστολές και να οδηγηθεί σε ψυχικό κενό και υπαρξιακή αγωνία.
  δ. Η Εκκλησία οφείλει να επιδοκιμάζει την υπεύθυνη ανάμειξη στα κοινά και την υγιή
     πολιτικοποίηση χωρίς να ταυτίζεται με κανένα πολιτικό κόμμα.
 ε.  Η δημιουργία του ανθρώπου «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» του Θεού αναφέρεται στην
  πνευματική συγγένεια του ανθρώπου με το Θεό και στη δυνατότητα του ανθρώπου να φτάσει στην
  κατ’ ουσίαν θέωση του ανθρώπου.
στ.  Σύμφωνα με τους Σουνίτες ο διάδοχος του Μωάμεθ πρέπει να είναι εξ’αίματος συγγενής του.
 ζ.  Σύμφωνα με την βουδιστική  διδασκαλία , η ύπαρξη είναι πόνος και αιτία του πόνου είναι η
    επιθυμία.
η.  Ο Ινδουιστής γιόγκιν και ο Χριστιανός ησυχαστής επιδιώκουν την ένωση με το θείο, ο γιόγκιν για    
    την απελευθέρωσή του από τον ατέρμονο κύκλο των μετενσαρκώσεων, ενώ ο ησυχαστής την   
    απαλλαγή του κόσμου  από την φθορά και τον θάνατο και την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού.
                                                                                                                        Μονάδες 16

      ΘΕΜΑ 3

    Α 3.1. Ποιο είναι το ιδιαίτερο γνώρισμα του χριστιανικού Τριαδικού Θεού και ποια είναι  τα προσωπικά ιδιώματα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας.                     Μονάδες 9

Α3.2. Πίστη και επιστήμη είναι δύο κύκλοι τεμνόμενοι. Να αναφέρετε δυο κοινά σημεία και δυο
διαφορές μεταξύ πίστης και επιστήμης.                                                            Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 4. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο  της στήλης Α με ένα στοιχείο της στήλης Β
                Α                                                                             Β
1.Μπράχμαν                                                                       α.  Αφρικανικά θρησκεύματα
2.Σουφισμός                                                                       β. Ελληνισμός 
3. Το σώμα   είναι   φυλακή  της ψυχής                            γ. Χριστιανισμός
4. Ανάσταση νεκρών                                                         δ.  Ινδουϊσμός
5. Ιεροδιάμεσοι (σαμάνες)                                                 ε. Ισλάμ
                                                                                                                    Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ   Β΄

ΘΕΜΑ Β1. Στην θρησκεία του Ισλάμ
α. Τι ονομάζεται Εγίρα και ποια είναι η σημασία της για το Ισλάμ;                Μονάδες 6
β.  Ποιά είναι η βασική διδασκαλία του Κορανίου;(αναλυτικά)                  Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ Β2. Εκδηλώσεις φανατισμού έχουν καταγραφεί στην ιστορία και εξακολουθούν να
               καταγράφονται καθημερινά.
 α.  να αναφέρετε τα  αίτια του φανατισμού και το έδαφος που τον καλλιεργεί
 β. ποια πρέπει να είναι η στάση του ορθόδοξου χριστιανού απέναντι στους
     αλλόθρησκους και αλλόδοξους ;
 γ. τί προβλέπει το Σύνταγμα της Ελλάδας για την θρησκευτική συνείδηση;
                                                                                                                              Μονάδες 24  
ΟΔΗΓΙΕΣ                                                                                                          
1.Να απαντηθούν όλα τα θέματα στο φύλλο απαντήσεων.
                                                                                      ΚΑΛΗ    ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!
Ά………. 21-05-2013
Ο Διευθυντής                                                                      Η  εισηγήτριαΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ……………..
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
ΤΑΞΗ: Β΄ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΗΜ/ΝΙΑ:14/06/2013

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ 1ο

Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.( μονάδες 20)

 1. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας ο Θεός
Α. είναι προσιτός και μεθεκτός στην ουσία Του.
Β. είναι προσιτός και μεθεκτός στην ουσία και τις ενέργειές
     Του.
Γ. είναι απρόσιτος στην ουσία Του.
Δ. είναι απρόσιτος στην ουσία και τις ενέργειές Του.

     2. Ουσιαστικό πρόβλημα του ανθρώπου σε σχέση με την
         αποδοχή του προσώπου του Χριστού αποτελεί η
         αδυναμία του

     Α. να ξεπεράσει τη μοναξιά του και να ενταχθεί σε
           θρησκευτικές οργανώσεις.
     Β. να επιτύχει μόνος του να γίνει θεός.
     Γ. να υπερβεί τον εγωισμό του και να εμπιστευτεί το Θεό.
     Δ. να αγαπά και να συγχωρεί τους ομόθρησκούς του
.
    3. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία
    Α. εγγυάται ότι αυτή αποτελεί θείο οργανισμό με σκοπό τη
         σωτηρία του ανθρώπου.
    Β. δίνει παγκόσμια κοινωνική προβολή στα μέλη της.
    Γ. επιβάλλει την υπακοή των πιστών στο θείο θέλημα.
    4. Στο ερώτημα για τη δημιουργία του κόσμου η θεολογία
        δίνει απαντήσεις
    Α. στο πότε και γιατί έγινε ο κόσμος.
    Β. στο ποιος δημιούργησε τον κόσμο και πότε έγινε αυτό.
    Γ. στο ποιος δημιούργησε τον κόσμο και γιατί το έκανε αυτό.


ΘΕΜΑ 2ο
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά που ταιριάζουν στη στήλη Β.(μονάδες 15)

                 Α                                              Β

1. επιστήμη                                α. λογικό- ελεύθερη βούληση
2. θεωρία της εξέλιξης               β. πώς- πότε
3. κατ’εικόνα                              γ. ζωή
4. ψυχή ζώσα                              δ. υλικός
5. χώμα                                       ε. Δαρβίνος


ΘΕΜΑ 3ο

Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε ένα (Σ), εάν το περιεχόμενο της είναι σωστό , ή ένα (Λ) εάν είναι λανθασμένο. (μονάδες 15)

Α. Αιτία της δημιουργίας του κόσμου είναι η ελευθερία και η
     αγάπη του Θεού.
Β. Ο Θεός είναι υπεύθυνος για το κακό που υπάρχει στον κόσμο.
Γ. Το Κοράνιο είναι το ιερό βιβλίο του Ισλάμ.
Δ. Οι Σούφι είναι ασκητές του Βουδισμού .
Ε. Η διδασκαλία του Βουδισμού στηρίζεται στις «τέσσερις ευγενικές αλήθειες».

ΟΜΑΔΑ  Β΄

ΘΕΜΑ 1ο     ( μονάδες 25)

Ο φανατισμός είναι φαινόμενο που χαρακτηρίζεται συνήθως από βίαιες ενέργειες και εμμονή κάποιων στις πεποιθήσεις τους.
Α. Ποια είναι η διαφορά του από την αγωνιστικότητα της
     αληθινής χριστιανικής πίστης;
Β. Αναφέρατε κάποιες μορφές  που εμφανίζεται ως θρησκευτικός φανατισμός.

ΘΕΜΑ 2ο       (μονάδες 25)

Α. Απαριθμήστε τους «πέντε στύλους» του Ισλάμ.

Β. Οι «πέντε στύλοι» αυτοί του Ισλάμ προσφέρουν στοιχεία πνευματικής ζωής στον πιστό;ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Α. Απαντάτε σε όλα τα θέματα που σας δίνονται.
Β. Δε σημειώνετε τίποτα πάνω στο φύλλο των θεμάτων παρά
     μόνο στο απαντητικό φύλλο.
       
              Καλή Επιτυχία!

Ο Διευθυντής                              Η διδάσκουσα καθηγήτρια
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ………                                                         ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΞΗ   Β΄

                                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    13-6-2013

                                                    ΜΑΘΗΜΑ :      ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


ΟΜΑΔΑ  Α.

Α1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των προτάσεων είναι σωστό ή λάθος γράφοντας την ανάλογη ένδειξη. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
 
 α. Ένα από τα προβλήματα γύρω από το πρόσωπο του Χριστού είναι ο σκοπός της δράσης Του.  
 β. Ο Χριστός περιέγραψε τη Βασιλεία του Θεού με τις παραβολές και τα θαύματα.
 γ. Η ελληνική φιλοσοφία υποστήριζε ότι το σώμα έχει την ίδια αξία με την ψυχή.
 δ. Τα αίτια της κοινωνικής αδικίας  είναι η απληστία και η ιδιοτέλεια.
                                                                                                                        Μονάδες  10Α2. Να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

  Η εβραϊκή Βίβλος αποτελείται:
   α. Από την Πεντάτευχο.
   β. Από την Πεντάτευχο και το Βαβυλωνιακό Ταλμούδ.
   γ. Από την Πεντάτευχο, τους Προφήτες και τα Αγιόγραφα.

                                                                                                                       Μονάδες  10Α3. Να γράψετε τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σε αυτόν.
                           Α                                                                 Β.
1.      Κάστα                                                             α.Ιερά Βιβλία
2.      Μπράχμαν                                                      β.Απελευθέρωση
3.      Σαμσάρα                                                        γ.Κοινωνική τάξη
4.      Βέδες                                                              δ.Ανακύκληση των μεταβιώσεων
5.      Μόξα                                                              ε.Θεία πραγματικότητα

                                                                                                                       Μονάδες  10 Α4. Να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 
   Η τριαδικότητα του Θεού μας φανερώνει ότι:
 α. Ο Θεός είναι απόλυτη μονάδα
 β. Είναι κοινωνία ισότιμων προσώπων
 γ. Είναι τρεις διαφορετικές θεϊκές υπάρξεις

                                                                                                                       Μονάδες  5Α5. Ποια είναι τα αίτια και οι μορφές του Θρησκευτικού Φανατισμού ;

                                                                                                                       Μονάδες  15ΟΜΑΔΑ Β


Β1. Να γράψετε και να αναλύσετε τους «πέντε στύλους» του Ισλάμ. Πιστεύετε ότι προσφέρουν στοιχεία πνευματικής ζωής στον πιστό ; 

                                                                                                                       Μονάδες  25Β2. Ποιες είναι οι διαφορές ορθοδόξων , καθολικών και προτεσταντών στη σύσταση και διοίκηση της Εκκλησίας, στην παράδοση και στην τιμή των Αγίων;
                                                                                                                       Μονάδες  25
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
                                                                                                       


                                                                                                          ΕΠΑΛ  ……..       ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013                
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥῙΟΥΝΙΟΥ            ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ   Β                              


                                                        ΟΜΑΔΑ Α
1.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
Το ιερό βιβλίο του ισλάμ ονομάζεται:
α Τορά
β Κοράνι
γ Βέδες
                                                                                              (μονάδες 5)


2.  Να κάνετε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις(ένα στοιχείο της στήλης Α περισσεύει)
                         
α  Αλλάχ                                                              1  βίωση του απόλυτου κενού
β  Νιρβάνα                                                           2 εορτή του ιουδαϊσμού                                                        
γ Σκηνοπηγία                                                       3 ανάμνηση της  εξόδου από την Αίγυπτο
δ  πάσχα                                                              4 προφήτης και ιδρυτής του ισλάμ
ε  Μωάμεθ                                                             5 Θεός του ισλάμ
στ Αβραάμ

                                                                                              (μονάδες 15)
3.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Ποια από τις παρακάτω θρησκείες ονομάζεται «άθεη»θρησκεία; 
α ινδουϊσμός                β βουδισμός    γ ισλάμ

                                                                                              (μονάδες 5)

4.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Η θρησκεία  απαντά:
α στο πότε δημιουργήθηκε ο κόσμος
β στο πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος
γ στο ποιος και γιατί δημιούργησε τον κόσμο
                                                                                              (μονάδες 5)

                                                                                        
5. .Να ελέγξετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων σημειώνοντας την ανάλογη ένδειξη Σ για τις σωστές και Λ για τις λανθασμένες:
α Ο Θεός είναι ο υπεύθυνος για το κακό στο κόσμο ,αφού δημιούργησε τον άνθρωπο ικανό να αμαρτήσει.
β Οι Ιουδαίοι δεν δέχτηκαν τον Ιησού ως μεσσία ,γι’ αυτό και τον περιμένουν στο μέλλον.
γ Ο ινδουϊσμός δεν είναι μια συγκεκριμένη θρησκεία αλλά ένα σύνολο διδασκαλιών και θρησκευτικών παραδόσεων που συνυπάρχουν χωρίς να συγκρούονται.
δ Η διδασκαλία του χριστιανισμού ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον κάνει κύριο και αφέντη της ζωής και του κόσμου ,ελεύθερο άνθρωπο.
ε Πίστη σημαίνει σιγουριά γι’ αυτό που ελπίζουμε και βεβαιότητα γι’ αυτά που δε βλέπουμε.


                                                                                         (μονάδες 20)
                                                     ΟΜΑΔΑ Β

1 Γιατί κατά τη γνώμη σας πρέπει να γνωρίζουμε στοιχεία και από άλλες θρησκείες; αναφέρετε ένα παράδειγμα που να δικαιολογεί τη γνώμη σας.

                                                                                         (μονάδες 25)
2 Για ποιο λόγο οι παραθρησκείες χαρακτηρίζονται  θρησκείες των νέων ;τι γνωρίσματα έχουν οι νέοι ώστε να δικαιολογείται ο παραπάνω χαρακτηρισμός;

                                                                                         (μονάδες 25)ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

                                                                                                 ΛΕΩΝΙΔΙΟ  13-6-2013


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                               Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙa

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ……..                           ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2012 – 2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 – 2013
ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΑΞΗ : Β
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α

Α΄ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

1.      Ο Θεός είναι άγνωστος στην ουσία Του και γνωστός με τις ενέργειές του στον κόσμο
2.      Το κακό που υπάρχει στον κόσμο οφείλεται στο Θεό
3.      Οι Προτεστάντες τιμούν ιδιαίτερα τους αγίους
4.      Το κύριο ιερό κείμενο του Ιουδαϊσμού είναι το Κοράνιο
5.      Στο Ισλάμ οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Μωάμεθ
6.      Στο σημερινό Σύνταγμα (άρθρο 13) προβλέπεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης
7.      Η γιορτή Χανουκά γιορτάζεται από τους Μουσουλμάνους σε ανάμνηση της νίκης κατά των Σελευκιδών
8.      Η νηστεία για τους Μουσουλμάνους γίνεται κατά το μήνα Ραμαντάν
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ

Β΄  ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ    
           
1.       Κ. Δαρβίνος                                       α)  Πνευματικά χαρίσματα
2.      Νίτσε                                                   β)  Θέωση
3.      ̏ Κατ’ εικόνα ̋                                       γ)  Θεωρία της εξελίξεως
4.       ̏ Καθ’ ομοίωσιν̋                                  δ)  Θεωρία του υπερανθρώπου
5.      Έκτη μέρα της δημιουργίας                ε)  Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας
6.      Το Άγιο Πνεύμα                                 στ)  Άνθρωπος
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

Γ΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1.      Ποιες είναι οι κυριότερες εορτές των Ιουδαίων (ονομαστικά);
2.      Ποια σημεία αμφισβητήθηκαν σχετικά με τον Ιησού;
   ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ
                                                                                                                                     
ΟΜΑΔΑ Β΄

1.      Ποια είναι η θέση της γυναίκας στο Ισλάμ ; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την κοινωνική ζωή των Μουσουλμάνων
2.      Πως δικαιολογείτε την άποψη ότι η αντίθεση θεολόγων και επιστημόνων σχετικά με τη δημιουργία του ανθρώπου είναι άσκοπη ;
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ


 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ                     

 ΕΠΑΛ ……..
Β΄ΤΑΞΗ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Α. 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

A.   Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις των μουσουλμάνων (5 στύλοι του Ισλάμ);.

15 μονάδες

B.   Ποιες  είναι οι τέσσερις ευγενικές αλήθειες του βουδισμού.
15 μονάδες

2. Χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τιςπαρακάτω προτάσεις:

1.     Όποιος είναι Ορθόδοξος Χριστιανός οφείλει να μάχεται με μεγάλο φανατισμό για τη θρησκεία του
2.     Οι παραθρησκείες συνεργάζονται απολύτως με τις μεγάλες θρησκείες , ώστε να πείσουν τον κόσμο να τις ακολουθήσει.
3.     Η άποψη «πίστευε και μη ερεύνα» παρότι ειπώθηκε από κάποιους Χριστιανούς δεν μπορεί να είναι χριστιανική αλήθεια.
4.     Η φράση της ακολουθίας του γάμου «η γυνή να φοβήται τον άνδρα» δηλώνει την απόλυτη κατωτερότητα της γυναίκας για τη χριστιανική πίστη.
5.     Η πίστη μας στα δόγματα της Εκκλησίας δεν είναι απλά θεωρητική αλλά παρουσιάζοντας μας ένα πρότυπο για τη ζωή μας  έχει πρακτική σημασία
10 μονάδες
3. Αντιστοιχήστε ό,τι ταιριάζει από τη στήλη Α στη στήλη Β.
Α
Β
 1. κάρμα
Α. Ιερό βιβλίο του Ισλάμ
 1. γιόγκα
Β. η κατάπαυση του πόνου στον Βουδισμό
 1. νιρβανα
Γ. πνευματικός δάσκαλος των παραθρησκειών
 1. Μωάμεθ
Δ. Ο πατέρας του προσπάθησε να του αποκρύψει τον πόνο της ζωής
 1. Βούδας
Ε. η ποιότητα των έργων από την οποία εξαρτώνται οι μετενσαρκώσεις στον ινδουισμό
 1. σχίσμα
 Ζ .ζεύξη, ένωση με το Θεό στον Ινδουισμό
 1. γκουρού
Η. Διαμαρτυρήθηκε εναντίον της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
 1. Κοράνι
Θ. Ιδρυτής του Ισλάμ
 1. Λούθηρος
Ι. Ο διαχωρισμός Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το 1054
 1. μπράχμαν
Κ. η απόλυτη πραγματικότητα του Ινδουισμού
10 μονάδες
ΟΜΑΔΑ Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.      Πως αντιμετωπίζει ο χριστιανισμός τη γυναίκα; Να δικαιολογήσετε την άποψη σας.
25 μονάδες
2.      Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας έδωσε τεράστια ώθηση και στην πρόοδο της ιατρικής και της βιολογίας, ώστε πλέον να είναι δυνατή η επιλογή του φύλου του μωρού, η απομόνωση γενετικών χαρακτηριστικών, η εξωσωματική γονιμοποίηση, η «παρένθετη» μητέρα, οι μεταμοσχεύσεις ζωτικών οργάνων. Πρόσφατα (17 Μαΐου 2013) ανακοινώθηκε και η δυνατότητα κλωνοποίησης ανθρώπινων βλαστοκυττάρων. Όλα αυτά όμως εκτός από την μεγάλη ωφέλεια που παρέχουν , δημιουργούν και πολλά ηθικά και κοινωνικά προβλήματα. Ποια κατά τη γνώμη σας είναι αυτά τα ηθικά και κοινωνικά προβλήματα;

25 μονάδες
να απαντηθούν ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις στην κόλλα αναφοράς
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                      
ΕΠΑΛ  ………….                                                                                              ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2012-2013


ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

 ΤΑΞΗ Β΄

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ (μονάδες 50)


ΘΕΜΑ Α1

 Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις ή φράσεις της στήλης Α με εκείνες της στήλης Β.                    Α
1.      Ισλάμ
2.      Μωάμεθ
3.      Κοράνιο
4.      Εγίρα
5.      Καάμπ

Β
α.  προφήτης
β.  υποταγή στο Θεό
γ.  φυγή του Μωάμεθ στη Μεδίνα
δ.  ιερός βράχος
ε.  ιερό βιβλίο


(μονάδες 10)


ΘΕΜΑ Α2
Διαλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. Στόχος ύψιστος στη ζωή του ινδουιστή είναι:
α) Να πράττει αυτό που ορίζει το Ντάρμα.
β) Να συμπεριφέρεται σωστά και λογικά.
γ) Να ξεφύγει από τον αδυσώπητο νόμο του κάρμα και ενωθεί με τον απρόσωπο νόμο της παγκόσμιας τάξης.

 1. Ο  Σταυρός ως σύμβολο φανερώνει :
α) Την αδυναμία του Χριστού να αντιμετωπίσει το θάνατο.
β) Τη δύναμη του χριστιανού που πηγάζει μέσα από την αδυναμία του.
γ) Την κατάργηση του θανάτου.

 1. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας μας :
α) Ο Θεός είναι προσιτός στην ουσία και στις ενέργειές Του.
β) Ο αναμάρτητος άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει την ουσία του Θεού και να συμμετέχει σ’ αυτήν.
γ) Η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη, αλλά οι ενέργειές Του είναι κατανοητές στον άνθρωπο.

 1. Το κακό , που υπάρχει στον κόσμο, οφείλεται:
α) Στο Θεό.
β) Στην επιλογή του ανθρώπου να διακόψει τη σχέση του με το Θεό.
γ) Στο διάβολο.

 1. Ορθοδοξία, σύμφωνα με την Εκκλησία μας είναι:
α) Προσκόλληση σε κάποια ιδέα ή δόγμα.
β) Ο σωστός τρόπος λατρείας του Θεού, όπως αυτός παραδόθηκε στους Αποστόλους από τον ίδιο το Χριστό και εμπλουτίστηκε από την εμπειρία της Εκκλησίας.
γ) Η παρέκκλιση και αλλοίωση της αλήθειάς της.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Α3

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως  σωστές ή λανθασμένες:
  
 α. Το Πάσχα οι Ισραηλίτες γιορτάζουν την Ανάσταση του Κυρίου.

       β. Βασικός στόχος ενός βουδιστή είναι η επικοινωνία με κάποιο Θεό.

γ. Οι άγιοι, που είναι πρότυπα ανθρώπων, δε δίστασαν από υπερβολική αγάπη στο Θεό να προσφέρουν ακόμα και το αίμα τους.

δ. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κρατάει αρνητική στάση απέναντι στις παγκόσμιες θρησκείες , γιατί διαφωνεί με τον τρόπο αναζήτησης του Θεού , καθόσον λείπει απ’ αυτές  το κατ’ εξοχήν κέντρο πίστης , ο Χριστός .
 ε. Η Εκκλησία και το σύνολο του ιατρικού κόσμου παγκοσμίως θεωρεί ότι η ευθανασία είναι μια πράξη λύτρωσης και ότι πηγάζει από ανθρωπιστικούς λόγους, ειδικά όταν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ασθενούς.
(μονάδες 10)ΘΕΜΑ Α4
Με βάση τα χαρακτηριστικά που δίνονται στη στήλη Α, να αναφέρετε στη στήλη Β σε ποια μυστήρια αναφέρονται.
Α                                                                                   Β 


Αλλαγή της ζωής του ανθρώπου
Ψυχοσωματική υγεία
Ένωση με το Σώμα και το Αίμα του Χριστού
Τεκνοποίηση
Τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο νερό
1. ……………………………………
2……………………………………..
3……………………………………..
4……………………………………..
5……………………………………..


(μονάδες 10)
ΘΕΜΑ Α5

Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ γιατί δεν είναι οι λύσεις στα προβλήματα των νέων;
(μονάδες 10)


Β΄ ΟΜΑΔΑ (μονάδες 50)

ΘΕΜΑ Β1  

 Τι διακηρύττουμε όταν λέμε στο Σύμβολο της Πίστης ΄΄προσδοκώ ανάστασιν νεκρών΄΄;
(μονάδες 25)ΘΕΜΑ Β2
 Ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει το αίσθημα της μοναξιάς σήμερα πολύ έντονα. Μπορείτε να εξηγήσετε που οφείλετε το φαινόμενο αυτό; Ποια είναι η πρόταση της Εκκλησίας για να υπερβεί ο σύγχρονος άνθρωπος το πλέγμα της μοναξιάς;
     (μονάδες 25)


Καλή επιτυχία!!
 13-06-2013
Ο  Διευθυντής                                                                                         Η  εισηγήτρια 
                                                                                             
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ …….                            ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
            ΤΑΞΗ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Α.1.  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
  1.  Το κακό που υπάρχει στον κόσμο οφείλεται:
      α) Στο Θεό.
      β) Στις επιλογές του ανθρώπου.
      γ) Σε ανεξάρτητους από τη θέληση του ανθρώπου παράγοντες.
 2.   Στο πρόσωπο του Χριστού ενώθηκαν:
      α) Οι δύο ιδιότητες, η ανθρώπινη και η πνευματική.
      β) Οι δύο τέλειες ικανότητές Του, η ανθρώπινη και η θεία.
      γ) Οι δύο τέλειες φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη.
 3.   Ο δημιουργός θεός στα αφρικανικά θρησκεύματα θεωρείται ότι:
      α) Βρίσκεται πολύ κοντά στους ανθρώπους.
      β) Φροντίζει για τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων.
      γ) Βρίσκεται πολύ μακριά για να φροντίζει τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων.
                                                                (Μονάδες 3Χ3=9)
Α.2.  Ποιο νόημα έχει το ότι η γυναίκα κατά την Π. Δ. δημιουργήθηκε από την πλευρά του άνδρα;
 (Να απαντηθεί στην κόλλα σας με συντομία)                      (Μονάδες 11)
Α.3.  Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή       όχι, γράφοντας την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).
   1. Ο Ιησούς ως άνθρωπος είναι τέλειος και αναμάρτητος.
   2. Υπεύθυνος για την πτώση του ανθρώπου είναι αποκλειστικά ο διάβολος που τον παρέσυρε.
   3. Αιτία της δημιουργίας του κόσμου είναι η αγάπη και η ελευθερία του Θεού.
   4. Η νηστεία είναι ένας από τους πέντε στύλους του Ισλάμ.
   5. Το τζαμί έχει μέσα εικόνες Αγίων.
   6. Η λέξη ορθοδοξία σημαίνει την ορθή δόξα, την ορθή πίστη στο Θεό.
   7. Οι Ιουδαίοι το Πάσχα (πεσάχ) γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού. 
   8. Οι αλήθειες της χριστιανικής πίστεως περιέχονται συνοπτικά στο Σύμβολο της Πίστεως(Μον.16)
Α.4. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα που ταιριάζουν στη στήλη Β. Ένα στοιχείο από τη στήλη Α περισσεύει.
      ΣΤΗΛΗ   Α
      ΣΤΗΛΗ   Β
1. Σύνοδος επισκόπων
2. «Ποιήσωμεν»
3. Σκηνοπηγία
4. Σουφισμός
5. Άγιο Πνεύμα
6. Ισλάμ
7. Θεωρία της μεγάλης έκρηξης
α. Διάβαση ερήμου
β. Τρίτο Πρόσωπο Αγίας Τριάδας
γ. Ντικρ
δ. Υποταγή
ε. Τριαδικότητα Θεού
στ. Διοίκηση Ορθόδοξων Εκκλησιών

  
                                                                  (Μονάδες 2Χ7=14)
ΟΜΑΔΑ Β΄
Β.1. α) Ποια στοιχεία χρησιμοποίησε η Εκκλησία από τον Ελληνισμό;
                                                                       (Μονάδες 10)
    β) Σε αντίθεση με το παρελθόν, σήμερα πολλοί θεωρούν ότι πίστη και επιστήμη δε συγκρούονται. Να αναπτύξετε τέσσερις λόγους με τους οποίους δικαιολογείται η παραπάνω θέση.
                                                                        (Μονάδες 15)
Β.2. α) Ποιο είναι το κέντρο της Ιουδαϊκής λατρείας και τι γνωρίζετε γι’ αυτό.
                                                                        (Μονάδες 15)
    β) Ποια η θέση της γυναίκας στη μουσουλμανική κοινωνία;
                                                                         (Μονάδες 10)
Παρατήρηση: Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα
Πύργος  13  Ιουνίου 2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                    Οι Καθηγητ                                
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.
                                                           ΤΑΞΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ
                                                              ΘΕΜΑΤΑ
                                                       ΟΜΑΔΑ Α(50 ΜΟΝΑΔΕΣ)

1.      ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ(15 μονάδες)

·         Την ουσία του Θεού μπορεί να τη γνωρίσει ο άνθρωπος.
·          Οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες.
·         Υπερφυσική αποκάλυψη εννοούμε την παρουσία του Χριστού στον κόσμο.
·         Στη θέωση δεν μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος.
·         Η Αγία Τριάδα μαρτυρείται και στην Παλαιά Διαθήκη .
·         Ομοούσιος σημαίνει τρία πρόσωπα.

2.      ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ( 10 μονάδες)
( αγωνιστική, θαύματα  ,απαιτεί, αγαθά, πραγματικότητα, επικράτησης, ζωή, σωτήρα, φώς, θεότητα, ψυχοσωματική υγεία)

«Εξάλλου με τα……………………….. ο Χριστός  παρουσιάζει έμπρακτα τα…………………….. αποτελέσματα της …………………………. της Βασιλείας του Θεού. Σε αυτούς που Τον δέχονται ως………………… και πιστεύουν στη…………………… Του προσφέρει την………………………………., ενώ σε άλλους χαρίζει το …………… και τη ………………….. Είναι προφανές ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μια νέα …………………., η οποία προσφέρεται μεν από Αυτόν αλλα ……………….και την ……………………….συμμετοχή του ανθρώπου».

3.      ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ(10 μονάδες)
                                                                              
·         Πεντάτευχος -Τορά                                                 Ιμάμης
·          Κάαμπα                                                                    Ιερός τόπος
·           Σουφισμός                                                              Διάβαση
·           Πάσχα                                                                      Κάστες
·          Σουνίτες                                                                   Ιερά κείμενα
·          Σηίτες                                                                      Ισλαμικός μυστικισμός
                                                                       Κοράνι
4.       ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ(15 μονάδες)
Τι σημαίνουν οι παρακάτω έννοιες: κατ΄εικόνα, καθ΄ομοίωσιν , ψυχή ζώσα , το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού,  έν άρχή .
                                                         ΟΜΑΔΑ Β(50 ΜΟΝΑΔΕΣ)
1.      «Τους έφεραν λοιπόν (τους αποστόλους ) και τους έβαλαν να σταθούν μπροστά στο συνέδριο. Ο αρχιερέας τους ρώτησε: «Δε σας διατάξαμε να μη διδάσκετε για Τον Ανθρωπο Αυτόν; Εσείς γεμίσατε την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και θέλετε να ρίξετε πανω μας το κρίμα για το θάνατο Αυτού του Ανθρώπου!».Ο Πέτρος όμως και οι άλλοι απόστολοι είπαν: «Πιο πολύ πρέπει να υπακούμε στο Θεό παρα στους ανθρώπους…».(Πρ.Απ.5,27-29)   
Συμβουλευόμενοι το απόσπασμα από το βιβλίο των Πραξεων των Αποστόλων να αναπτύξετε την θέση των χριστιανών απέναντι στην πολιτική εξουσία ; 25 μονάδες

2.       Ποια είναι η διαφορά της ιουδαϊκής και της χριστιανικής θρησκείας;    25 μονάδες 
                                                           
  Η διευθύντρια                                                                                  Η καθηγήτρια                                                                                                                     

 ΓΕΛ ………
ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  4/6/52013
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Α

Α1. Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
   1. Κατά το κείμενο της Γενέσεως :
   α) ο χρόνος υπήρχε πάντοτε και δεν θα έχει ένα τέλος
   β) για την Εκκλησία δεν υπάρχουν χρονικές κατηγορίες
   γ) ο χρόνος αρχίζει με τη δημιουργία του κόσμου, που θα έχει και τέλος
      
  2.Οταν ο ασκητής εγκαταλείπει τον κόσμο ως τρόπο σκέψης, σημαίνει ότι  :
  α) απομακρύνει τη σκέψη του από την ύλη για να αποφύγει την αμαρτία
  β) εγκαταλείπει το πνεύμα του κόσμου που είναι υλιστικό
  γ) φεύγει από τον τόπο του για να εγκατασταθεί σε κάποια μονή

  3.Σκοπός του Σουφισμού είναι :
  α) η ένωση με το Μωάμεθ, πνευματικά 
  β) η ένωση με το Θεό μέσω της εκμηδένισης του εγώ
  γ) η ένωση με τα υπερκόσμια πνεύματα

 4. Ο ορθόδοξος ανθρωπισμός θέτει ως κέντρο, άξονα και μέτρο κρίσης των αξιών :
 α) τον άνθρωπο
 β) την ύλη
 γ) το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού
μονάδες  12

Α2. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α με ένα μόνο στοιχείο της στήλης Β.(Δυο στοιχεία από τη στήλη Β περισσεύουν)

Α
Β
                        «ποιήσωμεν»
       πνευματική συγγένεια με Θεό
                         βοηθός  
       θνητότητα
                        γυμνότητα
       υλικότητα
                           χώμα
       τριαδικότητα του Θεού
                «ενεφύσησεν πνοή ζωής»
       υπηρέτης
              «σάρκα από τη σάρκα μου»
       αθωότητα

       ισοτιμία των δυο φύλων

       συνοδοιπόρος
μονάδες 12
Α3. Ποιες είναι οι βασικές διδασκαλίες του Κορανίου;
μονάδες 12

 
Α4. . Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες :
   1. Ο Ινδουιστής πιστεύει ότι ανήκει σε πολυθεϊστική θρησκεία
   2. «Μπράχμαν» ονομάζεται η θεία πραγματικότητα που αποτελεί το υπόστρωμα του
       σύμπαντος 
   3. Τη μορφή στην οποία θα μετενσαρκωθεί ο Ινδουιστής την καθορίζει το κάρμα
   4. Οι Ινδουιστές μπορούν να αλλάξουν κάστα σε αυτήν εδώ τη ζωή, αν ακολουθούν πιστά
       τους κανόνες της κάστας τους
   5. Ο Ιουδαϊσμός ως πρόδρομος του Χριστιανισμού αποδέχεται την Τριαδικότητα του Θεού             
   6. Οι Ιουδαίοι πιστεύουν μέχρι και σήμερα ότι η σωτηρία θα έχει αποκλειστικά εθνικιστικό
       χαρακτήρα      
   7. Η κυρίως λατρευτική ημέρα στον Ιουδαϊσμό είναι το Σάββατο και τελείται ακολουθία στην
       συναγωγή
μονάδες 14


ΟΜΑΔΑ Β

Β1.1. Σε αντίθεση με το παρελθόν, σήμερα πολλοί θεωρούν ότι πίστη και επιστήμη δε
      συγκρούονται. Να αναφέρετε τέσσερις λόγους με τους οποίους δικαιολογείται η
      θέση αυτή. 
  μονάδες 16
      2. Σε ποια σημεία της Γενέσεως για τη δημιουργία του κόσμου υπάρχει εναρμόνιση με τις
      θέσεις της επιστήμης;   
μονάδες 9

Β2. Ο θρησκευτικός φανατισμός έχει καταγραφεί με ποικίλα γεγονότα στην ιστορία :
      1. Ποια είναι τα κυριότερα αίτια που τον προκαλούν;                                                         μονάδες 8
      2. Ποια κριτήρια θέτει μέχρι σήμερα η ορθόδοξη Εκκλησία για τον αποκλεισμό
      εκδηλώσεων θρησκευτικού φανατισμού       
      μονάδες 12
      3. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση του χριστιανού απέναντι σε αλλόθρησκους και
      αλλόδοξους;
   μονάδες  5
Καλή επιτυχία!


        

         Η Διευθύντρια
                     

                      Η εισηγήτρια
     
                                                                         
                                                               
                                                                   
ΤΑΞΗ: Β` ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΡΑΠΤΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………….
Ημερομηνία: ………………………….

ΟΜΑΔΑ Α`

Α1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω επιλογές:

 1. Στο ερώτημα για τη δημιουργία του κόσμου η Αγ. Γραφή απαντά:
Α)Στο πότε έγινε ο κόσμος
Β) Στο πως δημιουργήθηκε ο κόσμος
Γ) Στο ποιος και γιατί δημιούργησε τον κόσμο

 1. Ο Θεός, δημιουργώντας τον κόσμο:
Α)Επεμβαίνει αδιάκοπα και τον συντηρεί
Β) Τον άφησε στην τύχη του
Γ)Τον άφησε να κυβερνάται από τους φυσικούς νόμους

          
 1. Η δημιουργία του ανθρώπου «κατ` εικόνα του Θεού»
Α) Δηλώνει ότι ο Θεός έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά
Β)Δείχνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να μοιάσει στο Θεό
Γ) Σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει πνευματικά χαρίσματα του Θεού

 1. Η Γένεση περιγράφει τη δημιουργία του Θεού
Α)με αλληγορικές εκφράσεις
Β) με εκφράσεις που μπορεί να ερμηνευτούν κυριολεκτικά
Γ) με επιστημονικό τρόπο
                                                                (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σωστές ή λάθος:

1.      Οι άνθρωποι κατά καιρούς αμφισβήτησαν και αμφισβητούν το πρόσωπο του Χριστού και το Χριστιανισμό διότι:

 Α) η ενανθρώπιση και η ανάστασή Του ήταν πέρα από την  ανθρώπινη λογική
Β) οι άνθρωποι προτιμούν «ηθικές συνταγές σωτηρίας» και την  υποταγή σε ηθικές αρχές,  ενώ ο Ιησούς τους προσφέρει  την πρόκληση της ευθύνης και την ελευθερία επιλογής
Γ)δεν υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν  υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο
Δ) ο Ιησούς και οι μαθητές του απέρριψαν τις εξουσίες (πολιτικές, θρησκευτικές) της εποχής τους.

                                                                          (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)
Α3. Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις φράσεις των δύο στηλών:

Α ΣΤΗΛΗ                                                                           Β ΣΤΗΛΗ

1. Ισλάμ                                                                    α. Ιερό βιβλίο
2. Αλλάχ                                                                   β. Θεός Δημιουργός
3. Μέκκα                                                                   γ. Υποταγή στο Θεό
4. Σουφισμός                                                           δ. Ιερή πόλη
5. Κοράνιο                                                                ε. Ισλ. Μοναχισμός

                                                                                  (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)


Α4. Να συμπληρώσετε επιλέγοντας μια λέξη ή φράση  από τον παρακάτω κατάλογο λέξεων:
(Βέδες, κάστες, μόξα, μετενσαρκώσεις, νιρβάνα, γιόγκα, μπράχμαν, Ουπανισάδες, Άτμαν, κάρμα )

Ο  Ινδουισμός είναι ένα σύστημα θρησκευτικών αντιλήψεων, που διασώζονται σε σειρές ιερών βιβλίων, από τα οποία τα αρχαιότερα ονομάζονται  ………………., και τα μεταγενέστερα …………………………
Οι Ινδουιστές ονομάζουν τη λύτρωση   …………….. και την επιτυγχάνουν μέσα από την ένωση με το …………………, που δεν είναι ένας προσωπικός Θεός αλλά μια απρόσωπη θεϊκή πραγματικότητα που ενυπάρχει στον άνθρωπο με τη μορφή του ………………….. Πιστεύουν ότι κάθε άνθρωπος γεννιέται με το ………………… του , δηλ. τις πράξεις που έκανε στην προηγούμενη ζωή του και οι οποίες μπορεί να τον οδηγήσουν σε μια ανώτερη ή σε μια κατώτερη  ……………..  σε αυτή τη ζωή. Η τέλεια ένωση με το Θείο οδηγεί στην εκμηδένιση του πόνου και της επιθυμίας , στη ……………………. ενώ ορισμένες τεχνικές, όπως η ……………………….. μπορούν να βοηθήσουν στη διαφυγή από τον ατέλειωτο κύκλο των ……………………………

                                                                                       (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)


Α5. Τι εννοεί ο Ιησούς όταν θεωρεί ευτυχισμένους τους ανθρώπους που ονομάζει με τις παρακάτω φράσεις (Μακαρισμοί στην επί του όρους ομιλία)
   (Απαντήστε  αντιστοιχίζοντας τους  2 πίνακες)

Α    ΠΙΝΑΚΑΣ                                                         

1.     Μακάριοι …Οι Ειρηνοποιοί                                                             
2.     … Οι Ελεήμονες                                                             
3.     … Οι καθαροί τη καρδία                                                               
4.     … Οι πτωχοί τω πνεύματι
5.     … Οι πραείς

Β    ΠΙΝΑΚΑΣ

α. Αυτοί που νιώθουν τον εαυτό τους μικρό μπροστά στο Θεό, οι ταπεινοί
β.  Αυτοί που δείχνουν υπομονή και επιείκεια
γ. Αυτοί που έχουν συμπόνια , κατανόηση και αγάπη.
δ. Αυτοί που έχουν αγνά κίνητρα, είναι αθώοι σαν τα παιδιά
ε. Αυτοί που αγωνίζονται για την επικράτηση της ειρήνης στην ψυχή, στις ανθρώπινες σχέσεις και στον κόσμο όλο.

                                                                                   (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)

ΟΜΑΔΑ Β`

Β1. α) Γιατί ο Θεός επιτρέπει να υπάρχει «το κακό» στον κόσμο; Ποιος το δημιούργησε; Τι συμβολίζει «το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού» στη διήγηση της Γένεσης;
β)Να αναφέρετε σύγχρονες μορφές του κακού στον κόσμο. Ποια ευθύνη έχει ο άνθρωπος για αυτό;

                                                                               (ΜΟΝΑΔΕΣ 50)

Β2. α) Να αναφέρετε λανθασμένες αντιλήψεις των ανθρώπων για το Θεό. Γιατί οι άνθρωποι σχηματίζουν λανθασμένες αντιλήψεις για το Θεό;

Β) Μπορούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη Θεού; Γιατί ναι ή γιατί όχι;
    Αν όχι τότε γιατί να πιστεύουμε;
                                                                            (ΜΟΝΑΔΕΣ 50)

                                      Καλή Επιτυχία!

Γ. ΛΥΚΕΙΟ ………………                                                                     Σχ. έτος 2012 – 13
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Β ΤΑΞΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ……………………………………………………………………………………..

ΟΜΑΔΑ Α΄

Α 1.1. Να συσχετίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω στηλών γράφοντας στην κόλλα της αναφοράς το γράμμα της αριστερής στήλης και δίπλα τον αριθμό της δεξιάς στήλης που νομίζετε ότι σχετίζεται με το αντίστοιχο γράμμα.
Α. Βέδες
Β. Ντάρμα
Γ. Κάστες
Δ. Σαμσάρα
Ε.  Μούκτι ή Μόξα.
 1. Νόμος παγκόσμιας τάξης
 2. Λύτρωση
 3. Τεχνική για επιτυχία λύτρωσης
 4. Κύκλος μετενσαρκώσεων
 5. Τάξεις με βάση το επάγγελμα και την ηθική καθαρότητα
 6. Πράξεις
 7. Ιερά βιβλία των Ινδουϊστων

 Μον. 5

Α. 1.2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας στην κόλλα της αναφοράς τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το αντίστοιχο γράμμα Σ ή Λ.
 1. Η τριαδικότητα του Θεού διδάσκεται σαφώς στην Αγία Γραφή
 2. Κατά τη χριστιανική πίστη ο Θεός είναι προσιτός στην ουσία του.
 3. Προσηλυτισμό λέμε την προσπάθεια διάδοσης της πίστης με δόλια μέσα.
 4. «Γιόγκα» είναι η τεχνική των ινδουιστών για το ξεπέρασμα των μετενσαρκώσεων..
 5. Ο μουσουλμάνος θα απολαύσει τον παράδεισο αν πεθάνει στη μάχη κατά των απίστων
 6. Για το μουσουλμάνο ο Αλλάχ αποτελεί τον κορυφαίο μεταξύ των πολλών θεών που πιστεύει.
 7. Οι ιεροδιάμεσοι αποτελούν κεντρικά πρόσωπα στα αφρικανικά θρησκεύματα..
 8. Οι Αφρικανοί πιστεύουν σε έναν υπέρτατο θεό, τον οποίο επικαλούνται σπανιότατα.

Μον. 8


Α 2. Για τα θέματα που ακολουθούν να γράψετε στην κόλα της αναφοράς τον αριθμό του θέματος και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α 2.1.Ένας λόγος που μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η θρησκεία είναι αναγκαία, είναι:
   α. Προσανατολίζει τον άνθρωπο στη δημιουργία οικογένειας
   β. Απαντά στα μεγάλα και κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο.

   γ. Μιλά για το τέλος του κόσμου που θά  ‘ρθει σύντομα

   δ  Αποτελεί παρηγοριά για αδύναμους και αγράμματους ανθρώπους

Α 2.2. «Κατ’ εικόνα» δημιουργία του ανθρώπου από το Θεό σημαίνει:
   α. Ο άνθρωπος είναι αντίγραφο του Θεού στα χαρακτηριστικά του.
   β  Ο άνθρωπος διαθέτει λογική και ελεύθερη βούληση (αυτεξούσιο).
   γ. Σκοπός του ανθρώπου είναι η ομοίωση με το Θεό.
   δ.  Άνθρωπος και Θεός είναι πανομοιότυπα όντα.
Α 2.3. Ο ασκητής αλλά και κάθε πιστός, στη σχέση του με το φυσικό κόσμο;
  α. Αδιαφορεί γι’ αυτόν.
  β. Τον αντιμετωπίζει εγωιστικά και χρησιμοθηρικά .
  γ. Τον χρησιμοποιεί με σύνεση και σεβασμό χωρίς να τον τραυματίζει.
  δ.  Τον περιποιείται μόνο όσο του είναι απαραίτητος.
 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
Α 2.4. . Για τη σχέση πίστης και επιστήμης μπορούμε να ισχυριστούμε:
  α. Συγκρούονται μεταξύ τους αφού και οι δύο ερευνούν το πώς έγινε ο κόσμος.
  β. Καταργεί η μια την άλλη γιατί αναφέρονται σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία
  γ. Αλληλοσυμπληρώνονται γιατί η μια ερευνά το πώς έγινε ο κόσμος ενώ η άλλη αναφέρεται στο ποιος και γιατί τον δημιούργησε.

  δ.  Καθόλου δε σχετίζονται αφού μόνο η επιστήμη αφορά τον άνθρωπο που είναι λογικό ον..


Μον. 12

Α 3.1. Ποια είναι η ορθόδοξη άποψη για το πρόσωπο του Χριστού, όπως αυτή διατυπώθηκε στη Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο (Χαλκηδόνα Μ. Ασίας, 451 μ.Χ.;

Μον. 10


Α 3.2. Αφού χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λανθασμένη, να δικαιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας.
«Κατά τη χριστιανική διδασκαλία ο κόσμος δημιουργείται από το θεό σε έξι εικοσιτετράωρα»

Μον. 15
ΟΜΑΔΑ Β


Β 1. Ο Χριστιανός οφείλει να είναι πιστός χωρίς να υπαναχωρεί από τις απόψεις του. Με βάση τη χριστιανική πίστη και παράδοση, μπορεί κανείς να ισχυριστεί  ότι συμβιβάζεται η ιδιότητα του χριστιανού με τη συμπεριφορά ενός φανατισμένου πιστού; Αν όχι γιατί;

Μον. 25

Β 2. «Ισλάμ» σημαίνει υποταγή στο θέλημα του θεού.
 Πως γίνεται η προσευχή των μουσουλμάνων και ποια είναι η θέση της γυναίκας στη μουσουλμανική κοινωνία; (Μον. 15)

Μον. 25

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Κ..... 5 – 6 -  2013

         Ο Δ/ντής                                                                                                     Ο εισηγητής

                                                                                                                                           

              ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ   …………                    ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ   2012-2013
                                                                                   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΤΑΞΗ: Β΄
ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ  Α

Α.1 Να  εξηγήσετε τις φράσεις και τους όρους που ακολουθούν:  «ο Θεός αγάπη εστί»,
πλησίον, «πέντε στύλοι»του Ισλάμ, σαμσάρα.
                                                                                                                    Μονάδες  12

Α.2 Να αντιστοιχίσετε τον κάθε αριθμό της στήλης Α με το κατάλληλο γράμμα της
       στήλης Β.
                  Α                                                                              Β
    1.  κάρμα                                                                       α. όλοι οι άνθρωποι αδέλφια
    2.  «καθ’ ομοίωσιν»                                                      β. σαμάνες
    3.  ορθόδοξος ανθρωπισμός                                         γ. λογικό και ελεύθερη βούληση
    4.  ιεροδιάμεσοι                                                            δ. πράξη
    5. «κατ’εικόνα»                                                            ε. θέωση
                                                                                                                      Μονάδες 5

Α.3 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή λάθος γράφοντας  την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση :       
         
        α. Ο Θεός είναι γνωστός στην ουσία του και άγνωστος με τις ενέργειές του προς τον κόσμο.
     β. Οι έξι ημέρες της δημιουργίας αντιστοιχούν σε έξι χρόνια.
     γ. Το ολοκληρωτικό δόσιμο στο Θεό και ο σεβασμός του φυσικού κόσμου αποτελούν
         χαρακτηριστικά της ορθόδοξης άσκησης.
     δ. Ο Χριστιανισμός πήρε και χρησιμοποίησε από τον Ελληνισμό τη γλώσσα και τη
         φιλοσοφία.  
     ε. Η λατρεία των πνευμάτων συνιστά κεντρικό στοιχείο στα αφρικανικά θρησκεύματα.
    στ. Από τις Ιουδαϊκές γιορτές ξεχωρίζουν το Πάσχα και η Σκηνοπηγία.

                                                                                                                     Μονάδες 12

 Α.4  Να αναφέρετε επιγραμματικά τα αίτια της αμφισβήτησης του  Χριστού κατά  την
        εποχή της δράσης Του.   

                                                                                                                       Μονάδες 6

Α.5  Ποιες είναι οι βασικές διδασκαλίες του Κορανίου; 

                                                                                                                      Μονάδες 15                                                           
ΕΠΑ.Λ   
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012-2013
ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΤΑΞΗ Β΄        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
1..Ποια είναι τα πέντε (5) βασικά καθήκοντα, που ονομάζονται «πέντε στύλοι του    Ισλάμ», για τους πιστούς της θρησκείας αυτής; (Μόρια 10 )
2. Γιατί πιστεύετε ότι οι νέοι όπως και εσείς ενδιαφέρονται για παραθρησκευτικά θέματα, ποιες επικινδυνότητες βλέπετε από αυτό; (Μόρια 16 )
3α Χαρακτηρίστε σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω θέσεις: (Μόρια 10 )
        i.            Το φαινόμενο της αναζήτησης του θεού είναι υπόθεση των τελευταίων αιώνων.
      ii.            Ο Ιουδαϊσμός είναι η αρχαιότερη μονοθεϊστική θρησκεία ενός συγκεκριμένου λαού, των ισραηλιτών .
    iii.            Στον Ινδουισμό και το Βουδισμό η ανθρώπινη ψυχή «φιλοξενείται» μέσα στο σώμα, και όταν αυτή πάψει να υπάρχει μετακινείται σε άλλα σώματα .
    iv.            Το καλό και το κακό είναι δημιούργημα του Θεού.
      v.            Η επιστήμη και η θρησκεία δεν έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους.
3β. Αντιστοιχήστε τις παρακάτω στήλες:  (Μόρια 14 )
a)      Βουδισμός                                             α)  εγωισμός
b)      Ισλάμ                                                      β) Πατριάρχης
c)      αποκρυφισμός                                      γ) παραθρησκείες
d)     ελευθερία                                              δ)  Σιντάρτα Γκαουτάμα
e)      Αβραάμ                                                  ε) αγαθό
f)       πίστη                                                       στ) υπέρλογο
g)      μοναξιά                                                   ζ)Μωάμεθ
                                                                 
ΟΜΑΔΑ Β΄
1.      Ποια η αιτία του κακού στον κόσμο και ποιες οι συνέπειές του; (Μόρια  25)
2.      Τι ορίζεται ως βιοηθική και ποιες ανάγκες καλύπτει; Αναφέρετε τομείς εφαρμογής της.  (Μόρια 25)
                                                                                         ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                  Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

                                                                     

1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ                             ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 -2013
ΤΑΞΗ        Β’       ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΣΤΟ      ΜΑΘΗΜΑ    ΤΩΝ     ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α’
Α1. Να αναφέρετε τις μορφές του θρησκευτικού φανατισμού και να τις αναλύσετε με συντομία.
(Μονάδες  12 )
Α2. Ποιο γεγονός ονομάζεται Εγίρα και ποια είναι η σημασία του για τους Μουσουλμάνους;
(Μονάδες 08 )

Α3. Σύμφωνα με το ΧιναγυάναΒουδδισμό τι είναι η « κατάπαυση του πόνου »;
( Μονάδες 10 )

Α4. Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.      Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο από:
α. Αναγκαιότητα.
β. Επίδειξη δύναμης.
γ. Ελευθερία και αγάπη.

2.Σκοπός του Σουφισμού  είναι:
α. Η ένωση με το Μωάμεθ.
β. Η ένωση με τον Αλλάχ.
γ.  Η ένωση με τους αγγέλους.
(Μονάδες 10 )

Α5. Ελέγξτε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές ή Λανθασμένες, γράφοντας στο φύλλο των απαντήσεων την ένδειξη (Σ) ή (Λ), δίπλα στο γράμμα  που  αντιστοιχεί στην  κάθε πρόταση.
α. Η δημιουργία του κόσμου ακολούθησε μια εξέλιξη από τα ατελέστερα και απλούστερα στα τελειότερα και συνθετότερα.
β. Η γυμνότητα των πρωτοπλάστων εκφράζει φόβο, ενοχή και ανασφάλεια.
γ.Ο Θεός δε δημιουργεί το κακό αλλά δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα επιλογής του καλού και του κακού.
δ. Στο Ισλάμ το Κοράνιο κατέχει θέση απόλυτης αυθεντίας.
ε. Οι Μουσουλμάνοι αποδέχονται το Χριστό ως Προφήτη.
 (Μονάδες 10)
ΟΜΑΔΑ  Β’

Β1. Σε αντίθεση με το παρελθόν, σήμερα πολλοί θεωρούν ότι πίστη και επιστήμη δεν συγκρούονται. Να αναπτύξετε πέντε ( 05 ) λόγους με τους οποίους δικαιολογείται η παραπάνω θέση.
( Μονάδες 25 )

Β2. Ποια είναι η σημασία των λέξεων: α) Ντάρμα , β) Άτμαν, γ) Σαμσάρα, δ) Κάρμα και ε) Μούκτι ή Μόξα, στον Ινδουισμό;
( Μονάδες 25 )
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΛΗ    ΕΠΙΤΥΧΙΑ

    14 – 06 – 2013

    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                               Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
          ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ…………………………………..
                  ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013
                                                      ΜΑΘΗΜΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
                                   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  ……………..

                  ΤΑΞΗ  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05/06/2013

          ΘΕΜΑΤΑ


                                                                 ΟΜΑΔΑ Α’

Α 1.  Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το       χαρακτηρισμό ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ:

   1.Ο Θεός είναι ελάχιστα ψηλαφητός στην ιστορία.

   2. Ο Χριστός αρνείται να κάνει θαύματα κατά παραγγελία.

   3.  Ο Υιός του Θεού εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα.

   4. Η δημιουργία έχει δυναμικό χαρακτήρα που άρχισε από τα τελειότερα και έφθασε στα απλούστερα.

   5. Για τους ορθοδόξους κάθε πιστός μπορεί να γίνει κατά χάριν αγιος.

   6. Η Παρασκευή είναι η ιερή μέρα των Ιουδαίων.

  7. «Νιρβάνα» σημαίνει την κατάσβεση της άγνοιας και της επιθυμίας με αποτέλεσμα το τέλος των μετενσαρκώσεων.
                                                                                                            Μονάδες  14.

Α2.Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπασματος που ακολουθεί , βάζοντας στην καταλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: ειδωλολατρική σκέψη , αποκάλυψη, δόγματα , επιστήμη, φιλοσοφία, κήρυγμα, γλώσσα.

« Τί χρησιμοποίησε η Εκκλησία από τον Ελληνισμό; Κυρίως τη……………….. , με την οποία διατύπωσε την……………..της στα κείμενα της Καινής Διαθήκης και τα έργα των μεγάλων Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων. Επίσης χρησιμοποίησε την ελληνική  ………………, από την οποία δανείστηκε έννοιες και όρους , για να διατυπώσει τα …………….. της. Η φιλοσοφία και η ……………… έδωσαν επιχειρήματα για να υπερασπιστεί η Εκκλησία το ……………της απέναντι στην …………………………….

Μονάδες 14


Α3. Τί γιορτάζουν οι Εβραίοι κατά τη γιορτή του Πάσχα και της Πεντηκοστής και τί οι ορθόδοξοι Χριστιανοί;
                                                                                                                Μονάδες 12


Α4. Ποια η ερμηνεία των παρακατω φράσεων;
      α)«εν αρχή εποίησε ο Θεός τον ουρανόν και την γην ».
      β) «ποιήσωμεν άνθρωπον  κατ΄εικόνα ημετέραν και καθ΄ ομοίωσιν».
                                                                                                                  Μονάδες  10                                                                                                                                     

                                                                                          
                                               ΟΜΑΔΑ Β΄

Β1.Ποιά η διδασκαλία της Εκκλησίας  για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος;Να αναφέρετε τις φράσεις του «Συμβόλου της Πίστεως» που αναφέρονται  σε Αυτό.

                                                                                                 Μονάδες  25

Β  2.Τι είναι οι λεγόμενοι «πέντε στύλοι» του Ισλάμ και ποιοι;   

                                                                                                                    Μονάδες   25


     Η Δ/ΝΤΡΙΑ                                                                       Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ …………
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ  ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013                                                                                       
12-06-2013
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ..............................................................................................
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
1. Να αντιστοιχίσετε τα πιο κάτω:
1. ενέργειές Του                                      α) εκπόρευση
2. ουσία Του                                            β) αγέννητος
3. Υιός                                                     γ) γεννητός
4. Πατέρας                                               δ) ακατάληπτη 
5. Αγία Τριάδα                                        ε) μεθεκτές
6. Άγιο Πνεύμα                                       στ) κοινωνία ισότιμων προσώπων                12 μοναδες

2. Ο Χριστός στην Επί του όρους ομιλία μακαρίζει αυτούς που είναι δυνατό να γίνουν άξια μέλη της Βασιλείας του Θεού: α. Να αντιστοιχίσετε  τις φράσεις των μακαρισμών με τη σημασία τους:
1.Οι πτωχοί  τω πνεύματι             α. οσοι εργαζονται για την επικρατηση της δικαιοσύνης
2.Οι πενθούντες                            β. όσοι επιδιώκουν την ειρήνη και την επικράτηση αρμονικών σχέσεων
3.Οι πράεις                                   γ. όσοι νιώθουν τον εαυτό  φτωχό και ταπεινό μπροστά στο Θεό
4.Οι πεινώντες και διψώντες       δ. όσοι λυπούνται για το κακό  και αγωνίζονται για την  εξάλειψή του
   την δικαιοσύνην
5.Οι ελεήμονες                              ε. αυτοί που έχουν καθαρό τον εσωτερικό τους κόσμο από από ανήθικες  
                                                 επιθυμίες, καθαρή συνείδηση , αγνά κίνητρα
6.Οι καθαροί τη καρδία                στ. όσοι δείχνουν συμπάθεια προς τους πάσχοντες
7.Οι ειρηνοποιοι                           ζ. αυτοί που απεχθάνονται τη βία
14 μοναδες
β. Για τρεις από τους επτά μακαρισμούς να περιγράψετε εν συντομία μια περίπτωση από την καθημερινότητα  όπου μπορούμε να ενεργήσουμε, έχοντας σε κάθε περίπτωση τον ανάλογο μακαρισμό ως πρότυπο ώστε να συμβάλλουμε έμπρακτα στην επικράτηση της Βασιλείας του Θεού.                                                         6 μον.
3. Σωστό - Λάθος.
α) Η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού είναι η δημιουργία                   Σ          Λ
του κόσμου.
β) Σύμφωνα με την Εκκλησία ο Θεός είναι ακατάληπτος ως προς την
ουσία Του.
γ) Ο χριστιανικός Θεός αποτελείται από τρία πρόσωπα.
δ) Ο Θεός του χριστιανισμού είναι άγνωστος για τους ανθρώπους.
ε) Αποκορύφωση του ιδιαίτερου γνωρίσματος του χριστιανικού Θεού
είναι η σταυρική θυσία του Χριστού.  
                                                                                                          10 μον
4. Από τη στήλη Β επιλέξτε τη σωστή φράση ώστε να συμπληρώσετε την πρόταση της Α στήλης:
ΣΤΗΛΗ Α΄
ΣΤΗΛΗ Β΄
1.Οι Βέδες είναι ιερό βιβλίο των
Α Χριστιανών
Β.Μουσουλμάνων.
Γ.Ινδουιστών
1.                        2.Ο χριστιανός οφείλει
Α. να συμβιβάζεται με την αμαρτία
Β. να αδιαφορεί για τον κόσμο
Γ. να μη συμμετέχει σε αμαρτωλά πράγματα
2.                        3.Βασικές υποχρεώσεις για το
3.                        μουσουλμάνο είναι
Α. Προσευχή, ομολογία πίστης, νηστεία, ελεημοσύνη, προσκύνημα στη Μέκκα.
Β. να καεί ζωντανός για την πατρίδα του
Γ. να κερδίσει πολλά χρήματα για τη δόξα του Ισλάμ και να πολεμήσει με κάθε τρόπο για τη διαδοση της θρησκείας του
4.                        4.Η ινδουιστική θρησκεία
Α. πιστεύει σε ένα Θεό όπως ακριβώς και η χριστιανική
Β. πιστεύει σε πολλούς Θεούς
Γ. είναι άθεη θρησκεία
8 μονάδες
ΟΜΑΔΑ Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.Ο Ιησούς για διάφορους λόγους αμφισβητήθηκε από διάφορες πλευρές (ιστορικότητα, λυτρωτικό έργο, κλπ.) Οι άνθρωποι ανέπτυξαν διάφορες θεωρίες για να εξηγήσουν «ποιός» τελικά είναι ο Χριστός.  Έθεσε στους μαθητές του ένα  ερώτημα που θέτουν και πολλοί άνθρωποι και μάλιστα στην ηλικία σας για τον εαυτό τους: «Ποιός λένε οι άνθρωποι ότι είμαι;-Τι γνώμη έχουν για εμένα» («Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;») α. Αναφέρετε περιληπτικά ποιοι παρ-ερμήνευσαν το πρόσωπο του Χριστού από την εποχή Του ως σήμερα. β. Ποια τελικά είναι η επίσημη άποψη της Εκκλησίας για τον Ιησού Χριστό; Που διατυπώθηκε και που την ακούμε στη  Θ. Λειτουργία;                                   25 

2.Αναφέρετε στοιχεία α) από τις διδασκαλίες του Κορανίου για: τον Αλλάχ, το Χριστό, την Παναγία, τους αγγέλους, το κισμέτ  και τον Παράδεισο και β) τους  «Πέντε στύλους » του Ισλάμ.
25.

Κ α λ ή  ε π ι τ υ χ ί α


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ


                                                                                              
ΓΕΛ    …                   ΣΧ ΕΤΟΣ   2012-13                                 ΤΑΞΗ    B

     ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ    ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ    ΠΕΡ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

                                       ΘΕΜΑΤΑ

                                         ΟΜΑΔΑ       Α
1        Ποια η διδασκαλία της εκκλησίας σχετικά με το πρόσωπο του Χριστού.                     Μ  15                                              2        Να γίνει αντιστοίχηση των στοιχείων των στηλών  [Α]  και [Β]
                                        Α                                                          Β
1     ημέρα εξιλέωσης                    α    παραμονή Ισραηλιτών στην έρημο
2     Πάσχα                                     β    ιερό βιβλίο Ιουδαϊσμού        
3     Σκηνοπηγία                             γ    ιερό βιβλίο Μουσουλμάνων
4     Κ. Δαρβίνος                             δ    έξοδος από την Αίγυπτο
5     Κοράνιο                                  ε    μετάνοια
6     Μέκκα                                    στ  παράδοση Δεκαλόγου από τον Θεό
7     Ισλάμ                                      ζ    θεωρία εξέλιξης
8     Πεντηκοστή                            η    ιερό βιβλίο Ινδουισμού
9     εβραϊκή βίβλος                        θ    υποταγή στον Θεό
                    10   Βέδες                                       ι     ιερή πόλη                                                   Μ   10

3            Ποια η σημασία των φράσεων                                                                                                                       ‘κατ' εικόνα’          ‘καθ' ομοίωσιν’       ‘Μπράχμαν’       ‘Σαμσάρα’   ‘γιόγκα’                  Μ   15          
4            Να χαρακτηρίσετε ως σωστές [Σ] η ως λάθος [Λ] τις προτάσεις :                                               Α          Οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες.                                                                                            Β           Όλα τα όντα συμμετέχουν στην λογοποιό ενέργεια του Θεού.                                                                 Γ          Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται προαιώνια από τον Πατέρα.                                                           Δ          Το μυστήριο του Τριαδικού Θεού είναι κατανοητό από την λογική του ανθρώπου.                    Ε          Τα γεγονότα της Γένεσης είναι ιστορικά.                                                                                       ΣΤ         Πουριτανισμός είναι η διάδοση της θρησκείας με δόλια μέσα.                                                           Ζ          Θρησκοληψία είναι η σχολαστική τήρηση θρησκευτικών εντολών.                                                Η     Η πρώτη προσπάθεια διακήρυξης ανεξιθρησκίας έγινε το 313  μ.Χ. με το διάταγμα των   Μεδιολάνων.                                                                                                                                         Θ           Ο προτεσταντισμός στηρίζει την πίστη του στην Αγία Γραφή και την ιερά παράδοση.                            Ι            Η επιστήμη ερευνά τον υπερφυσικό και υπεραισθητό κόσμο.                              Μ    10                                                                             
                            
                               ΟΜΑΔΑ           Β

1        α      Ποια η προσφορά του Ελληνισμού στον Χριστιανισμό.
          β      Ποια η συμβολή του Χριστιανισμού στην διάδοση του πολιτισμού.    Μ 25

2        α      Να αναφέρετε τα βασικά θρησκευτικά καθήκοντα [πέντε στύλοι]ενός μουσουλμάνου πιστού που προκύπτουν από την διδασκαλία του Κορανίου.
β     Πως δημιουργήθηκε ο μυστικισμός στο Ισλάμ [σουφισμός] και ποιος είναι ο σκοπός του;                                                                                        Μ     25

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                           Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
ΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30 ΜΑΙΟΥ 2013
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………….……………………………………..

ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
1.      Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Σ).
Α. Οι πιστοί χριστιανοί δεν μπορούν να βιώσουν καθημερινά στην ζωή τους
     το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού.Β. Η Εκκλησία είναι ένα ανθρώπινο ίδρυμα.Γ. Η Θεία Ευχαριστία αποτελεί πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. 

Δ. Ο Θεός είναι τιμωρός και απαιτεί την τήρηση του θελήματός Του.

Ε. Η αληθινή και πλήρης γνώση του Θεού είναι πράγμα αδύνατο για τον 
     άνθρωπο.ΣΤ. Βασική πηγή της θρησκείας είναι η έμφυτη τάση του ανθρώπου προς το
      απόλυτο.Ζ. Το Άγιο Πνεύμα είναι κατώτερο από τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας.Η. Ο Θεός είναι προσιτός στην ουσία Του αλλά απρόσιτος στις ενέργειές
     Του.Θ. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε στους μαθητές κατά την Ανάληψη του
     Κυρίου.Ι. Για να προσεγγίσει κανείς το Θεό πρέπει να ξεπεράσει τον εγωισμό του.                                       

(Μονάδες 10)

2.      Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.
1.      Σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας ο Θεός
α. είναι προσιτός και μεθεκτός στην ουσία Του.
β. είναι προσιτός και μεθεκτός στην ουσία Του και στις ενέργειές Του.
γ. είναι απρόσιτος στην ουσία Του.
δ. είναι απρόσιτος στην ουσία Του και στις ενέργειές Του.
2.      Η άποψη ότι ο Θεός αμοίβει και ανταποδίδει
α. είναι απαράδεκτη για την Εκκλησία.
β. είναι απόλυτα αποδεκτή.
γ. είναι αποδεκτή υπό ορισμένες προυποθέσεις.
δ. είναι αδιευκρίνιστη από την  Εκκλησία.
3.      Η θρησκεία αποτελεί κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας
α. ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο.
β. ένα καθαρά χριστιανικό φαινόμενο.
γ. ένα πανανθρώπινο φαινόμενο.
δ. ένα ουτοπικό φαινόμενο.
4.      Κάθε πρόσωπο του Τριαδικού Θεού
α. είναι φορέας της ουσίας του Θεού στον βαθμό που του αντιστοιχεί.
β. δεν είναι φορέας του Θεού, εφόσον θεωρείται ως μεμονομένο 
    πρόσωπο.
γ. είναι φορέας της ουσίας του Θεού και ταυτόχρονα ο όλος Θεός.
δ. δεν είναι φορέας του Θεού εφόσον κάθε πρόσωπο ενεργεί ξεχωριστά.
5.  Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία
     α. εγγυάται ότι αυτή αποτελεί θείο οργανισμό με σκοπό τη σωτηρία            
          του ανθρώπου.
     β. δίνει παγκόσμια κοινωνική προβολή στα μέλη της.
     γ. επιβάλλει την υπακοή των πιστών στο θείο θέλημα.
     δ. συμβολίζει την παρουσία του Χριστού.

(Μονάδες 10)3.      Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας τα στοιχεία της στήλης Α΄ με τα στοιχεία της στήλης Β΄.
                   Α΄                                                                          Β΄
1.      πραείς                                                          α. αγαπάτε αλλήλους
2.      πενθούντες                                                 β. ταπείνωση
3.      πτωχοί τω πνεύματι                                  γ. θλίψη για το κακό
4.      καθαροί τη καρδία                                    δ. καθαρότητα
5.      ελεήμονες                                                   ε. ομόνοια
(Μονάδες 5)
4.      Πως επιτυγχάνεται η μερική γνώση του Θεού;
(Μονάδες 15)


5.      Να βάλετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω φράσεις στη σωστή σειρά, όπως αναφέρονται στο «Σύμβολο της Πίστεως».
                           Α. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών
                           Β. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα
                           Γ.  Ποιητήν ουρανού και γής
                           Δ. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς
                           Ε. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
                         ΣΤ. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης
                           Ζ. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν
                           Η. Πιστεύω εις ένα Θεόν
                           Θ. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον
                            Ι. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν
   (Μονάδες 10)  

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
1.      Ο Θεός είναι Ένας και Τριαδικός.
α) Τι σημαίνει αυτό;
β) Γιατί δεν πρόκειται για πίστη σε τρεις θεότητες;
(Μονάδες 25)  
2.      Ποιά η σημασία του Αγίου Πνεύματος στην ζωή του χριστιανού;
 (Μονάδες 25)  


Καλή Επιτυχία !!! 

                                               
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:……………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ  5  ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


ΘΕΜΑΤΑ
  ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ Α.1
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για τα παρακάτω:                            
1. Ο κόσμος δημιουργήθηκε από:
    α)  τα αγγελικά πνεύματα.
    β)  την ίδια τη σύσταση του σύμπαντος.
    γ)  δια του «Λόγου του Θεού».
2. Ο Θεός, δημιουργώντας τον κόσμο:
    α)  τον άφησε στις δικές τους δυνάμεις.
    β)  επέτρεψε να κυβερνάται αποκλειστικά από τους φυσικούς νόμους.
    γ)  επεμβαίνει σωτήρια και αδιάκοπα.
3. Το βιβλίο της Γένεσης, περιγράφοντας τη δημιουργία του κόσμου, χρησιμοποιεί:
    α)  επιστημονικά δεδομένα.
    β)  τις μυθικές διηγήσεις άλλων γειτονικών λαών.
    γ)  αλληγορικές εκφράσεις και συμβολισμούς για να κατανοήσει ο άνθρωπος το δημιουργό 
         Του.
4. Το κακό που υπάρχει στον κόσμο οφείλεται:
    α)  στην αδιαφορία του Θεού για τη δημιουργία.
    β)  σε ανεξάρτητους από τη θέληση του ανθρώπου παράγοντες.
    γ)  στις λανθασμένες και άστοχες επιλογές των ανθρώπων.
5. Το προπατορικό αμάρτημα οφείλεται:
    α)  στην ικανότητα του Διαβόλου να εξαπατήσει τον άνθρωπο.
    β)  στην απαγορευτική εντολή του Θεού.
    γ)  στην έλλειψη εμπιστοσύνης των πρωτοπλάστων απέναντι στο Θεό.
6. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία εγγυάται ότι αυτή αποτελεί Θείο Οργανι-
    σμό:
    α)  με σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου.
    β)  για να δίνει παγκόσμια κοινωνική προβολή στα μέλη της.
    γ)  για να επιβάλει την υπακοή των πιστών στο Θείο θέλημα.
7. Αιτία και σκοπός της δημιουργίας του κόσμου είναι:
    α)  η παντοδυναμία του Θεού με σκοπό τη δημιουργία αργότερα του ανθρώπου.
    β)  η αγάπη του Θεού με σκοπό τη συμμετοχή των δημιουργημάτων στη μακαριότητα του
         Δημιουργού.
    γ)  η αγαθή πρόθεση του Θεού να δημιουργήσει έναν τέλειο και ολοκληρωμένο κόσμο.
8. Ο Θεός απαγορεύει στον άνθρωπο να φάει από τον καρπό του δέντρου της γνώσης:
    α)  για να μη του δημιουργηθεί ερωτική επιθυμία προς το άλλο φύλο.
    β)  για να μη γίνει ο άνθρωπος Θεός με πολλές γνώσεις.
  

  γ)  για να δοκιμαστεί ο άνθρωπος και να ασκηθεί στην επιδίωξη της θέωσης με τη χάρη του
       Θεού.
                                                                                                                           (Μονάδες 16)

ΘΕΜΑ Α.2
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:
1.      Ο κόσμος δημιουργήθηκε «εκ του μηδενός».
2.      Η δημιουργία του κόσμου ακολούθησε μια εξέλιξη από τα απλούστερα στα συνθετότερα και από τα ατελέστερα στα τελειότερα.
3.      Η συμμετοχή του υλικού στοιχείου στη δημιουργία του ανθρώπου μαρτυρεί τη σχέση  αλλά και την ευθύνη του έναντι του υλικού κόσμου.
4.      Ο Θεός με την απαγόρευση που έθεσε στον άνθρωπο ήθελε να δοκιμάσει την ελευθερία του.
5.      Η συμμετοχή του ανθρώπου στα μυστήρια της Εκκλησίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέμηση του κακού.
6.      Ο Θεός ευθύνεται που δεν εμποδίζει τη δυνατότητα επιλογής των ανθρώπων.
7.      Κάθε πρόσωπο του Τριαδικού Θεού είναι φορέας της θείας ουσίας και συγχρόνως  όλος ο Θεός.
8.      Η επιστήμη ερευνά το πώς και γιατί έγινε ο κόσμος.
9.      Το Άγιο Πνεύμα δεν έχει κανένα αγιαστικό ρόλο.
10.  Η επιστήμη έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του Θεού.
                                                                                                                   (Μονάδες 10)                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                
ΘΕΜΑ Α.3
Δίνονται ανακατεμένα στοιχεία που αφορούν στις θρησκείες του Ισλαμισμού  και του Βουδισμού. Να τα ξεχωρίσετε και να τα γράψετε στο τετράδιό σας.

              α.  Η ελεημοσύνη είναι απαραίτητο καθήκον για τον πιστό.
              β.  Η προσευχή γίνεται πέντε φορές την ημέρα. 
              γ.  Ο Σιντάρτα Γκαουτάμα.      δ.  Η νηστεία τηρείται κατά το μήνα Ραμαντάν.
              ε.  Το Κοράνιο.         στ.  Τα πάντα είναι πόνος.      ζ. Ο Σουφισμός.
              η.  Ένας από τους κλάδους του είναι ο Μαχαγυάνα.
              θ.  Ένας είναι ο Θεός και ο Μωάμεθ είναι προφήτης του.
               ι.  Ιερό προσκύνημα στη Μέκκα.                                                 
             ια.  Η Νιρβάνα είναι η βίωση του απόλυτου κενού.
             ιβ.  Η αιτία του πόνου είναι η επιθυμία.      ιγ. Υπάρχει και ο Θιβετιανός.
             ιδ.  Η οκταπλή οδός είναι το μονοπάτι που οδηγεί στο σβήσιμο της ύπαρξης.
                                                                                                                                    (Μονάδες 14)
                                                                                                                                            
ΘΕΜΑ Α.4
Α.  Να γράψετε τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης.                                                   (Μονάδες 3)Β.  Να κάνετε την παρακάτω αντιστοίχιση:
                      Α                                                               Β
 1. Κατ’ εικόνα Θεού                               α. Αγέννητος
 2. Άγιο Πνεύμα                                       β. Κανόνας Πάλι
 3. Ιερό κείμενο του Βουδδισμού            γ.  Κύκλος ύπαρξης
 4. Βούδδας                                              δ. Το ιδανικό του Μαχαγυάνα
 5. Θεός Πατέρας                                     ε.  Παράκλητος
 6. Μποντισάτβα                                    στ.  Λογικό και ελεύθερη βούληση
 7. Σαμσάρα                                             ζ.  Φωτισμένος                                                                                         
                                                                                                                               (Μονάδες  7)
                                                                                                                                             
ΟΜΑΔΑ Β΄
ΘΕΜΑ Β.1: 
 «Βλεπόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο, Κύριε, τόσο είσαι κοντά μου. Όταν ανοίγω το παράθυρο όποια ώρα κι αν είναι, βλεπόμαστε. Έχω τα μάτια μου κι έχεις κι εσύ όλου του γύρω μας κόσμου τα μάτια. Τα λουλούδια με βλέπουν. Κάθε που αγκαλιάζω έναν άνθρωπο, Κύριε, θαρρώ πως κρεμιέμαι από το λαιμό σου». (Νικηφόρος Βρεττάκος, Ηλιακός λύχνος, 1984). 
(α)  Πως κρίνετε την αναζήτηση του Θεού από τον άνθρωπο;
(β) Ποια είναι η βαθύτερη σημασία του παραπάνω αποσπάσματος για τους ανθρώπους; Τι θα άλλαζε στην κοινωνία μας, αν όλοι κάναμε πράξη τους στίχους του ποιήματος;
                                                                                                                   (Μονάδες 26)

ΘΕΜΑ Β.2:
Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
(α)  Είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε ο ένας την πίστη του άλλου και γιατί; Σε τι μας ωφελεί αυτή η γνώση;
(β)  Με ποιον τρόπο η πίστη επηρεάζει όλη την προσωπικότητα και τη ζωή μας;
(γ)  «Μαθαίνω το Θεό όταν τον δέχομαι στην καρδιά μου». Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό;                                                                                                                    (Μονάδες 24) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Καλή επιτυχία

       Διευκρινίσεις:
1.      Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.
2.      Στη φωτοτυπία να γράψετε μόνο το ονοματεπώνυμό σας.
                              
              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                   Η  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ


   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                     Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ……………                                           ΣΧ.ΕΤΟΣ 2012-2013
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ: Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄

1ο  Να μεταφέρετε στην κόλλα σας την σωστή απάντηση.
1)      Αιτία της δημιουργίας του κόσμου είναι:
Α) Η αγάπη του Θεού με σκοπό την συμμετοχή των δημιουργημάτων στην μακαριότητα του Δημιουργού.
Β) Η παντοδυναμία του Θεού με σκοπό τη δημιουργία αργότερα του ανθρώπου.

2)      Μέσα από την γνωστή διήγηση του απαγορευμένου καρπού στη Γένεση εκφράζεται:
Α) Η δοκιμασία και η άσκηση του ανθρώπου στην επιδίωξη της θέωσης με τη χάρη του Θεού.
Β) Η απαγόρευση του Θεού προς τον άνθρωπο να αποκτήσει πολλές και ανεξέλεγκτες γνώσεις.

3)    Οι Μουσουλμάνοι διακρίνονται σε Α)σουνίτες+σηίτες,    Β)σουνίτες+σαμάνους.

4)    Για την Εκκλησία η άσκηση αποτελεί:
               Α) σκοπό της ζωής του πιστού          Β) μέσο ένωσης με τον Χριστό.

        5)    Στην αφρικανική θρησκεία κυριαρχούν και λατρεύονται κυρίως:                       
                Α) οι θεοί           Β)  τα πνεύματα. 

        6)    Μία από τις κάστες του Ινδουϊσμού ήταν:
Α) η κάστα των ναυτικών,  Β) η κάστα των καλλιεργητών, Γ) η κάστα  των μάγων.
                                                                                  ( Μονάδες 18 )

2 ο) Να μεταφέρετε στην κόλλα σας την σωστή απάντηση γράφοντας Σ αν είναι σωστή και Λ αν είναι λάθος.

1)       Για την Ορθόδοξη Εκκλησία ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης είναι αλάθητος. 
2)      Στον Ινδουϊσμό το “κάρμα’’ είναι οι πράξεις του ανθρώπου. 
3)      Οι ιερείς της Ιουδαϊκής θρησκείας ονομάζονται  ραβίνοι.
4)      Το ΄΄κισμέτ΄΄ ανήκει στα υποχρεωτικά καθήκοντα του πιστού μουσουλμάνου.                                                                     ( Μονάδες 12 )
                                                                                     
3ο  Απαντήστε χωρίς μεγάλη ανάπτυξη.
1)      Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου «Βασιλεία του Θεού» ; ( Μονάδες 10 )
2)      Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού;                                                                                                            ( Μονάδες 5 ).
3)      Εξηγείστε με συντομία ποιο είναι το ιδανικό του Βουδδισμού και ποιος ο σκοπός  του. ( η περίφημη δηλαδή ‘’αλυσίδα’’ του Βουδδισμού ).                                                                                                                ( Μονάδες 5 )   
                                                                                       ( Μονάδες 10+5+5=20 )     


ΟΜΑΔΑ Β΄


1ο Α) Τι εννοούμε με τον όρο «προπατορικό αμάρτημα» και ποιες οι συνέπειές του;

    Β)  Η αντίληψη ότι η Ορθόδοξη άσκηση είναι εναντίον του σώματος είναι λαθεμένη. Γιατί;
                                                                                                ( Μονάδες 25 )

2ο Α) Αν η βούληση του Αλλάχ προκαθορίζει τις πράξεις των ανθρώπων, ποιες πρακτικές συνέπειες μπορεί να έχει στην ζωή τους;

    Β)  Στην αρχαία Ελλάδα παράλληλα με το δωδεκάθεο υπήρχε και ο μυστικισμός.  Σε τι αποσκοπούσε ο μυστικισμός και γιατί οι μυστικιστές αντιμετωπίζονταν με επιφυλακτικότητα από τους πιστούς του δωδεκάθεου;
                                                                                                ( Μονάδες 25 )
           

                                                                                    Καλή επιτυχία !                                                                                                Φιλιατρά 13-6-13


 Η Διευθύντρια                                                                        Ο εισηγητής


                                                                       

ΓΕΛ    …..                   ΣΧ ΕΤΟΣ   2012-13                                 ΤΑΞΗ    B

     ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ    ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ    ΠΕΡ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

                                       ΘΕΜΑΤΑ

                                         ΟΜΑΔΑ       Α
1        Ποια η διδασκαλία της εκκλησίας σχετικά με το πρόσωπο του Χριστού.                     Μ  15                                              2        Να γίνει αντιστοίχηση των στοιχείων των στηλών  [Α]  και [Β]
                                        Α                                                          Β
1     ημέρα εξιλέωσης                    α    παραμονή Ισραηλιτών στην έρημο
2     Πάσχα                                     β    ιερό βιβλίο Ιουδαϊσμού        
3     Σκηνοπηγία                             γ    ιερό βιβλίο Μουσουλμάνων
4     Κ. Δαρβίνος                             δ    έξοδος από την Αίγυπτο
5     Κοράνιο                                  ε    μετάνοια
6     Μέκκα                                    στ  παράδοση Δεκαλόγου από τον Θεό
7     Ισλάμ                                      ζ    θεωρία εξέλιξης
8     Πεντηκοστή                            η    ιερό βιβλίο Ινδουισμού
9     εβραϊκή βίβλος                        θ    υποταγή στον Θεό
                    10   Βέδες                                       ι     ιερή πόλη                                                   Μ   10

3            Ποια η σημασία των φράσεων                                                                                                                       ‘κατ' εικόνα’          ‘καθ' ομοίωσιν’       ‘Μπράχμαν’       ‘Σαμσάρα’   ‘γιόγκα’                  Μ   15          
4            Να χαρακτηρίσετε ως σωστές [Σ] η ως λάθος [Λ] τις προτάσεις :                                               Α          Οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες.                                                                                            Β           Όλα τα όντα συμμετέχουν στην λογοποιό ενέργεια του Θεού.                                                                 Γ          Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται προαιώνια από τον Πατέρα.                                                           Δ          Το μυστήριο του Τριαδικού Θεού είναι κατανοητό από την λογική του ανθρώπου.                    Ε          Τα γεγονότα της Γένεσης είναι ιστορικά.                                                                                       ΣΤ         Πουριτανισμός είναι η διάδοση της θρησκείας με δόλια μέσα.                                                           Ζ          Θρησκοληψία είναι η σχολαστική τήρηση θρησκευτικών εντολών.                                                Η     Η πρώτη προσπάθεια διακήρυξης ανεξιθρησκίας έγινε το 313  μ.Χ. με το διάταγμα των   Μεδιολάνων.                                                                                                                                         Θ           Ο προτεσταντισμός στηρίζει την πίστη του στην Αγία Γραφή και την ιερά παράδοση.                            Ι            Η επιστήμη ερευνά τον υπερφυσικό και υπεραισθητό κόσμο.                              Μ    10                                                                             
                            
                               ΟΜΑΔΑ           Β

1        α      Ποια η προσφορά του Ελληνισμού στον Χριστιανισμό.
          β      Ποια η συμβολή του Χριστιανισμού στην διάδοση του πολιτισμού.    Μ 25

2        α      Να αναφέρετε τα βασικά θρησκευτικά καθήκοντα [πέντε στύλοι]ενός μουσουλμάνου πιστού που προκύπτουν από την διδασκαλία του Κορανίου.
β     Πως δημιουργήθηκε ο μυστικισμός στο Ισλάμ [σουφισμός] και ποιος είναι ο σκοπός του;                                                                                        Μ     25

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                           Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
     

                           
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                  
            ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                        ΤΑΞΗ :   Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ    

                      ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :                      

       Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  14/6/2013

ΛΥ …..                ΜΑΘΗΜΑ :  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΕΜΑΤΑ

ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
             ΟΜΑΔΑ Α’

Α.1. Σημειώστε αν η καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή εσφαλμένη:

   α. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία η τιμή των αγίων δεν υπάρχει,                             
β. Η Θεολογία είναι αρμόδια να δώσει απάντηση στα ποιος και γιατί της δημιουργίας,  
   γ. Οι οπαδοί του ρομαντισμού θεωρούν τον Χριστό ένα μεγάλο κοινωνικό επαναστάτη,
   δ. Η νηστεία στο Ισλάμ γίνεται κάθε Παρασκευή,
   ε. Οι Σηίτες επικράτησαν τελικά στην Περσία, την Τουρκία και το Πακιστάν
 στ. Στον Βουδδισμό η ύπαρξη δεν αναπαράγεται με μετενσαρκώσεις.
                                                                                                                   ( Μονάδες 12 )

Α.2. Σημειώστε τη σωστή απάντηση:
    1. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο από:
    α ) αναγκαιότητα,
    β ) επίδειξη δύναμης,
    γ ) ελευθερία και αγάπη
.      
 2. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το σύστημα διοίκησης είναι συγκεντρωτικό, δηλαδή:
    α ) Διοικείται από τη Σύνοδο των Επισκόπων που είναι ανώτερη από τον Πάπα,
    β ) διοικείται μόνον από κληρικούς με επικεφαλής τον Επίσκοπο εκείνον που κατέχει
         το πρωτείο στον χριστιανικό κόσμο,
    γ ) διοικείται από το σώμα των επισκόπων με τη σύμφωνη γνώμη και του λαού. 

 3. Άσκηση στον Χριστιανισμό είναι η προσπάθεια του πιστού:
    α) να υποτάξει τη θέλησή του στις επιταγές του πνεύματος,
    β) να διαχωρίσει τις απαιτήσεις του σώματος από εκείνες της ψυχής,
    γ) να περιορίσει τις ψυχικές & σωματικές αδυναμίες του, ώστε να επιτύχει το
        « καθ’ ομοίωσιν »

 4. Σκοπός του Σουφισμού είναι:
    α) η ένωση με τον Μωάμεθ,
    β) η ένωση με τον Αλλάχ,
    γ) η ένωση με τους αγγέλους.  

5. Η λύτρωση του ανθρώπου στον Ινδουϊσμό επιτυγχάνεται με
    α) τη σταδιακή προσκόλληση του νου στον εξωτερικό κόσμο,
    β) την απομάκρυνση του νου από το Άτμαν, 
    γ) την απομάκρυνση του νου από το Μπράχμαν ,
    δ) την ταύτιση του νου με το Μπράχμαν           

6. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κορανίου «Κισμέτ» σημαίνει::
    α) ο άνθρωπος ανταμείβεται ή καταδικάζεται ως υπεύθυνος για τις πράξεις του,
    β) η ζωή και οι πράξεις των ανθρώπων προκαθορίζονται από τη βούληση του Αλλάχ,
    γ) η ελεημοσύνη των φτωχών                                                     
                                                                                                ( Μονάδες 12 )

Α.3.   Ποιο είναι το ιδανικό του Χιναγυάνα Βουδδισμού;
                                                                                                ( Μονάδες 10 )


Α.4.  Αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα που ταιριάζουν στη στήλη Β:
        (Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν).                     
                                Α                                                                   Β
           1.  Ισλάμ                                                          α.  νηστεία
           2.  Ιμάμης                                                        β.  μετενσάρκωση
           3.  Ιερό Προσκύνημα                                       γ.  υποταγή
           4.  Σουφισμός                                                  δ.  Σηΐτες
           5.  Ραμαντάν                                                    ε.  Ντικρ
                                                                                   στ. Ντάρμα
                                                                                    ζ.  Καάμπα
                                                                                                  ( Μονάδες 6 )

Α.5.  Να αναφέρετε τι σημαίνουν οι παρακάτω όροι:
         α) Σαμσάρα
         β) Κάρμα
         γ) Γιν- γιαγκ
                                                                                                ( Μονάδες 10 )

               ΟΜΑΔΑ Β’

Β.1. Ποιες είναι οι δυνάμεις που διαμορφώνουν την εικόνα του σημερινού Ισλάμ και ποια
        είναι αυτή;
                                                                                                ( Μονάδες 25 )

Β.2. Ορισμένες  φορές  παρατηρούνται  φαινόμενα εκδήλωσης  θρησκευτικού φανατισμού
        από μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πιστεύετε ότι η συμπεριφορά των μελών αυτών
        υπαγορεύεται από τις αρχές της χριστιανικής πίστης ; Να τεκμηριώσετε την απάντησή
        σας με βάση την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας σ’ αυτό το θέμα. 
                                                                                                ( Μονάδες 25 )

Σημείωση: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις και των δύο ομάδων.

                                                     << ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ >>

                           Ο Καθηγητής                                                    Ο Διευθυντής
 

                                                                               
 ΓΕΛ   Κ………     ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ   Β  ΛΥΚ    ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013                     

                                                          
                                                                           ΟΜΑΔΑ      Α


1 ο  ΘΕΜΑ  ,                    A     ,  Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις:
[[[[[[[[[[[[[[[Ένας, Εγίρα, θεών, αποστολή, λατρεία, Μεδίνα, µόνος, πολυθεϊστικό,
εχθρότητα, Αλλάχ, υψηλότερος, βλασφηµία , Μέκκα]]]]]]]]]]]]]]]]
Ο Μωάµεθ άρχισε την ...... του κηρύττοντας ότι ο ..... δεν
είναι απλώς ...., έστω ο ....., µεταξύ πολλών ...., αλλά ο
.... υπάρχων και ότι η .....οποιουδήποτε άλλου θεού
αποτελούσε.. ...Το ....... περιβάλλον δεν µπορούσε να
ανεχθεί αυτήν τη διδασκαλία και τον αντιµετώπισε µε ...... . Τελικά,
το 622 µ.Χ., ο Μωάµεθ εγκατέλειψε τη ...... για µια άλλη πόλη, τη
.... . Το γεγονός αυτό ονοµάζεται ....... .                                                      Μ   13                                                                                                                                                                             
                                           B ,              Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).
1. Πουριτανισµός είναι η σχολαστική τήρηση θρησκευ-
τικών εντολών.                                                  Σ Λ
2. Θεοκρατιά έχουµε όταν η Εκκλησία διοικείται από
τον νόµο του Ευαγγελίου                                  . Σ Λ
3. Πολλές φορές η αληθινή καί γνήσια πίστη οδηγεί σε
πράξεις βίας.                                                    Σ Λ
4. Άγνοια, έλλειψη δηµοκρατικής διαπαιδαγώγησης
είναι έδαφος για να ριζώσει ο φανατισµός.     Σ Λ
5. Διωγµοί βυζαντινών αυτοκρατόρων κατά αιρετικών
αποτελούν φαινόµενο θρησκευτικού φανατισµού. Σ Λ
6. Ο Χριστιανισµός ως θρησκεία αγάπης και ελευθερίας
αρνείται τον φανατισµό                                     . Σ Λ
7. Πολιτικές ηγεσίες χρησιµοποιούν το θρησκευτικό
συναίσθηµα των λαών σε πολιτικές σκοπιµότητες. Σ Λ
8. Η έννοια της ανεξιθρησκίας περιλαµβάνεται στο
ελληνικό Σύνταγµα ως µια από τις βασικές αρχές του. Σ Λ                 Μ      8

                                        Γ    .  Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
1.            Ο θρησκευτικός φανατισµός πού εµφανίζεται ως πουριτανισµός εκφράζεται:
α. µε άκριτη αυστηρότητα στο τι είναι ηθικό
β. µε τη στρατολόγηση οπαδών µε έξυπνα µέσα
γ. µε την προσπάθεια επέκτασης µιας θρησκείας.
2.             Ο Χριστιανισµός ως θρησκεία αρνείται τον φανατισµό και τη µισαλλοδοξία:
α. Αυτό υπαγορεύεται από τη ζωή του Χριστού, τη συµπεριφορά των
Αποστόλων και τα κείµενα της Καινής Διαθήκης
β. Επειδή η θέση του χριστιανού απέναντι στους αλλόθρησκους πρέπει να
χαρακτηρίζεται από σεβασµό στις ιδέες τους
γ. Επειδή υπάρχουν απαγορευτικές διατάξεις στο διάταγµα περί ανεξιθρησκίας
του Μ. Κωνσταντίνου, ήδη από το 313 µ.Χ.  Μ    42 ο              ΘΕΜΑ                                 Α                  Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας
στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις:
[[[[[[[[[[απλούστερα, έκρηξης, φως αγάπη, εξέλιξη, συνθετότερα,
ελευθερία, θάλασσα, Βιολογίας]]]]]]]]]]]
Το ...... είναι το πρώτο στοιχείο που δηµιουργείται σύµφωνα µε
τη διήγηση της Π.Δ. και ταυτόχρονα είναι το πρώτο παράγωγο σύµφωνα µε τη
θεωρία της «µεγάλης .......». Ο κόσµος έγινε µε ....... και
....... από το Θεό για τα δηµιουργήµατά του και ιδιαίτερα για τον
άνθρωπο. Η δηµιουργία σύµφωνα µε την Π.Δ. προχωρά από τα .......
και ατελέστερα προς τα τελειότερα και ....... δηµιουργήµατα και
επιπλέον η ζωή αρχίζει από τη ....... . Αιώνες µετά η επιστήµη της
..... µιλά για παρόµοια ..... των πραγµάτων. Αυτές οι
παρατηρήσεις µάς δείχνουν ότι παρόλο που η επιστήµη ερευνά το πότε και το
πώς δηµιουργήθηκε ο κόσµος και η θεολογία απαντά στο ποιος και στο γιατί, η
διήγηση της Π.Δ. για τη δηµιουργία δεν προβάλλει αντιεπιστηµονικές θέσεις                            Μ    9

                                          Β                        
 Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).
1. Τα γεγονότα της Γένεσης που αφορούν στη δηµιουργία
του ανθρώπου είναι ιστορικά γεγονότα.                   Σ Λ
2. Η «πνοή ζωής» εκφράζει τη συγγένεια του ανθρώπου
µε το Θεό.                                                              Σ Λ
3. Η ονοµατοδοσία των ζώων από τον Αδάµ εκφράζει την
ανωτερότητά του και την ευθύνη του απέναντί τους. Σ Λ
4. Ο άνθρωπος µπορεί να καταδυναστεύει τον κόσµο, αφού
είναι ο κυρίαρχός του.                                         Σ Λ
5. Η γυναίκα ως βοηθός του ανδρός είναι υποδεέστερή του. Σ Λ
6. Η γυµνότητα των ανθρώπων στον Παράδεισο εκφράζει
την αθωότητα, την ασφάλεια και την ουσιαστική σχέση
µεταξύ τους και µε το Θεό.                                   Σ Λ                                                              Μ     16
                                       ΟΜΑΔΑ                 Β
            3   ο     ΘΕΜΑ                                          Ο φανατισµός γενικά δεν είναι γνώρισµα ώριµης πνευµατικής καλλιέργειας:
α. Ποια είναι τα αίτιά του σε ψυχολογικό επίπεδο;
β. Ποια είναι τα πολιτικά, κοινωνικά και θρησκευτικά αίτια της εµφάνισής
του;
                                                                                                                                                     Μ  25

             4    ο     ΘΕΜΑ                                  Ποια στοιχεία πήρε και χρησιµοποίησε ο Χριστιανισµός από τον Ελληνισµό
και κατά πόσο αυτό ήταν αναγκαίο
                                                                                                                                                       Μ   25

                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                   Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


Γενικό Λύκειο …………….
Εξεταστική περίοδος περιόδου Μαϊου – Ιουνίου 2013.
Μάθημα : Θρησκευτικά.
Τάξη : Β΄ Λυκείου.
Θέματα :
Ομάδα Α
1)      Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις : (10)
Α. Τι ονομάζεται ουσιοποιός ενέργεια στη χριστιανική θρησκεία :
(α) Η ενέργεια του Τριαδικού Θεού που δίνει λογική και ελεύθερη βούληση
(β) Η ενέργεια του Τριαδικού Θεού που δίνει αγιασμό – τελείωση του ανθρώπου
(γ) Η ενέργεια του Τριαδικού Θεού που δίνει ύπαρξη στα όντα

Β. Τι είναι το τοτέμ στα αφρικανικά θρησκεύματα :
(α) Είδος θρησκευτικής μουσικής (β) Ιερό βιβλίο (γ) Ιερό αντικείμενο που εμπεριέχει ψυχή – θεϊκή ενέργεια

Γ. Πως ονομάζεται ο ιδρυτής της θρησκείας του Βουδισμού;
(α) Σιντάρτα Γκαουτάμα (β) Δαλάι Λάμα (γ) Ο Σίβα

Δ. Τι είναι η θέωση για τη θρησκεία του Χριστιανισμού;
(α) Απάντηση στη φιλοσοφική αναζήτηση του ανθρώπου (β) Ένωση με τη φύση (γ) Ένωση με τη θεία ενέργεια που προέρχεται από τον Τριαδικό Θεό

2)      Να συμπληρώσετε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις : (10)
Το Ισλάμ σημαίνει ____________  στο θέλημα του θεού. Ο θεός στη θρησκεία του Ισλάμ ονομάζεται ____________ και το ιερό βιβλίο της θρησκείας αυτής καλείται _____________. Ο ιδρυτής της θρησκείας του Ισλάμ ονομάζεται ____________. Η πορεία του από τη Μέκκα στη Μεδίνα καλείται __________, η οποία έγινε το 622 μ. Χ.

3)      Να αναφέρετε ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ της θρησκείας του Ιουδαϊσμού και της θρησκείας του Χριστιανισμού. (10)
4)      Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β (10)
Μπράχμαν                        Τεχνική ένωσης με τον θεό του Ινδουϊσμού
Άτμαν                                Το σύνολο των πράξεων που καθορίζει την μετενσάρκωση
Ντάρμα                              Το θεϊκό στοιχείο που υπάρχει στον άνθρωπο
Σαμσάρα                             Η ανακύκληση των υπάρξεων – μετενσάρκωση
Κάρμα                                Παγκόσμιος θεϊκός νόμος
Γιόγκα                                Ο θεός των Ινδουϊστών

5)      Να απαντήσετε σύντομα στις ακόλουθες ερωτήσεις : (20)
Α. Σύμφωνα με την επιστήμη της θρησκειολογίας τι ήταν οι θεοί στην αρχαία Ελλάδα;
Β. Να αναφέρετε τους βασικούς ορισμούς για τους όρους : φιλοσοφία, επιστήμη, θεολογία.
Γ. Τι σημαίνει για το Χριστιανισμό ο όρος άγιο Πνεύμα;
Δ. Στη χριστιανική θρησκεία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Τριαδικού Θεού;
Ομάδα Β
Να απαντήσετε περιεκτικά στις ακόλουθες ερωτήσεις :
Α. «Δες τώρα και μόνος Σου ποιος έχει δίκιο : Εσύ ή εκείνος που Σε ρωτούσε τότε; Θυμήσου το πρώτο ερώτημα. Αν και δε στο λέω κατά λέξη, με το νόημα ήταν τούτο : «θέλεις να πας στον κόσμο και πηγαίνεις μ’ αδειανά τα χέρια, με κάποια υπόσχεση ελευθερίας που οι άνθρωποι με την ηλιθιότητά τους και με την έμφυτή τους διαφθορά δεν μπορούν ούτε καν να την κατανοήσουν, που τη φοβούνται και τη σκιάζονται, γιατί τίποτα και ποτέ δεν υπήρξε για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη κοινωνία πιο αφόρητο απ’ την Ελευθερία! Ενώ, βλέπεις αυτές τις πέτρες μέσα σε τούτη τη γυμνή πυρακτωμένη έρημο; Κάνε τες ψωμιά κι η ανθρωπότητα θα τρέξει από πίσω Σου σαν κοπάδι, γεμάτη ευγνωμοσύνη κι υπακοή, αν και πάντα θα τρέμει από φόβο πως θα μπορούσες ν’ αποτραβήξεις το χέρι Σου και να πάψεις να τους δίνεις τα ψωμιά Σου». Μα Συ δε θέλησες να στερήσεις απ’ τον άνθρωπο την ελευθερία κι απόρριψες την προσφορά γιατί σκέφτηκες : Τι ελευθερία θα’ ναι αυτή, όταν η υπακοή θα εξαγοραστεί με ψωμια;» (25)
Για ποιο λόγο ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι σημείο αντιλεγόμενο στην κοινωνία των ανθρώπων;
Β. 1) Να δώσετε τον βασικό ορισμό της θρησκείας
     2) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της θρησκείας και οι στόχοι της. (25)

Ο Διευθυντής                                                                                                      Ο καθηγητής


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ                                                                         Σχολικό Έτος 20102-2013
        
Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου
στα  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ
        
ΟΜΑΔΑ  Α΄

 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος  δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
      α.  Η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου σε σχέση με τα άλλα ζωντανά όντα  βρίσκεται στο « `ενεφύσησεν ».
β.  Η εξομοίωση με το κοσμικό φρόνημα είναι μία από τρεις αρετές που διακρίνουν τον ορθόδοξο ασκητή.
γ   Η νηστεία στο Ισλάμ γίνεται κάθε Παρασκευή .
δ. Έδαφος για να ριζώσει ο φανατισμός είναι κυρίως η μειωμένη κριτική ικανότητα.
ε.  Το κισμέτ είναι μία από τις βασικές διδασκαλίες του Κορανίου.
Μονάδες   10

Α2Να συσχετίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με ένα από τα στοιχεία της στήλης Β
Στήλη  Α
Στήλη  Β
 1. “ενεφύσησεν πνοήν ζωής”
 2. ψυχή
 3. γυμνότητα
 4. χώμα
 5. “σάρκα από τη σάρκα μου”            

α.  ισοτιμία των δύο φύλων
β.  πνευματική συγγένεια με το Θεό
γ.  δοκιμασία
δ. αθωότητα
ε. υλικότητα
στ.  ζωή     

   Μονάδες   10

Α3.   Τι σημαίνει ο όρος « Βασιλεία του Θεού » και ποιοι είναι τα άξια μέλη της, σύμφωνα με τους «Μακαρισμούς»;  
Μονάδες   10


Α4.  Πώς κατανοείται την έννοια του Τριαδικού Θεού ; Ποια είναι τα προσωπικά ιδιώματα της Αγίας Τριάδας;
    Μονάδες   20ΟΜΑΔΑ  Β΄

  Β1.  1. Ποια είναι τα αίτια αμφισβήτησης του Χριστού την εποχή της δράσης Του  ; (Μονάδες   15)
   2. Ποια είναι η άποψη της εκκλησίας για τον Ιησού Χριστό ; (Μονάδες   10)
Μονάδες   25


Β2.   1.  Ποιοι είναι οι “πέντε στύλοι” του Ισλάμ; (Μονάδες   15)
      2. Ποια είναι η θέση του Ισλάμ απέναντι στη γυναίκα και πώς την κρίνετε; (Μονάδες   10)
Μονάδες   25Γενικό Λύκειο Κ……………..
Εξεταστική περίοδος περιόδου Μαϊου – Ιουνίου 2013.
Μάθημα : Θρησκευτικά.
Τάξη : Β΄ Λυκείου.
Θέματα :
Ομάδα Α
6)      Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις : (10)
Α. Τι ονομάζεται ουσιοποιός ενέργεια στη χριστιανική θρησκεία :
(α) Η ενέργεια του Τριαδικού Θεού που δίνει λογική και ελεύθερη βούληση
(β) Η ενέργεια του Τριαδικού Θεού που δίνει αγιασμό – τελείωση του ανθρώπου
(γ) Η ενέργεια του Τριαδικού Θεού που δίνει ύπαρξη στα όντα

Β. Τι είναι το τοτέμ στα αφρικανικά θρησκεύματα :
(α) Είδος θρησκευτικής μουσικής (β) Ιερό βιβλίο (γ) Ιερό αντικείμενο που εμπεριέχει ψυχή – θεϊκή ενέργεια

Γ. Πως ονομάζεται ο ιδρυτής της θρησκείας του Βουδισμού;
(α) Σιντάρτα Γκαουτάμα (β) Δαλάι Λάμα (γ) Ο Σίβα

Δ. Τι είναι η θέωση για τη θρησκεία του Χριστιανισμού;
(α) Απάντηση στη φιλοσοφική αναζήτηση του ανθρώπου (β) Ένωση με τη φύση (γ) Ένωση με τη θεία ενέργεια που προέρχεται από τον Τριαδικό Θεό

7)      Να συμπληρώσετε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις : (10)
Το Ισλάμ σημαίνει ____________  στο θέλημα του θεού. Ο θεός στη θρησκεία του Ισλάμ ονομάζεται ____________ και το ιερό βιβλίο της θρησκείας αυτής καλείται _____________. Ο ιδρυτής της θρησκείας του Ισλάμ ονομάζεται ____________. Η πορεία του από τη Μέκκα στη Μεδίνα καλείται __________, η οποία έγινε το 622 μ. Χ.

8)      Να αναφέρετε ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ της θρησκείας του Ιουδαϊσμού και της θρησκείας του Χριστιανισμού. (10)
9)      Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β (10)
Μπράχμαν                        Τεχνική ένωσης με τον θεό του Ινδουϊσμού
Άτμαν                                Το σύνολο των πράξεων που καθορίζει την μετενσάρκωση
Ντάρμα                              Το θεϊκό στοιχείο που υπάρχει στον άνθρωπο
Σαμσάρα                             Η ανακύκληση των υπάρξεων – μετενσάρκωση
Κάρμα                                Παγκόσμιος θεϊκός νόμος
Γιόγκα                                Ο θεός των Ινδουϊστών

10)  Να απαντήσετε σύντομα στις ακόλουθες ερωτήσεις : (20)
Α. Σύμφωνα με την επιστήμη της θρησκειολογίας τι ήταν οι θεοί στην αρχαία Ελλάδα;
Β. Να αναφέρετε τους βασικούς ορισμούς για τους όρους : φιλοσοφία, επιστήμη, θεολογία.
Γ. Τι σημαίνει για το Χριστιανισμό ο όρος άγιο Πνεύμα;
Δ. Στη χριστιανική θρησκεία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Τριαδικού Θεού;
Ομάδα Β
Να απαντήσετε περιεκτικά στις ακόλουθες ερωτήσεις :
Α. «Δες τώρα και μόνος Σου ποιος έχει δίκιο : Εσύ ή εκείνος που Σε ρωτούσε τότε; Θυμήσου το πρώτο ερώτημα. Αν και δε στο λέω κατά λέξη, με το νόημα ήταν τούτο : «θέλεις να πας στον κόσμο και πηγαίνεις μ’ αδειανά τα χέρια, με κάποια υπόσχεση ελευθερίας που οι άνθρωποι με την ηλιθιότητά τους και με την έμφυτή τους διαφθορά δεν μπορούν ούτε καν να την κατανοήσουν, που τη φοβούνται και τη σκιάζονται, γιατί τίποτα και ποτέ δεν υπήρξε για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη κοινωνία πιο αφόρητο απ’ την Ελευθερία! Ενώ, βλέπεις αυτές τις πέτρες μέσα σε τούτη τη γυμνή πυρακτωμένη έρημο; Κάνε τες ψωμιά κι η ανθρωπότητα θα τρέξει από πίσω Σου σαν κοπάδι, γεμάτη ευγνωμοσύνη κι υπακοή, αν και πάντα θα τρέμει από φόβο πως θα μπορούσες ν’ αποτραβήξεις το χέρι Σου και να πάψεις να τους δίνεις τα ψωμιά Σου». Μα Συ δε θέλησες να στερήσεις απ’ τον άνθρωπο την ελευθερία κι απόρριψες την προσφορά γιατί σκέφτηκες : Τι ελευθερία θα’ ναι αυτή, όταν η υπακοή θα εξαγοραστεί με ψωμια;» (25)
Για ποιο λόγο ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι σημείο αντιλεγόμενο στην κοινωνία των ανθρώπων;
Β. 1) Να δώσετε τον βασικό ορισμό της θρησκείας
     2) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της θρησκείας και οι στόχοι της. (25)

Ο Διευθυντής                                                                                                      Ο καθηγητής

Γενικό Λύκειο …….
Τάξη Β.       
Προαγωγικές εξετάσεις  Μαΐου Ιουνίου 2013
30/05/2013
Θέματα:
Ομάδα Α.
1.       Τι σημαίνει ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο «κατ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν Του»;  (10 μονάδες)
2.       Ποιό είναι το νόημα της φράσης: «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία».   (12 μονάδες)

3.       Σωστό-Λάθος:
1.       Ο Θεός είναι απρόσιτος στην ουσία του γνωστός όμως από τις ενέργειές Του
2.       Υπεύθυνος για το κακό στον κόσμο είναι διάβολος.
3.       Οι Αφρικανοί δεν πιστεύουν στα πνεύματα
4.       Ο χριστιανός πρέπει να διακατέχεται από σεβασμό απέναντι στους αλλόδοξους (8 μονάδες)

4.       Αντιστοιχίστε σωστά:
Ντάρμα                          Ανακύκληση ύπαρξης
Κάρμα                             Τάο
Σαμσάρα                       Πράξη
Γιν και Γιάνκ                 Παγκόσμια Τάξη           (4 μονάδες)

5.       Τι σημαίνουν οι όροι:
Άσκηση στο χριστιανισμό,    Ισλάμ,      Υπερφυσική Αποκάλυψη.    (6 μονάδες)

6.       Τι γνωρίζετε για τη νηστεία στο Ισλάμ;    (10 μονάδες)

Ομάδα Β.
1.      Ποιά είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας για τον Ιησού Χριστό;   (25 μονάδες)
2.      Να αναφέρετε παραδείγματα θρησκευτικού φανατισμού στην ιστορία καθώς και ποιες προσπάθειες έγιναν για την ανεξιθρησκεία.  (25 μονάδες)

Ο Διευθυντής                                                                                  Η Καθηγήτρια
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Στο Μάθημα των Θρησκευτικών
ΤΑΞΗ: B΄ Γενικού Λυκείου
Ημερομηνία: 06/06/2013

Α΄ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Α1.1: Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση των ερωτήσεων. (Σύνολο 15 Μονάδες)

α. Η διήγηση της δημιουργίας του κόσμου στο βιβλίο της Γένεσης αρχίζει με τα λόγια: «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός...». Τι σημαίνει η φράση: «εν αρχή»; (5)

1. Ότι ο κόσμος δεν έγινε τυχαία, αλλά δημιουργήθηκε από το Θεό.

2. Ότι πριν από τη δημιουργία του κόσμου δεν υπήρχε χώρος και χρόνος.

3. Ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε με τη συνεργασία και των τριών Προσώπων της Αγίας Τριάδας.

4. Ότι αιτία της δημιουργίας του κόσμου είναι η ελευθερία και η αγάπη του Θεού.

β. «Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημετέραν και καθ’ ομοίωσιν» (Γεν. 1,26). Που αναφέρε-ται το «κατ’ εικόνα» που συναντάμε στη διήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου; (6)

1. Στα πνευματικά στοιχεία που καθορίζουν την έννοια του προσώπου.

2. Στην πνευματική συγγένεια του ανθρώπου με το Θεό.

3. Στη μετάδοση του πνευματικού στοιχείου στον άνθρωπο

4. Στο βασικό στόχο του ανθρώπου, δηλαδή τη δυνατότητα της Θέωσης.

γ. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, το «κακό» δεν είναι δημιούργημα του Θεού και υπάρχει στη ζωή μας μόνο ως συνέπεια της διακοπής της σχέσης του κτιστού κόσμου με το Θεό. Ποιος ευθύνεται για τη διακοπή της σχέσης αυτής; (4)

1. Ο διάβολος, που μισούσε τον άνθρωπο και ήθελε να τον καταστρέψει.

2. Ο άνθρωπος, που ως «αυτεξούσιος» θέλησε να γίνει θεός χωρίς το Θεό.

3. Ο άνθρωπος, που κατάλαβε πως ήταν γυμνός και έτρεξε να κρυφτεί.

4. Ο διάβολος, που παράσυρε τον άνθρωπο στο προπατορικό αμάρτημα.
____________________________________________________________________

ΘΕΜΑ Α1.2: Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με τις ενδείξεις «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ» (Σύνολο 10 Μονάδες).

α. Με τον όρο Παράδοση της Εκκλησίας εννοούμε την αδιάσπαστη συνέχεια της πίστης της Εκκλησίας από την εποχή της επί γης παρουσίας του Χριστού, όπως παραδόθηκε στους πρώτους μαθητές Του και τους διαδόχους τους. (2)

β. Βασικός φορέας της Παράδοσης της Εκκλησίας είναι οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συ-νόδων, στις οποίες περιέχονται όλα τα δόγματα της χριστιανικής πίστης. (3)

γ. Φανατισμός (fanum =  ιερό) ονομάζεται η προσπάθεια διάδοσης των ιδεών ενός ατόμου ή μιας ιδεολογίας. (3)

δ. Ο ορθολογικός θετικισμός είναι μία από τις μορφές του σύγχρονου αθεϊσμού. (2)
_______________________________________________________________________
ΘΕΜΑ Α2.1: Να δώσετε μια σύντομη απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. Προσοχή: Οι απαντήσεις να μην υπερβαίνουν τις τρεις (3) σειρές. (Σύνολο 15 Μονάδες)

α. Ποιος είναι ο εισηγητής της ανθρωπιστικής αθεΐας; (3)

β. Από την ένωση του χριστιανισμού με τον ελληνισμό προέκυψε ο ελληνοχριστιανικός πολι-τισμός, που αποτελεί μέχρι σήμερα τη βάση της πνευματικής ταυτότητας του νεοελληνικού κρά-τους. Κατά τη σύνθεση του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού τι παρέλαβε ο χριστιανισμός από τον ελληνισμό; (ονομαστικά) (5)

γ. Ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι κλάδοι του Ιουδαϊσμού; (ονομαστικά) (3)

δ. Τι είναι η Εγίρα; (4)
___________________________________________________________________

ΘΕΜΑ Α2.2: Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων. (Σύνολο 10 Μονάδες)

α. _______________ είναι το βασικό ιερό κείμενο του Ισλάμ. (2)

β. Οι Βέδες είναι ιερά κείμενα ___________________. (2)

γ. __________________ είναι το βασικό ιερό κείμενο του βουδισμού. (3)

δ. Οι Ουπανισάδες (Ουπανισάντ) είναι ιερά κείμενα __________________. (3)

________________________________________________________

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Β1: Η Ορθόδοξη Θεολογία μας διδάσκει, ότι: ο ένας ως προς την Ουσία ή Φύση Θεός είναι Τριαδικός ως προς τις Υποστάσεις ή Πρόσωπα (Πατέρας Υιός και Άγιο Πνεύμα). Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας, να αναπτύξετε το περιεχόμενο της παρα-πάνω πρότασης; (30 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β2: Ποια είναι τα βασικά λατρευτικά καθήκοντα κάθε πιστού μουσουλμάνου (οι πέντε στύλοι του Ισλάμ); (20 Μονάδες)
__________________________________________

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο φύλλο απαντήσεων (όχι στη φωτοτυπία).

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ……………..………………………………..…………………………………………………………………

ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΗ  Β΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΤΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α
Α1: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
            Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση γράφοντας τον αριθμό και το αντίστοιχο γράμμα της ερώτησης, στην κόλλα σας.
1.      Όλα δημιουργήθηκαν «λίαν καλώς» σημαίνει ότι :
α. Ο Θεός έφτιαξε το καλό και το κακό
β. Ο Θεός είναι καλός και ο κόσμος κακός
γ. Ο κόσμος φτιάχτηκε όμορφος και καλός
2.      Η λέξη «ημέρα» στη διήγηση της δημιουργίας:
α. σημαίνει «τεράστια χρονική περίοδο»
β. δηλώνει ένα 24ωρο
γ. αναφέρεται στο γαλαξιακό φως
3.      Κύρια συνέπεια του κακού είναι :
α. η θεϊκή τιμωρία
β. η απώλεια της σχέσης με το Θεό
γ. η αποθέωση
4.      Η παρακοή των πρωτοπλάστων:
α. σχετίζεται με την απαγορευμένη μηλιά
β. αφορά στην πτώση ορισμένων αγγέλων
γ. ήταν μια απομάκρυνση από το Θεό.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                            (Μονάδες 4x5=20)
Α2.1 Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους
Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση γράφοντας τον αριθμό και το γράμμα Σ ή Λ , στην κόλλα σας.
 1. Η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε στα χρόνια του Ιησού Χριστού.
 2. Η Παλαιά Διαθήκη εξηγεί ποιος και γιατί έφτιαξε τον κόσμο.
 3. Η επιστημονική πρόταση της Παλαιάς Διαθήκης για τον κόσμο είναι αλάθητη.
 4. Η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει πως δημιουργήθηκε ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος.
 5. Πάνω απ’ όλα η Παλαιά Διαθήκη είναι έγκυρη στα θεολογικά θέματα.
                                                                                                         (Μονάδες 5x2=10)


Α2.2 Ερωτήσεις συμπλήρωσης
Να γράψετε τις παρακάτω προτάσεις συμπληρωμένες στην κόλλα σας, χρησιμοποιώντας φράσεις του πίνακα
από την πλευρά του Αδάμ
τη συγγενική σχέση
Παλιά Διαθήκη
άνθρωπος
την ισοτιμία
«κατ΄εικόνα» του Θεού
θέωση
αυτεξούσιος
από χώμα
«καθ’ ομοίωσιν» του Θεού


Σύμφωνα με την ……………………………………………. ο ……………………………………… φτιάχτηκε ………………………………………. . Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος, όπως και ο Δημιουργός του, είναι ……………………………………………… . Επίσης δημιουργήθηκε ………………………………………., δηλαδή με αποστολή τη………………………………………… . Το γεγονός ότι πλάστηκε ………………………. δείχνει ………………………………. με το υλικό περιβάλλον. Η δημιουργία της γυναίκας ………………………………..φανερώνει ……………………………………… ανδρών και γυναικών.
                                                                                                                    (Μονάδες10)
Α2.3 Ερωτήσεις αντιστοίχισης
Να αντιστοιχίσετε κάθε δεδομένο της πρώτης  στήλης με ένα αντίστοιχο της δεύτερης στήλης, γράφοντας τον αριθμό της πρώτης στήλης και το αντίστοιχο γράμμα της δεύτερης στήλης, στην κόλλα σας.

ΣΤΗΛΗ 1
ΣΤΗΛΗ 2
1.    Αδάμ
α. Άκτιστος
2.    Γένεση
β. Σχέση με το Θεό
3.    Θεός
γ. Αστοχία
4.    Αμαρτία
δ. Δημιουργία
5.    Παράδεισος
Ε. Χωματένιος
                                                                                                                      (Μονάδες 5x2=10)
ΟΜΑΔΑ Β

Β1: Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, η είσοδος της αμαρτίας στον κόσμο, εκτός των άλλων κατέστρεψε τη σχέση του ανθρώπου με το συνάνθρωπο αλλά και το φυσικό  περιβάλλον. Να σχολιάσετε αυτή τη θέση.                                  (Μονάδες 25)                                                                                                                               

Β2: Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για την «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού» δημιουργία του ανθρώπου. Ποιο είναι το νόημα αυτής της φράσης;   (Μονάδες 25)
                                                                                                                            
  Καλή Επιτυχία
      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                                                                                                                               


ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΜΑΘΗΜΑ:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΑΞΗ Β

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04/06/2013                                     
                                   

                       
ΘΕΜΑΤΑ  

ΟΜΑΔΑ Α

1. Ποια είναι η θέση του Χριστιανισμού απέναντι στο φανατισμό;               
                                                                                                                    


2. Γιατί η πίστη και η επιστήμη είναι αλληλοσυμπληρούμενα πνευματικά μεγέθη;

                      OMADA B                                                                                               

1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Α. Η τριαδικότητα του Θεού μας φανερώνει ότι:
α. ο Θεός είναι απόλυτη μονάδα
β. είναι κοινωνία ισότιμων προσώπων
γ. είναι τρεις διαφορετικές θεϊκές υπάρξεις
Β. Στο πρόσωπο του Ιησού:
α. ενώθηκαν ισότιμα η Θεία και η ανθρώπινη φύση
β. η Θεία φύση απορρόφησε την ανθρώπινη
γ. η ανθρώπινη φύση υπερίσχυσε τελικά
Γ. Τι φανερώνει η έκφραση ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο «καθ’ ομοίωσίν του»:
α. του έδωσε τη δυνατότητα να κυριαρχήσει στη Γη
β. μπορεί να γίνει ισόθεος
γ. έχει τη δυνατότητα να ενωθεί και να μοιάσει στο Θεό.
Δ. Το κακό που υπάρχει στον κόσμο οφείλεται:
α. στο Θεό
β. στις επιλογές του ανθρώπου
γ. σε ανεξάρτητους από τη θέληση του ανθρώπου παράγοντες 
                                                                                                          (μονάδες 20)
                                         

2.Τι είναι το «ντάρμα» για τους Ινδουιστές και πώς συνδέεται με την κοινωνική τους οργάνωση;
                                                                                                                     (μονάδες 20)
  

3.Να επιλέξετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθοςΑ.Ισλάμ σημαίνει υποταγή στο Θεό.
Β.Ένα από τα υποχρεωτικά θρησκευτικά καθήκοντα του μουσουλμάνου είναι καθημερινή         προσευχή.
Γ. Το Ισλάμ είναι χωρισμένο σε Σουνίτες και Σηίτες.
Δ. Ο Ινδουισμός είναι μια ενιαία θρησκεία.
Ε.Στον Ινδουισμό η μεταπήδηση σε άλλη κοινωνική τάξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε μια επόμενη ζωή ανάλογα με τις πράξεις στην παρούσα.
                                                                                                                    (μονάδες 15)


4. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της α΄ στήλης με αυτές της β΄ στήλης:

                 α΄                                                           β΄
1.      Κοράνι                                           Α. Πράξεις                 
2.      Κάρμα                                            Β. Ιερό βιβλίο του Ισλάμ
3.      Βέδες                                             Γ. Ιερά βιβλία του Ινδουισμού
4.   Κάστες                                          Δ. Μετενσάρκωση
5.      Σαμσάρα                                       Ε. Κοινωνικές τάξεις

                                                                                                                         (μονάδες 15)        
                                      


                                                                                                                
Καλή επιτυχία

Ο Διευθυντής                                                                                Η εισηγήτρια                                                                                                     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου